Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 19]

XIX Exonerat et arcet*I, 19

 


DE kracht van de Sluysen zijn by weynigh natien bekent: maer de Hollanders houden by naest al haer landt van dit ghebou* te leen*, 'twelck sonder behulp van dien, luttel of niet waert en soude wesen: want het tapt de overtollige wateren af, en verhindert dat de schadelijcke niet wederom mogen komen: daer om ist wonder dat de botte Hollanders van den eersten vinder gheen Sant* ghemaect hebben, schryvende zynen naem met gulden letteren in het hooft van den Brevier. Is de rechte Sinnepop van een vroom* Vorst, die't landt suyvert van gheboeft, door justitie: soo dat de inwoonders die deughdelijck zijn, te beter moghen groeyen en bloeyen.
illustratie