Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Ioos van Liere, Schilder van Antwerpen.

Daer is noch geweest t'Antwerpen een seer constigh Landtschap-schilder in Oly en Water-verwe, oock seer vast in zijn beeldekens, en uytnemende Meester, die oock Tapijt-patroonen maeckte, ghenoemt Ioos van Liere, gheboren te Brussel: desen is in den lesten troubel uyt de Nederlanden vertrocken, t'schilderen verlatende, en onthiel hem te Franckendael, daer hy gheweest is in den Raedt, een seer gheschickt Man. En alsoo hy de leeringhe Calvini was toeghedaen, is ghecomen en werdt een Predicant tot Swindrecht, in't Landt van Waes, twee mijlen van Antwerpen, alwaer zijn ghelijck gesinde van Antwerpen oock quamen hooren prediken. Hy is oock aldaer ghestorven, ontrent een Iaer voor t'belegh van Antwerpen, oft ontrent Ao. 1583. Sijn wercken, die men niet veel en vindt, worden in groot achten ghehouden, also sy wel verdienen.