Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Hendrick van Steenwijck, Schilder.

Ghelijck de constighe wercken van Hendrick van Steenwijck, by den Const-beminders niet sonder reden, om hun weerdicheyt en deucht worden bewaert: soo behoeft oft betaemt wel zijnen naem oock onder den goede Meesters gerekent te worden, dewijle zijn gedacht onsterflijck in eeren te blijven verdient. Hy was (als ick acht) gheboren te Steenwijck, en een Discipel van Hans de Vries: doch begaf hem sonderlinghe te maken Perspectiven van Moderne Kercken, die men wonderlijcke suyver, aerdigh, met seer fraey inventien, seer wel ghehandelt, en met goet verstandt en opmerckinge van hem ghedaen siet, datmen niet te hopen heeft deses halven van yemandt beter te sien. Hy hiel seer de streke van woonen als de Valckenborghs, en de Vriese, vertreckende (om de wreetheyt van den Const-vyandigen Mars te wijcken) uyt Nederlandt, en is eyndlijck comen woonen te Franckfoort op de Meyne, alwaer (ick meen) hy oock overleden is Ao. 1603. hebbende naeghelaten zijn soon, die hem in dese oeffeninghe en Const cloecklijck nae stapt, makende oock Perspectiven, nae de ordenen der Antijcksche Colomnen.