Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 15]

XV Revelasti Parvulis*I, 15

 


DE grove plompe lieden, en niet de groote gheleerde mannen hebben de wetenschap de Havens in ende uyt te seylen, ende hun schepen van de gronden te wachten, daer de welvaert van dese landen aen gheleghen is: Dus zeghent de goede God de zyne, met soo veel verstants als elck noodigh is tot zyne neeringhe. Soo dat de gheleerde wyse mannen de plompe boeren ende Zeelieden soo wel behoeven, als de botte Hollanders de spitsinnighe Atheniensers ofte Italianen.
illustratie