Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 68]

VII Ghenoegh is meer*II, 7

 


O Heylig Ghenoegh / hoe veel zijt ghy boven alle Veel en alle Meer, dat wel te rechte Martialis seyt:

Fortuna multis dat nimis satis nulli.

Want die Ghenoegh heeft, die maeckt zijn weynigh Veel, en singht met D.V. Corenhert: 't Ghenoeghen* goet / verheught den moet / en doet / den mens altijdt verblyen*. De rijckdom van Croesus en was hier niet by te ghelijcken, zijn wercken betoonden wel, dat hy verre van het Genoegh was. Oock woont Genoegh (die slechte* Deerne) in Heeren Hoven niet, dan in slechte Hutten by eenvoudighe deughdsame personagien, die altijdt God loven en dancken, al hebben zy niet dan water en broodt, ende een goede smaecke. Elck mensch (soomen seyt) heeft evenveel ghaven van God ontfanghen, ofte God was onrechtveerdigh: maer d'een ghenietet aen de kost, d'ander aen de smaeck: d'eerste aen't bedde, d'ander aen de vaeck: d'een aen de rijckdom, d'ander aen't ghenoeghen, etc.
illustratie