Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Pieter Balten, Schilder van Antwerpen.

In't Iaer 1759. is t'Antwerp in't Schilders Gildt ghecomen Pieter Balten, een seer goet Schilder van Landtschap, volghende seer de manier van Pieter Brueghel, handelend' oock fraey met der Pen: had oock verscheyden Landen besocht, en verscheyden ghesichten nae t'leven gedaen. Hy wrocht in Water en in Oly-verwe, op een schoon en veerdige maniere. Hy was oock goet van beelden, makende Boeren kermissen, en derghelijcke. Sijn wercken worden oock wel begeert. Den Keyser heeft van hem een Predicatie Ioannis, en in plaets van S. Ian, heeft den Keyser doen daer in maken eenen Olyfant, so dat het nu schijnt dat al t'volck comt den Olyfant besien, ick weet niet uyt wat oorsaeck oft om wat meeninghe, dan uyt sinlijckheyt. Hy was een goet Dichter, oft Rethorisien, en Spel-personnagie. Cornelis Ketel van der Goude, en hy, hebben malcander t'somtijts met Ghedichten en Liedekens besocht. Hy is ghestorven t'Antwerpen.