Pieter Langendyk. Zijn leven en werken


auteur: C.H.Ph. Meijer


bron: C.H.Ph. Meijer, Pieter Langendyk. Alexander S. Meijer, Den Haag 1891


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Pieter Langendyk. Zijn leven en werken

C.H.Ph. Meijer


Inhoudsopgave

Voorbericht.

Hoofdstuk I. Langendyk's jeugd.

Hoofdstuk II. Langendyk's leven van zijne komst in Amsterdam tot 1721.

Hoofdstuk III. Langendyk's persoon.

Hoofdstuk IV. Langendyk in de rederijkerskamer Trou moet Blycken.

Hoofdstuk V. Langendyk's leven van 1721 tot 1740.

Hoofdstuk VI. Langendyk's leven van 1740 tot 1748.

Hoofdstuk VII. Pieter Langendyk als stads-historieschrijver.

Hoofdstuk VIII. Langendyk's laatste levensjaren.

Langendyk's werken. Hoofdstuk IX. Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.

Hoofdstuk X. De zwetser.

Hoofdstuk XI. Het wederzyds huwelyks bedrog.

Hoofdstuk XII. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het Poëetemaal.

Hoofdstuk XIII. De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje.

Hoofdstuk XIV. Boertige beschrijving van den Amsterdamschen schouwburg en het vertoonen van Aran en Titus.

Hoofdstuk XV. Quincampoix of de windhandelaars en Arlequyn Actionist.

Hoofdstuk XVI. Xantippe of het booze wyf des filozoofs Socrates beteugeld.

Hoofdstuk XVII. papirius of het oproer der vrouwen binnen Rome.

Hoofdstuk XVIII. Spiegel der vaderlandsche kooplieden.

Hoofdstuk XIX. Langendyk's overige tooneelarbeid.

Hoofdstuk XX. Kritisch-historisch overzicht van Langendyk's tooneelspelen.

Hoofdstuk XXI. Twist tusschen P.A. de Huybert en Constantia et Labore.

Hoofdstuk XXII. De Boekzaal-strijd.

Hoofdstuk XXIII. Herderszangen.

Hoofdstuk XXIV. Gelegenheidsgedichten.

Hoofdstuk XXV. Hekeldichten en strijdschriften.

Hoofdstuk XXVI. Punt-, snel- en knipdichten.

Hoofdstuk XXVII. Geschiedzangen en historische liederen.

Hoofdstuk XXVIII. Overige gedichten.

Besluit.

Bijlage I.

Bijlage II.

Bijlage III.

Bijlage IV.

Bijlage V.

Bijlage VI.

Bijlage VII.

Bijlage VIII.

Stellingen. Stellingen.

Verbetering.