Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. I*]

Sinnepoppen
van
Roemer Visscherillustratie

Elck wat Wils.


't Amsterdam

By Willem Iansz. op 't water inde Sonnewyfer, 1614

Met Privilegie voor vijf Iaren.

[p. III*]

Voor-reden,
tot den goedthertighen leser

GUNSTIGE Leser, het sal u mogelijck vreemt geven,* dat wij dit werck Sinnepoppen noemen, ick beken wel, dat het inden eersten aensien hart valt: dan* overleggende dat het principael* bestaet half in een Poppe* ofte Beeldt, en de ander helft by een sententie,* spreeckwoordt of ghegghetjen:* soo siet hier in 't woordt Sinnepop, de beteeckenisse van't voorstel,* immer* soo wel ghetroffen te wesen, als in't Italiaensch Impresa, ofte in't Griecx en Latijn, die't Emblema intituleren, die daer mede niet soo volkomen de sin en roeren, als het woordt of tytel, die wy ghestelt hebben, en bysonder omdat het onse suyvere Moeders tale is, die wy ghenegen zijn te volgen, en na ons vermogen te verrijcken: hebben voort ghevolght de regelen die Paulus Iovius* daer af gheeft, te weten, datter gheen menschelijcke form een behoort ghebruyckt te worden, het welck wy oock ghedaen en ghevolght hebben in de twee eerste Schocken,* dan het derde Schock is wat uyt

[p. IV*]

den bandt ghespronghen: behaeght het u, soo ist goedt: soo niet, soo acht het voor vuyl pampier, ende slaet het over.

Dit werck had ick doen conterfeyten of malen in sekere pampieren bladen, doch sonder eenighe uytlegginge oft glose, om tot vermaeckelijcheyt van mijn sinnen te gebruycken, ende voort die altemet* een goedt Vriendt te vertoonen, met de mondt beduydende wat mijn meeninge was: dan om dat de Drucker daer wel toe gesint was, om die voor alleman gemeen te maken, heeft sommige goede vrienden opgemaeckt,* die my gebeden, ja geboden hebben, eenige kleyne glosekens* of bedietselen daer op te willen geven, het welck ick met onlust gedaen hebbende, mijn self niet heb konnen vernoegen: dan 'tis soo het is, Bancket voor goede vrienden wort nimmermeer* ghelaeckt of mispresen: de hongherighe die is sly,* laet hem* met grove kost en swart broodt haest* vernoegen: en voor de leckere tongen ofte dertele kiessche ooren ist niet geschottelt*, dan voor de Boeren die haer garen in dusdanige weyden gaen verluistigen, daer de vogelkens singen Latijnsche melodie, met platte botte Hollandtsche tonge.

Sinnepop dan is een korte scherpe reden, die van Ian alleman, soo met het eerste aensien niet verstaen kan worden: maer even wel niet

[p. V*]

soo duyster datmer nae raden, jae of nae slaen moet: dan eyscht eenighe na bedencken ende overlegginge, om alsoo de soetheydt van de kerle* of pit te smaecken.

Dus vriendt wie ghy zijt, houdt my dit ten besten, u biddende dat ghy meer wilt achten op de kluchtigheydt van de Poppen, dan op de simpelheyd van de glosen, die soo sober zijn alsse immermeer wesen moghen: want mijn meeninghe is noyt gheweest u verstant te quellen met veel lesen, dan u oogen wilde ick wel vermaken met aenschouwen van dit lodderlijck* voorgeven,* 't welck by de Latijnen, Italianen ende Fransoysen gemeen is, ende weet seecker dat onse tale genoech beslepen ende bedisselt* is, om dese Voordansers te volgen met eenen lustigen tret. Dus vaert wel, leeft vrolijck, ende schimpt heusselijck: want ick bely,* en weet wel, dat het niet sonder dat en is, dan hope op u goede gheneghentheydt vergiffenisse van als.