Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

T'leven van Cornelis Cornelisz. Kunst, Schilder van Leyden.

Alhoewel in't gemeen de Const niet en erft op den kinderen, so is nochtans Cornelis Kunst, soon en Discipel van Cornelis Engelbrechtsz. zijnen uytnemenden Vader in de Const een dapper en treflijck naevolgher gheweest. Hy was gheboren te Leyden in't Iaer 1493. en een van de voornaemste Schilders binnen Leyden in zijnen tijt: doch alsoo zijn Stadt in rijckdom niet overvloeyde, door t'verloop der vreemde oft uytheemsche, die dees Stadt veeltijts welvarende pleghen te maken, trock Cornelis Kunst somtijts voor een Iaer, dry oft vier, woonen te Brugghe in Vlaender, wesende te dier tijdt een welvarende en rijcke Stadt, van veel vreemde volcken besocht en bewoont, om den grooten handel die daer was ghedreven, so dat de Const daer in groot achten, en wel betaelt is gheweest: des hy daer groot gelt heeft ghewonnen, en veel schoon wercken gedaen. Veel heerlijcke wercken heeft hy ooc ghedaen binnen Leyden: onder ander, en sonderlinghe ten huyse van d'Heer Dirck van Sonneveldt, alwaer is te sien een seer schoon Cruys-draginghe Christi, met de uytleydinghe der twee Moordenaers, seer beweeghlijck uytghebeeldt wesende: als oock mede de beweginghe Mariae, over het onghemack haers soons ons Heeren Iesu Christi, wel weerdich ghehouden te worden voor t'alder uytnemenste van zijn Const-rijcke wercken. Daer beneffens is noch een afdoen van t'Cruys, seer aerdigh en gloeyende ghecoloreert nae den eysch van de stoffe. Noch ten huyse van zijn dochter Aechtgen Cornelis, een Vrouw althans van 72. Iaer, zijn te sien zijn en zijns tweedden Huysvrouwen Conterfeytselen, gelijckse buyten Koe-poort sitten in haren Hof, met in't verschieten een deel van der Stadt en de Koe-poort nae t'leven, wesende alles seer aerdigh ghecoloreert. Hy hadde oock veel schoon dinghen gheschildert voor een Clooster buyten Leyden, te Leyderdorp, die door den trubbel

[fol. 217v] origineel

vernielt, oft verborghen zijn ghehouden. Daer zijn veel ander groote en cleene stucken binnen Leyden tot den Borghers, soo van water als Oly-verwe: insonderheyt tot eenen voorneemsten Borger Iacob Vermy. Cornelis Cornelisz. Kunst is ghestorven in't Iaer ons Heeren 1544. oudt 51. Iaren.