Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[fol.  305r] origineel

Errata op't Schilder-boeck, welcke den Leser sal believen aldus te verbeteren.

Fol.1.b.regel 15. leest stappen. fol.4.a.reg.1. leest Apelles. fol.8.b.reg.9. leest ghesooght. fol.9.a.reg.25. leest u handen rassen. fol.9.b.reg.3.leest versieringhe. fol.11.a.reg.30. leest af. fol.17.a.reg.46. leest naemlijck Leon, etc. fol.17.b.reg.13. leest Coninghen en machtige. fol.18.b.reg.33. leest uso. fol.20. in de marge, leest versieringe. fol.20.b.reg.29. leest versieren. fol.21.reg.2. leest Diane. fol.21.a.reg.11. leest strijdt te schepe: en reg.14 leest maer. fol.27.a.reg.31. leest t'verwerck: en reg.45. leest kernen. fol. 31.b.reg.29. leest heftige. fol.35.a.reg.38. leest swercken. fol.38.a. in de marge, leest versieringe: en reg.47. leest dan beelden. fol.43.a. in de marge, leest grover laken. fol. 48.b.reg.44. leest naer. fol.65.b.reg.1. leest 155e. Olymp. fol. 69.b.reg.28. leest Vlysses. fol. 73.b.reg.38. leest Const en vlijt. fol.75.b.reg.27. leest dat het. fol.76.b.reg.20. leest hersaghen. fol.79.b.reg.8. leest voor bejegeninghe. fol.81.a.reg.47. leest, en dit stuck worde grootlijck gheacht om der onschult, etc. fol.83.b.reg.25. leest behoeftmen niet weder te verhalen. fol.93.b.reg.34. leest omtrocken. fol.100.b.reg.10. leest aen coorden. fol.101.a.reg.29. leest d'Ascoli. fol.104.b.reg.41. leest, en also dese twee, etc. fol.115.a.reg.15. leest, en elder van hem te sien. fol.122.a.reg.13. leest, de leeders aen de mueren. fol.124.a.reg.3. en 31. leest Nunziata. fol.124.b.reg.7. leest Pinceelen en verwe. fol.125.a.reg.6. leest, voor de Monicken. fol.132.a.reg.8. leest vergift. fol.152.b.reg.41. leest, soo dat hy hem schickte. fol.156.b.reg.25. leest, hout ghewrocht. fol.162.b.reg.33. leest, reysgelt niet betaelt. fol.171.a.reg.9. leest den Senaet. fol.173.b.reg.40 leest, Vignola, en ander. fol.189.a.reg.27. leest Gajettano. fol.194.b.reg.35. leest Lupacci. fol.201.a.reg.38. leest, men yet besonders. fol.204.b.reg.13. leest 130. Iaren. fol.205.a.reg.44. leest Pieter Bom. fol.207.b.reg.25. leest, dam t'Amsterdam. fol.219.a.reg.7. leest 1535. fol.220.a.reg.33. leest Francos. fol. 230.b.reg..7. leest, meest al. fol.245.b.reg.6. leest, met wasch vast ghemaeckt. fol.249.a.reg.11. leest verweerdt. fol.260.b.reg.36. leest 1602. fol.261.b.reg.4. leest 1598. den 28. Decembris. fol.262.a.reg.33. leest Claes Pietersz. Goudtsmidt. fol.263.a.reg.17. leest Corvatia. fol.269.b.reg.12. leest benoeghen. fol.294.a.reg.8. leest, zijn Vader Iacob Iansz. van de Geyn gheheeten, etc.

Ter eeren der Schilder-const, behoeft in ghedacht te blijven, oft geweten, dat Marcus Antoninus Philosophus heeft geleert schilderen onder een Meester in deser Const, genaemt Diognotus, also Iulius Capitolinus getuyght, en beschrijft in't leven van desen Marcus Antoninus, welcken heerschte Ao. 142. en was den 17en. Roomschen Keyser: men hiet hem oock Marcus Aurelius.

In Appendix meent den Schrijver, dat Pieter de Vos, Vader van Marten, was van der Goude, maer is van Leyden gheweest.

Verdienstlijck had behoort onder de constige Schilders gedacht te wesen Ioan Ariaensz. van Leyden, die seer gheestich is van Landtschap, en ander deelen der Consten, wonder versierigh van aerdighe ghebouwen, heeft veel Landen besocht: woont te Leyden, een Man in't beste van zijn leven.

Oock behoorde niet wesen vergeten onder de aencomende jonghe Schilders den seer gheestighen Hubert Tons, afcomstigh van den Tons, waer van fol. 230.a. is verhaelt. Hy is wonder fraey en veerdigh van Landtschap en cleen aerdighe beeldekens, hem nu te Rotterdam onthoudende.

 

FINIS.