Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[fol. 291v] origineel

Het leven van Pieter de Witte, Schilder van Brugge.

De schoon stadt Florencen, onder meer Peerlen uyt onse Nederlanden, die sy aenlockende tot haer vercieringhe behoudt, heeft oock den constighen Schilder Pieter de Witte, welcken met zijn ouders hem daer langhe heeft ghehouden, en is oft zijn aldaer ghecomen van Brugghe in Vlaender. Hy is een goet Meester in het nat en in Oly-verwe: oock aerdigh van Aerde bootserende, dat hem in de Schilder-const voordeel is. Hy heeft veel dinghen voor Cavalier Giorgio Vasari ghedaen, te Room in des Paus Paleys, en sale: oock te Florencen in de Cupula, en elder: oock voor den Hertogh van Florencen, verscheyden Tapijt-patroonen, en ander dinghen. Hy heeft hem oock eenen tijt van Iaren gehouden tot Munchen in Beyeren, en voor den Hertogh en anderen verscheyden heerlijcke wercken ghedaen. Ick heb oock sommighe dinghen van hem te Florencen ghesien, en kennis met hem ghehadt. Hy had oock eenen broeder in s'Hertoghen Guarde, ick meen, Cornelis* geheeten, die in't Iaer 1573. t'mijnen daer wesen, werdt te schilderen en van Landtschap, daer hy al fraey in gheworden is, hoewel hy spade aenvingh. Van Pieter comen uyt sommighe Printen, daer men zijnen gheest en Const in mercken can, en schrijven hem Pieter Candido. Hy mach nu Ao. 1604. wesen oudt 56. Iaer, oft daer ontrent. My wort geseyt, dat hy noch tot Munchen in Beyerlandt woont, soo soud' ick Florencen te vergheefs beschuldighen.