Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 (ed. J.J. Temmink)


auteur: Willem Janszoon Verwer


editeur: J.J. Temminck


bron: Willem Janszoon Verwer, Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 (ed. J.J. Temminck). Schuyt, Haarlem 1973  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Memoriaelbouck

Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581

Willem Janszoon Verwer

editie J.J. Temminck

bron

Willem Janszoon Verwer, Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 (ed. J.J. Temminck). Schuyt, Haarlem 1973

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr verw006memo01_01
logboek

- 2008-08-05 DH colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 van Willem Janszoon Verwer, in de editie van J.J. Temminck uit 1973.

 

redactionele ingrepen

p. 27: noot 122 heeft in de lopende tekst geen nootverwijzingsnummer. Deze is alsnog geplaatst.

p. 207: nootverwijzingsnummer ‘455’ moet zijn ‘445’; dat is in deze digitale versie aangepast.

tussen vierkante haken zijn in de lopende tekst koppen toegevoegd.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. X, 2 en 136) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina π1]

Willem Janszoon Verwer

MEMORIAELBOUCK

 

[pagina π3]

WILLEM JANSZOON VERWER

MEMORIAELBOUCK

Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572 - 1581

Van aantekeningen, noten en index voorzien door

drs. J.J. Temminck

(archivaris der gemeente Haarlem)

Uitgegeven voor de Vereeniging ‘Haerlem’

door

SCHUYT & CO C.V. - HAARLEM

ter gelegenheid van de

400-jarige herdenking van het Beleg van Haarlem

1973

 

[pagina π4]

Wij zijn het Provincialaat der Dominicanen te Nijmegen, aan wie het handschrift van het Dagboek van Verwer toebehoort, bijzonder erkentelijk voor hun welwillende toestemming tot het uitgeven van dit boek.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door: een financiële bijdrage van het Dr. J.E. Baron de Vos van Steenwijk-fonds, beheerd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een financiële bijdrage van de Stichting Gemeentelijk Cultuurfonds, opgericht door de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten een financiële bijdrage van de Vereeniging ‘Haerlem’

Copyright © 1973 Schuyt & Co c.v. - Haarlem

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, mikrofilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 90 6097 035 7

 

[pagina 237]

Inhoud


Inleiding I
Lijst van afkortingen - Literatuurlijst XI
Dagboek 1572 1
1573 69
1574 137
1575 160
1576 173
1577 186
1578 199
1579 207
1580 214
1581 219
Index van persoonsnamen 223
Woordenlijst 231
Lijst van illustraties 236
Inhoud 237
Colophoon 238

 

 

[pagina 238]

COLOPHOON

Het MEMORIAELBOUCK van Willem Janszoon Verwer is in druk verschenen in het voorjaar 1973 ter gelegenheid van de 400-jarige herdenking van het Beleg van Haarlem (11 december 1572-13 juli 1573).

 

De tekst werd gezet uit de letter Times en gedrukt door Drukkerij Amicitia te Bloemendaal. Het bindwerk werd verzorgd door Boekbinderij Paardekooper te Amsterdam.

 

De aan de binnenzijde van het stofomslag in offset gedrukte kaart van Haarlem door Thomas Thomaszoon uit 1578 werd welwillend ter beschikking gesteld door het Gemeentearchief van Haarlem.

 

Verantwoording van de illustraties:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15 Gemeentearchief, Haarlem

7 Rijksmuseum, Amsterdam

9 Universiteitsbibliotheek, Utrecht

12 Ned. Legermuseum, Leiden

13 Museum Boymans-Van Beuningen, Rotterdam

16 foto A. Dingjan, Den Haag