De bijencorf der H. Roomsche Kercke


auteur: Philips van Marnix van Sint Aldegonde


bron: Ph. Marnix van Sint Aldegonde, De bijenkorf der H. Roomsche Kerke, met inleiding en varianten, (ed. A. Lacroix & A. Willems). 2 delen, (in de serie De werken van Ph. van Marnix van Sint Aldegonde). Fr. van Meenen, Brussel 1858


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De bijenkorf der H. Roomsche Kerke

Philips van Marnix van Sint Aldegonde

editie A. Lacroix & A. Willems


Inhoudsopgave

[Eerste deel] De Bijenkorf der H. Roomsche Kerke.

Den byencorf der H. Roomsche Kercke.

Voor-reden des boecks waer in de sentbrief Gentiani Hervet in ses stucken gedeylt wordt, ende de meyninge des selfs cortelijck uytgeleydt.

Aen den eerweerdighen heylighen ende hoogh-gheleerden Doctoor ende Magister noster, Heer Franciscus Sonnius, Eerweerdich Bisschop van 'sHertoghen-bosch (Vader aller nieuwe Bisschoppen inde Nederlanden) Saluyt ende benedictie.

Nu volgt de wttlegginghe op het eerste stuck des sendtbriefs Gentiani Hervet: waer in ghehandelt wort, wat de H. Roomsche Kercke zy: waer in hare macht ende authoriteyt bestaet, ende hoe verre sy streckt: ende wordt besloten, dat de Lutherianen ende Hughenoosen voor gheen gheloovigen connen ghehouden zijn, maer moeten als Ketters verbannen ende verbrant worden.

Nu volgt de wtlegginghe op het tweede stuck des sendtbriefs Gentiani Hervet: waer in ghehandelt wordt van de cracht ende ghenoechsaemheyt der Schriften, ende insonderheyt van de uytlegginghe der selver. Ende voort worden alle puncten des Roomschen gheloofs met der Schrift bewesen.

[Tweede deel] Nu volgt de uytlegginghe op het derde stuck des sendtbriefs Gentiani Hervet: Daer in gehandelt wordt van de Oorbiechte, ende van de Sacramenten des Houwelijcx, des Vormsels, ende des heyligen Olysels.

Nu volght de verclaringhe op het vierde stuck des sendbriefs Gentiani Hervet: Handelende van de Aenbiddinghe der Beelden, soo als sy in de Roomsche Kercke ghehouden ende gheordonneert wort; item, van den naem Idololatrae; van de Afgoderije der Heydenen; van de aenbiddinghe der Sancten ende Sanctinnen, ende des Sacraments, ende andere diergelijcke stucken.

Nu volgt de verclaringe op het vijfde stuck des sendbriefs Gentiani Hervet: Daer in ghehandelt wordt, dat de ketters anders niet soecken, dan vleeschelijcke vrijheyt, ende haten alle ghebeden, vasten ende abstinentien.

Nu volgt de verclaringe op het seste ende laetste stuck des sendtbriefs Gentiani Hervet Meldende van de ongeleertheyt ende quade leven der Hughenooscher Predicanten, ende van de Heylicheyt des Paus ende der Papen.

Besluyt des boecx.

De uytlegginghe des byencorfs der H. Roomscher Kercken.

Het slot des boecx.

Register om lichtelijck te vinden het ghene dat men begeert, ghestelt nae de ordinantie van A, B, C. Ende de leser sal weten, dat het cyferghetal de folio oft bladeren beteeckent, ende waer I by staet is t'eerste boekdeel, ende daer II staet, het tweede boekdeel.

De drucker tot den leser.

Cort begrijp der voornaemste hooft stucken der Christelijcker religie

Wilhelmus lied.

Ras seventien provincen.