Bezet bezit


auteur: K. Schilder


bron: K. Schilder, Bezet bezit. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1945  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 223]

Het heyrkracht....

 
Het heyrkracht veler volcken
 
Dat boven inde wolcken
 
Zich legerde inde locht voor d' ondergangh der Zonnen,
 
Vertoonde ons al de benden
 
Die d' ouwde Stad berenden,
 
En niet aflieten voor zy haddenze gewonnen.
 
 
 
's Nachts als wy bezigh waren
 
Om t' off'ren op d' Altaren,
 
En 't heylich Pincxterfeest met yver uytermaten
 
Aendachtelyck te vieren,
 
Nae d' overouw manieren,
 
Riep ons een stemme toe: laet ons dees Kerck verlaten.
 
 
 
Lof zy Jehova die ons wormkens vrund'lijck is,
 
En toont den rijcken schat van zijn geheymenis:
 
Die zynen Engel zend uyt 's Hemels hooge kercken,
 
Om ons t' ontsluyten wat wy hebben aen te mercken
 
In Jacobs droeven val, en jammerlijcke ellend.
 
Mijn Christenen, dit in uws herten tafel prent:
 
Aenmerckt Gods strengheyd aen de geen die hem verachten,
 
Zijn groote goedigheyd aen al die op hem wachten.
 
 
 
JOOST VAN DEN VONDEL.
 
(Uit: Hierusalem verwoest.)

(5 Juli 1940.)