Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Aldegraef, Schilder en Plaet-snijder van Soest.

Vroegher in mijn Boeck had ick behooren ghedencken oft plaetse geven den Aldegraef, had ick niet langhe vergheefs verwacht breedt bescheyt uyt Westphalen, van waer ick acht hy gheboren is, oft immeer lange en ten lesten ghewoont, en veel wercken ghedaen heeft, te weten, in een groote stadt Sost gheheeten, acht mijlen van Munster, alwaer veel van zijn constighe wercken en schilderijen in de Kercken zijn, besonder in d'oude Kerck, alwaer onder meer ander een Altaer-tafel van hem is, eenen Kerstnacht, seer wel gedaen. Tot Norenburgh in een Kerck heeft hy twee deuren gedaen, staende aen een Tafel van Albert Durer: en in noch veel meer plaetsen. Sijn Printen zijn over al veel te sien: want hy oock een constigh Plaet-snijder is gheweest, en heeft verscheyden fraey conterfeytsels met den graefijser gedaen, van groote Princen, Gheleerden, en ander: oock verscheydenmael zijn eyghen, waer in ick acht zijn ouderdom ghesien oft gheboort-tijt gheraemt can werden. Onder ander, oock Ian van Leyden, ongheduerighen, en onwetlijcken Coningh van Munster, met den Knipperdolling, heeft hy seer fraey en aerdigh gedaen. Daer comt van hem uyt, een historiken van Susanna van vieren, en derghelijcke: oock verscheyden naeckte Vroukens, d'Historie en wercken van Hercules, twaelf groote Dansers, en noch tweemael acht minder Dansers, van

[fol. 227v] origineel

datum 1538. en 1551. waer by te sien is, wanneer hy in zijnen tijt was. Dese zijn Printen zijn van naeckten, ordinantien, vreemde cleedinghen, en fraey suyver snede, seer uytnemende, en weerdigh te bewaren: doch waer te wenschen, hy niet so confuys had geweest in zijn laken, met te seer te kroken en vouwen. Hy is evenwel een dapper goet Meester geweest, wiens naem onder den Schilders loflijck in gheduerigh ghedachtnis te blijven is weerdigh. Hy is ghestorven binnen Soest, en aldaer ongeacht oft slechtlijck begraven wesende, is ghecomen een Schilder van Munster, die veel met hem omgegaen en gereyst hadde, hem meenende noch levendigh vinden, en vriendlijck besoecken: desen heeft op zijn Graf doen legghen eenen Serck oft Graf-steen, met zijnen naem en teycken, dat hy op zijn Printen ghemeenlijck stelde.