Evangelische leeuwerck


auteur: Christianus de Placker


bron: Christianus de Placker, Evangelische leeuwerck. Herman Aeltsz., Antwerpen 1682 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Evangelische leeuwerck

Christianus de Placker


Inhoudsopgave

Opdraginge aen den Euangelischen Wetgever, Jesu Christo, ende sijn HH. Euangelische Naervolgers.

Tot den aendachtigen leeser ende vrolicken zanger.

Den Leeuwerck leert ons Godt looven en dancken.

Het eerste deel. Histori-liedekens. Op alle de Sondagh-Euangelien van het geheele jaer. I. Sondagh van den Advent. Euang. Luce 21. Daer sullen tekenen sijn in son, maen, en sterren.

Een ander.

II. Sondagh van den Advent. Euang. Matth. 11. Johannes sendt tot Christum twee Discipelen.

Een ander.

III. Sondagh van den Advent. Euang. Joan. I. Joannis Belijdenisse.

Een ander.

IV. Sondagh van den Advent. Euang. Luc. 2. Joannis Predicatie.

Een ander.

's Sondaghs naer Kersmis. Euang. Luc. 2. Maria, Joseph, Simeon, Anna in den tempel.

Een ander.

I. Sondagh na HH. dry Koningen. Euang. Luce 2. Jesus verlooren: in den Tempel gevonden.

Een ander.

II. Sondagh na HH. dry Koningen. Euang. Ioan. 2. Bruyloft in Cana Galilaea.

Een ander.

III. Sondagh na HH. dry Koningen. Euang. Matth. 8. Melaetschen, en knecht des hondersten Mans genesen.

Een ander.

IV. Sondagh na HH. dry Koningen. Euang. Matth. 8. Tempeest in zee.

Een ander. 't Ware geloof, of Heilighe Kercke, geleken by Sinte Pieters Schip, daer Christus in sliep.

V. Sondagh na HH. dry Koningen. Euang. Matth. 13. Van 't goet Zaet, en 't Onkruydt.

Een ander.

VI. Sondagh na HH. dry Koningen. Euang. Mattheus 13. Van 't Mostaert-zaet.

Een ander. Die hem vernedert sal verheven worden. Luc. 14. en 18.

Septuagesima. Euang. Matth. 20. Van den wijngaert.

Een ander.

Sexagesima. Van 't vierderley zaedt. Luc. 8.

Een ander.

Quinquagesima. Evangelie Luce 18. 31. Christus voorseght sijn lijden.

Een ander. Een blinde genesen. Ibid. v. 35.

Voor Asch-dagh, en 't beginsel van den Vasten. Memento homo quia pulvis es, Gen. 3.

1. Sondagh in den Vasten. Euang. Matth. 4. Jesus getenteert.

Een ander.

II. Sondagh in de Vasten. Euang. Matth. 17. Transfiguratie.

Een ander.

III. sondagh in den Vasten. Euang. Luc. 11. Joden laster over een stommen Duyvel van Jesus uytgedreven.

Een ander.

IV. Sondagh in den Vasten. Euang. Joan. 6. Vijf duysent mannen met vijf brooden gespijst.

Een ander.

V. Sondagh in den Vasten. Euang. Joan. 8. Jesus onberispelijck van sonden

Een ander.

Palm-sondagh. Evangelie Matth. 21.

Een ander.

Paeschdagh. Euang. Marc. 16.

Een ander.

Een derde.

Paessche-maendagh. Twee Discipels naer Emaus gaende. Luc. 24.

Een ander.

1. Sondagh na Paesschen. Vrede sy u lieden: Ontfangt den Heiligen Geest. Joan. 20.

Een ander. Christus openbaert aen Thomas. En weest niet ongeloovigh, maer geloovigh. Joan. 20.

II. Sondagh na Paeschen. Euang. Joan. 10. Van den goeden Herder.

Een ander. Een sondige ziel bekeert tot Christum, by manier van verloren schaep tot sijnen herder.

III. Sondagh na Paesschen. Euang. Joan. 16.

Een ander.

IV. sondagh na Paesschen. Euang. Joan. 16. Christus spreeckt van scheyden.

Een ander.

V. Sondagh na Paesschen. Euang. Joan. 16. Bidden in Jesus Naem.

Een ander.

Van ons Heeren Hemelvaert.

Een ander.

Een ander. Christus by een Arent geleken.

VI. Sondagh na Paesschen. Euang. Joan. 15. Christus voorseght d' Apostels hun lijden.

Een ander.

Pinxter-feest. Seyndinge des Heyligen Geests, Act. 2,1. & seq.

Een ander.

Noch een ander.

Tot Godt den Heiligen Geest.

Pinxter-Maendagh. Euang. Ioh. 3. Godts liefde tot de werelt.

1. Sondagh na Pincxter. Van de Heylige Dryvuldigheydt.

1. Sondagh na Pincxter. Evangelie Luc. 6. Niet oordeelen. Goede maet geven.

Een ander. Splinter en balck in d' ooge.

Van het Heilig Sacrament des Autaers. Jesus is in 't Heilig Sacrament onder de gedaenten van Broodt, en de Wijn, Matt. 26. Luc.22. 1 Cor. 11.

Instellinge des Heiligen Sacraments.

Christi genade in 't instellen des Heiligen Sacraments.

Bereydinge voor 't ontfangen van 't Heilig Sacrament.

Een ander. Bereydinge tot het Heilig Sacrament.

Tantum ergo.

Dancksegginge naer 't ontfangen van 't Heilig Sacrament.

Een ander.

Een ander.

Een ander.

III. Sondagh na Pinxster. Euang. Luc. 15. Schaep, en penninck verlooren.

Een ander.

IV. Sondagh na Pinxter. Euang. Luc. 5. Visschen by nacht.

Een ander.

V. Sondagh na Pinxter. Evangelie Matth. 5. Niet gram zijn, &c.

Een ander.

VI. Sondagh na Pinxter. Euang. Marc. 8. Vier duysent mannen gespijst.

Een ander.

VII. Sondagh na Pinxter. Euang. Matth. 7. Van de Valsche Propheten.

Een ander. Den mensch by een boom geleken.

Noch een ander. Van de valsche propheten.

VIII. Sondagh na Pinxster. Euang. Luc. 16. Onrechtvaerdigen Rentmeester.

Een ander.

IX. Sondagh na Pinxter. Euang. Luc. 19. Christus schreyt over Jerusalem.

Een ander.

X. Sondagh na Pinxster. Euang. Luc. 18. Pharizaus en Publicaen.

Een ander.

XI. Sondagh na Pincxster. Euang. Marc. 7. Jesus geneest een stom' en doove.

Een ander.

XII. Sondagh na Pinxter. Euang. Luc. 10. Gequetsten onder de moordenaren.

Een ander.

XIII. Sondagh na Pinxter. Euang. Luc. 17. Tien Melaetschen.

Een ander.

XIV. Sondagh na Pinxter. Euang. Matth. 6. Niemant kan twee Heeren dienen.

Een ander.

XV. Sondagh na Pinxter. Euan. Luc. 7. Doode jongelinck.

Een ander.

XVI. Sondagh na Pinxster.

Een ander.

XVII. Sondagh na Pincxster. Euang. Matth. 22. 't Groot gebodt.

Een ander.

XVIII. Sondagh na Pinxter. Euang. Matth. 9. Gichtigen door 't dack genesen.

Een ander.

XIX. Sondagh na Pincxster. Evang. Matth. 22. Bruyloft.

Een ander.

XX. Sondagh na Pincxster. Euang. Joan. 4. 's Koningsken Soon van de koorts genesen.

Een ander.

XXI. Sondagh na Pinxter. Euang. Matth. 18. Een Heer houdt Rekeninge met sijn knechten.

Een ander.

XXII. Sondagh na Pinxster. Euang. Matth. 22. Cijns-penninck.

Een ander.

XXIII. Sondagh na Pinxter: Euang. Matth. 9. Dochter verresen. Vrouw van den Bloet-loop genesen.

Een ander.

XXIV. Sondagh na Pinxter. Euang. Matth. 24. Verwoestinge van Jerusalem: 't leste Oordeel.

Een ander. Van 't Oordeel.

Het tweede deel. Historie-Liedekens op de Euangelien van den geheelen Vasten. Van Jesus vasten en kruys voor den mensch.

Van den Vasten en haer profyt.

Op het Euangelie van Assche-woensdag. Matth. 6. Doet u goede wercken om Godt, niet om de menschen te behagen. Vergaert u schatten in den Hemel, niet op Aerde.

Donderdagh na Assche-Woensdagh. Des Hondertste mans liefde tot sijn knecht. Matth. 8.

Vrydagh na Assche-Woensdagh. Hebt lief uwe vyanden: doet wel die u haten, ende bidt voor die u vervolgen, en t' onrecht quellen. Matth. 5.44.

Saturdagh na Assche-Woensdagh. De Discipels in Tempeest bewaert door Christum, en al die hem raeckt wort gesont. Marc. 6.

1. Sondagh in de Vasten. Ende den Bekoorder aenkomende, heeft hem geseyt: zijt ghy Godts Sone, seght dat dese Steenen broodt worden. Werpt u van boven neer. Ick sal u alle dese dingen geven, soo ghy nedervallende my wilt aenbidden. Matth. 4.

Maendagh na den 1. Sondag in de Vasten. Van het oordeel over goede en quade. Matth. 25.

Dingsdagh na de 1. Sondagh in de Vasten. Mijn huys is een huys des gebedts, en ghy maeckt dat een speloncke der moordenaren. Matth. 21 Marc 11. Luc. 19.

Woensdagh na de 1. Sondag in de Vasten. Matth. 12. Het teecken der Heilige Kercke is penitentie, en goede wercken der deugden.

Donderdag na den 1. Sondag in de Vasten. Het Cananeeusche Vrouken bidt Christum voor haer dochters gesontheyt. Dat is, 't heydendom voor haers volcks saligheyd. Mat. 15.

Vrijdagh na den 1. Sondagh in de Vasten. Een man van acht-en-dertich-jarige kranckheyt genesen. Joan. 5.

Transfiguratie. Laet ons hier drie Tabernakels maken. Mat. 17.

II. Sondagh in de Vasten. Transfiguratie. Heer 't is ons goet hier te zijn: Laet ons drie Tabernakels maken. Mat. 17.

Maendag na den II. Sondag in de Vasten. Dat hem behaeglijck is, doe ick altijt. Joan. 9.

Dingsdag na de II. Sondagh in de Vasten. We hem verheft, sal vernedert worden. Wie hem vernedert, sal verheven worden. Mat. 23.

Woensdag na de II. Sondag in de Vasten. Te sitten aen mijn rechter ofte slinckerzijde, en staet my niet toe u lieden te geven, maer dien 't van mijnen Vader bereyt is. Matth. 20.

Donderdagh na de II. Sondagh in de Vasten. Den Rijcken Vreckaert en Lazarus. Luc. 16.

Vrydagh na de II. Sondagh in de Vasten. Van den Wijngaert, welcke is de Heilige Kercke. Mat. 21.

Saturdag na den II. Sondag in de Vasten. Van de verlooren soon. Luc. 15.

Den III. Sondag in de Vasten. Erat Jesus ejiciens dominium, & hoc erat mutum. Jesus was een duyvel uytwerpende, en die was stom. Luc. 11.

Maendagh naer den III. Sondagh in de Vasten. Veritas odium parit. Waerheyt baert haet.

Dingsdag na den III. Sondag in de Vasten. Soo hy de kercke niet en hoort, hy sy u als een heyden ende publicaen. Matth. 18. Van de ware kercke, haer macht, sichtbaerheyt, en onvergancklyckheyt.

Woensdagh na den III. Sondagh in de Vasten. Dat in den mondt gaet besmet de ziele niet. Matth. 15.

Donderdagh na den III. Sondagh in de Vasten. Kracht des gebedts in Petri schoon-moeder te mercken, die Christus van de Koorts heeft verlost. Luc. 4.

Vrydag na den III. Sondag in de Vasten. Van de Samaritaensche Vrouwe. Joan. 4. Si scires donum Dei. Wiste ghy de gave Godts. Jo. 4.

Saterdagh na den III. Sondagh in den Vasten. Van 't vrouwken in overspel. Joan. 8.

Den IV. Sondag in den Vasten. Christus spijst 5000 mannen met 5 gersten brooden, en twee visschen. Joan. 6.

Maendagh naer den IV. Sondagh in den Vasten. Christi yver voor sijns Vaders Huys. Joan. 11.

Dingsdag na den IV. Sondag in de Vasten. En wilt naer het aensicht niet oordeelen, maer oordeelt een recht oordeel. Joan. 7.

Woensdagh naer den IV. Sondagh in den Vasten. Van den Blint gebooren. Joan. 9.

Donderdagh na den IV. Sondagh in den Vasten. Een weduwe soon te Naïm verweckt. Luc. 7.

Vrydagh na den IV. Sondag in de Vasten. Onderlinge Godts en 's menschen liefde in Lazarus verweckinge. Joan. 11.

Saturdagh naer den IV. Sondagh in den Vasten. Ick ben het Licht des werelts, die my volgt en wandelt in geen duysternisse; maer sal hebben het Licht des Levens. Joan. 8.

Den vijfden Sondagh in den Vasten. Quis ex vobis arguet me de peccato? Joan. 8.

Maendagh naer den V. Sondagh in den Vasten. Die dorst heeft kome tot my en drincke. Joan. 9.

Dinghsdagh naer den V. Sondagh in de Vasten. Gaet gy-lieden opwaerts tot den Feestdagh. Joan. 7.

Woensdagh na den V. Sondagh in de Vasten. Mijne Schapen hooren mijn stemme. Joan. 10. &c.

Donderdagh na den V. Sondagh in den Vasten. Maria Magdalene bekeert. Luc. 7.

Vrydagh na den V. Sondagh in de Vasten. 't Is oorbaerlick datter een Mensch sterve voor 't volck: en dat al 't volck niet en verga. Jo. 11.

Saturdagh naer den V. Sondagh in den Vasten. Sy hebben gedacht, dat sy Lazarum oock dooden souden: want om sijnen wille gingen veel van de Joden wegh, ende geloofden in Jesum. Joan. 12.

Psalme-Sondagh.

Maendagh in de Goede Week.

Dinghsdagh in de Goede Weeck. Kort begrijp van de Paßie Christi.

Woensdagh in de Goede Weeck. Als Judas Christum verkocht heeft.

Witten donderdagh. Van het instellen des Heiligen Sacraments. Cum dilexissit suos, in finem dilexit eos. Joan. 13. Hy heeft de sijne tot het eynde lief gehadt.

Op Goeden Vrydagh. Jesus aen 't Kruys hangende voor des Sondaers saligheyt.

Van den Goeden Vrydagh.

Paesch-avondt. Christus begraven, voor verleyder gescholden.

Het derde deel histori-liedekens van de Passie ons Heeren Jesu Christi. Uyt de vier Evangelisten. Van 't Gebedt Christi in 't Hofken.

Van Judas Kuss'.

Christus gevangen. Joh. 18.2. &c.

Jesus tot Annas geleyt.

Kinneback-slagh. Joh. 18.22.23.

Tot Jesus geslagen Aensicht.

Tot Petrum verloochenende sijnen Heer. Mat. 26. & seq.

Jesus beschuldight voor Cayphas. Mat. 26.58. & seq.

Jesus bespot in Cayphas huys. Mat. 26.66.

Jesus voor Pilatus beschuldigt. Mat. 27.11. &c.

Judas Wan-hoopt. Mat. 27.3. &c.

Jesus van Herodes veracht. Luc. 23.11.

Christus achter Barrabas gestelt. Mat. 27. v. 15. Marc. 15.6. Luc. 23.18. Jo. 18.40.

Geesselinge. Mat. 27.26. Marc. 15.15. Joa. 19.1.

Jesus gekroont. Joh. 19.5. Marc. 15.18.

Christus aen 't volck vertoont. Ecce Homo. Jo. 19.5. tot schaemte van de seven doodelijcke sondaers.

Een ander.

Christus ter doodt versocht. Jo. 19.6.

Christus veroordeelt. Jo. 19.16. Luc. 23. v. 25. Mat. 27.24. &c.

Christus draeght zijn kruys. Luc. 23; v. 26. &c.

Tot Jesum aen 't Kruys.

Christus bidt aen 't Kruys voor sijn Beulen. Luc. 23.34.

Jesus geeft den moordenaer 't paradijs. Luc. 23.43.

Jesus aen 't Kruys met galle gelaeft, sterft voor ons. Marc. 15.23. Jo. 29.30.

Gaet al tot den gekruysten Jesum. Venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis. Matth. 11.

Jesus aen 't Cruys. Videte, si est dolor, sicut dolor meus? Tren. 1.12. Geen pijne als mijne.

Tot het Kruys Christi.