Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Sinnepoppen

Roemer Visscher

editie L. Brummel


Inhoudsopgave

Inleiding

Voornaamste literatuur

Sinnepoppen van Roemer Visscher Voor-reden, tot den goedthertighen leser

Het eerste schock I Iovis omnia plena*

II Ventilante doctrina

III Evertit sed aptat*

IV 'Tis misselijck* waer een geck zijn gelt aen leyt

V Een dwaes en zijn gelt zijn haest ghescheyden

VI Sans autre guide*

VII Voor lichte eere / lamme leden

VIII 'Ten vangt gheen vis

IX Purgat et ornat*

X Hoe arger hoer / hoe beter geluck

XI Keur baart angst

XII Fora Villiaco*

XIII By glasen om*

XIV Sit oneri erit usui*

XV Revelasti Parvulis*

XVI Galick* en meewarigh*

XVII Diese minst behoeft / isser best aen*

XVIII Lof Meulenaers acker / by Heeren poppegoedt*

XIX Exonerat et arcet*

XX Elck zijn tijdt

XXI Niet hoe veel / maer hoe eel*

XXII Rust ick / soo roest ick

XXIII 'T scheelt te veel*

XXIV Evanescet*

XXV Die my koopt / en ken my niet*

XXVI Goe voer / goe vaelt

XXVII Vroech rijp / vroech rot

XXVIII Potentius ictu fulmineo*

XXIX Zy weet 'tsecreet

XXX Kruyt voor de wilde woeste*

XXXI Dummodo prosim*

XXXII Sorght voor de koele wijn niet

XXXIII Een vol vat en bomt niet

XXXIV Rectum per dura carpit iter*

XXXV Onghestadigh / maer nut

XXXVI Licht en dicht

XXXVII Daer hoort meer tom dans*

XXXVIII Teeringh na neeringh

XXXIX Lieft ane* raet

XL Ut emergant*

XLI Een alleen

XLII Noch ick / noch de wijn

XLIII Jussa fortiter meum est*

XLIV Telt wat ick segh

XLV Niet verder dan u Ban

XLVI Dat cera fidem*

XLVII Pracht voor't gheslacht

XLVIII Haec illa est Remora*

XLIX Principiis obsta*

L Galathea wacht u wel*

LI Et sic parantur opes*

LII Soo langh daer wat in is

LIII Ad Tragoedias, non ad Vitam*

LIV Meerder lijdt gheen pijn

LV Nescis quid valeat

LVI 'TVertroude trouwelijck

LVII Utinam sic semper*

LVIII 'Tis een arm Muys / die maer een hol heeft

LIX Saepe Soloecismum*

LX Ist eynd goet / soo ist al goet

Beslach* Metam properamus ad unam*

Het tweede schock I Elck wat wils*

II Dom is driest

III Hacht maer sacht*

IV Wrijft u niet

V Nutten sonder krassen

VI Duycken* en ghenoeghen*

VII Ghenoegh is meer*

VIII Dapper gaet voor

IX Elck zijn waerom*

X Slecht en recht

XI Sin en wits*

XII Of 'twalght of 'tbijt

XIII Weest dat ghy zijt*

XIV Magister artis venter*

XV Helpt u selven

XVI Dat hof is uyt*

XVII Opinio iniuriae causa est iracundiae*

XVIII Oolijck* / maer vrolijck

XIX Ignari legum sic*

XX D'eene min / brengt d'ander in

XXI Noch luy / noch lecker*

XXII In dese hoeck

XXIII Met dees myne / Seghent God de zyne

XXIV Cum vult, potest*

XXV Laet legghen dat hachjen*

XXVI Degeneres animi procerum quid quaeritis aulas*

XXVII Morghen zijt ghy hier niet te gast ghenoodt

XXVIII Schadelijck / nimmer schoon

XXIX Pulchrum quod utile*

XXX Dat zijn de treecken*

XXXI Steeckt u in gheen gat of sieter deur

XXXII Ex foecunditate ubertas*

XXXIII Ick eet mijn korenken groene / en jae groene

XXXIV Laet duncken

XXXV Bonus fons / bonus liquor*

XXXVI Ane weergaey

XXXVII T'huys best

XXXVIII Unde habeas quaerit nemo*

XXXIX Knecht hoe sweet ghy*

XL Leert het u kinderen niet

XLI Hac mente laborem

XLII 'tWil al Muysen wat van Katten komt*

XLIII Nerghens beter

XLIV Penetrat et Solidiora*

XLV Het moet wel

XLVI Afkomst seyt niet

XLVII Frustra qui Iterum

XLVIII Oorboor* geen straf

XLIX De kost moet voor de baet uyt

L Frendeat Aper*

LI Alter alterius poscit opem*

LII Vis mea de nihilo est

LIII Voor de wanewaers*

LIV His Alis*

LV Te veel vertrout

LVI Periculum in declinatione*

LVII Laet de Kieft* stippen*

LVIII Intelligentibus*

LIX Jongh Hovelingh / out schoveling*

LX Daer de natuer heeft ramp Set het vernuft een klamp*

Beslach Alst al gheloopen is*

Het derde schock I Wat ist anders als fraey?

II Constantia et labore

III Vroegh meester / laet knecht

IV Al safjens* soetjens

V Ambitiosa Temeritas*

VI Raeck wel / heb wel*

VII Gheoeffent derf*

VIII Doleur non pareille

IX In de rommelingh ist vet*

X Veeltijdts wat nieuws / selden wat goedts

XI Semel non saepe*

XII 't Is met segghen niet te doen

XIII Hoe past u dat harnas

XIV Ut ardentius*

XV Wie deyts / soo geyts*

XVI Men vinter meer

XVII Postea nullus eris

XVIII Quaet toeverlaet

XIX Laetse pompen die kout hebben*

XX Nec prodest malis / nec ledit bonos*

XXI Beter stil ghestaen

XXII Doorheydt* is arbeydt

XXIII C'est par là qu'elle parle François

XXIV Het mist een meester wel*

XXV Wie wat weet / die komt het te pas

XXVI Pessima placent pluribus*

XXVII Duyckt laet overgaen

XXVIII Wie weet waer?

XXIX Terret et trepidat*

XXX Ick gheeft haer weder

XXXI Op dat het recht gae

XXXII Ad pompam tantum*

XXXIII Vlyen weet wat*

XXXIV Hy leut / die't leut / ick en leut naet

XXXV Quid Domini facient, audent cum talia fures*

XXXVI Goet schimmanschap*

XXXVII Effen uyt*

XXXVIII Stamus hoc Danai loco*

XXXIX Stom en rechtveerdich

XL Zy micken al* op

XLI Non odit tamen

XLII 'Tis een Boer niet diets te maecken

XLIII Soo lang de Roe wanckt*

XLIV Finis ad alta levatis*

XLV Mocht dat schien*

XLVI Vernuftigh* Betweter

XLVII Tecum habita

XLVIII Elck doecken nae zijn aensicht*

XLIX Kalfjen spaert u hoy*

L Quae nocitura tenes

LI Lootsmans water

LII Veel Vlagghen / luttel Botters*

LIII Als my Fortuijn tot hoogheydt voert / Soo laet ick gheen dreck ongheroert

LIV Och hoe slecht hebt ghy't

LV Virtus liberalior*

LVI Mignon des Dames

LVII Alit non suffocat*

LVIII 't Isser niet in / en 'tkomter uyt

LIX In magnis et voluisse sat est

LX Dum vixit / vixit bene

Beslach Daer hebdy't al

Quaeso