Aanhangsel, of tweede deel, van de dicht-kundige ziele-zangen, op-gesongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zangh-lievers


auteur: Philippus van Sorgen


bron: Philippus van Sorgen, Aanhangsel, of tweede deel, van de dicht-kundige ziele-zangen, op-gesongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zangh-lievers. De Weduwe van Willem Clerck, Utrecht 1688


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Aanhangsel, of tweede deel, van de dicht-kundige ziele-zangen, op-gesongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zangh-lievers

Philippus van Sorgen


Inhoudsopgave

Noodiginge Tot het Beschouwen van Iesus.

Eerste Boeck en Eerste Gesang.

Het II. Deel. Dat God meer in Iesus is als in den Hemel, de Sonne, of eenig ander Hemelsch Schepsel.

Het III. Deel. God is meer in Iesus, als in alle aerdsche Schepselen, meer in Hem dan oyt in Adam, of eenig ander Mensche.

Het IV. Deel. Iesus bewesen, God te zijn, door de Texten van het Oude Testament.

De Werelt Ontmaskert, door Monsr. Foucquet.

Na-klaght, Over het groot verlies, en schadelijk Af-sterven, Van den E.G. en Hoog-G. Heer Gisbertus Voetius.

Aen mijn Waerde Groot-Moeder van Sorgen

Aen Me-Iuffrouw, en Waerde Moeder, op haer Geboorte-dagh, Den 8. April N.S. 1675. zijnde nu 50. Iaer.

Begroting, Aen mijn Oudste Broeder Leonard van Sorgen, Tredende in sijn Vier-en-twintighste Iaer.

Op de Verjaer-dagh, Van mijn Oudste Broeder, Tredende op 5/15 February 1676. in sijn 25. Iaer.

Verjaer-Lied, Aen mijn Oudste Broeder Leonard van Sorgen, Wanneer hy op den 5/15 February 1677. sijn Vijf-en-twintigste Iaer vervulde.

Op het verjaeren, Van mijn Neef Philippus van der Vliet, Tredende op den 21. Decemb. N.S. 1675. in sijn 20. Iaer.

Aen mijn Neef Philippus van der Vliet, Als hy op den 21. dagh van Winter-maend des Iaers 1676. oock intrad in sijn 21. Iaer.

Aen mijn bysondersten Vriend, myn Heer Iohan van der Haer, Wanneer de tijd van sijne vorderingh in de Rechten op handen was.

Ick soude oock eenigh Elegiaces op Ued: Promotie U Ed: toegesonden hebben, maer deselve blijven in de pen steecken. Siet hier evenwel een duyts Sapphicum, drie a vier extempor aneum.

Ter Bruyloft. Van de Eersame en seer Discreten Goossen van Wijck, Bruydegom: En de seer Deugtsame en Eerbare Haesje van Doorn, Bruyd.

Geboort-Vermaningh, Aen de Eersame Deughtrijcke Ionge-Dochter Maeyken van Wyck, Verjaert den 11. Iuny 1667. Oud acht-en-twintigh Iaer.

Een Ziel zijnde in ‘t gevoelen van Godts Liefde.

Punt-dichten of Epigrammata.

Een Gesangh Lutheri,

Niet dan Iesus.

Morgen-gezangh,

Hier naer volgen noch eenige Geestelijcke Gesangen, door Robertus Immens. Een benaude Ziele, klagende tot Godt, over haer drie Doodt-vyanden: ende den Heere om hulpe en bystant aenroepende tegen de selve.

Eucharisticum, Ofte Danck-dicht.

Avont-Gebedt. Psalm 4: 5, 9. Ick sal in vrede t’samen neder liggen ende slapen, want ghy ô Heere alleen sult my doen seker woonen,

Ziels-worsteling ende overwinninge, Na het genieten des H. Avontmaels, Siende op eenige woorden van de Bruyt en Bruydegom, Cantic. 3. en 5. Psalm 18: 5, 6, 7.

De lieffelijcke Vreughde Van een versekerde Ziele, smakende de soetigheyt van de liefde Christi.

Klachte ende Gebedt tot Iesum, in ‘t naderen tot sijne Heylige Tafel.

Een Ademhalende Ziele, Uyt het midden van haer, soo lichamelijcke als geestelijcke besoekingen tot God vliedende, ende op haren Vader lieffelijck leunende.

Lieflicke Ziel-dwanck, Of innige Hertstochten tot Iesus. Over de woorden 2 Cor. 5: 14. De liefde Christi dringt ons.

Eensaem Gepeins.

Wee-klachten Van Sions Liefhebbers, Beantwoort door Sions Bruydegom, Uytgeboesemt ter gelegenheyt van de Doodt van den Eerwaarden Heer Jasper vander Haer, Salighlijk overleden in ’s Gravenhage, den 15. December, 1678.

Het overgeven van een Geloovige Ziel, aen Iesus.

Ziels-verlangen, Om ‘t genieten van Iesus.

Een Antwoort Van een Kindt Godts, Op de Woorden, Als Proverb. 23: 26.

Over de Woorden, als Ezech. 16: 5, 6.

Een Sugt tot Iesum.

Hertstogtige Wenschingen, Om van de Wereld en sijn eygen verdurvenheyt te mogen verlost, en met Iesus vereenigt te worden.

Een Liedt,

Af-scheyt, Van ‘t Geselschap van Gods Kinderen.

Een Gebedt tot Iesus, Van een suckelende Ziel.

De Volmaakte Iesus, In zijne Lievelingen volmakende, ‘t gunt in haar ontbreekt.

Den Alles Vermogende Door ‘t Geloove.

Den Geluk’zaligen Hoveling.

Volmaakte Eedeldom.

Liefde-verdriet.

’s Mensch ydel gewoel.

Eliezer door Aarts Vader Abraham uitgezonden om een Huisvrouw voor zijn Zone Isaak. Deszelfs reize, wedervaren, handeling en uitkomst. Genesis Cap. 24.

De Fransche Mode.

Goets-moeds Onderwerp.

’t Voorwerp der Ware Vreugd

Zamen-zang, van Iesus, En een nog Wereld-gesint Christen.

Weergadelooze Liefde.

Sulamits Antwoord.

Nederlands Ban.

De Ware Staat-sucht.

Bladt-wyzer Van de Gezangen.