Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Iaques Grimmaer, uytnemende Landtschap-schilder, van Antwerpen.

In het Rethorijcklijcke Schilder-Gildt van Antwerpen, is ghecomen Iaques Grimmaer Antwerper, in't Iaer ons Heeren 1546. Hy hadde geleert by Mathijs Kock, en na by Christiaen Queburgh t'Antwerpen. Hy dede veel ghesichten van Landtschappen nae t'leven, ontrent Antwerpen en elder, en is soo uytnemende gheweest in Landtschap, dat ick te som deelen geen beter en weet, soo levendigh en aerdigh was hy in zijn Lochten, de schoonheyt der selver in't leven waernemende, en voorts in alle dinghen seer eyghentlijck het leven volghende, t'zy in huysen, verre Landtschap, oft voorgronden, en was seer veerdigh in zijn werck. Van beelden weet ick niet besonders van hem te verhalen. Hy was oock de Rethorica toegedaen, en een seer goede personnagie in't spelen. Hy is t'Antwerpen ghestorven: zijn edel wercken zijn verdienstlijck by den liefhebbers over al in grooter weerden ghehouden.