Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 82]

XXI Noch luy / noch lecker*II, 21

 


EEN Esel is niet luy om te arbeyden, in wat werck datmen hem opleyt nae zijn vermoghen: maer is traegh van draf ofte gang, daer om willen de onwetende segghen dat hy luy is. Oock is hy niet lecker: want hy eet Distelen en Doornen, en groente* dat ander beesten laten staen: en oock eet hy't kruydt dat onder de Haghen ende onder de drop* wast. Daer om behoort hem een goet Landtman nae des Esels aert te stellen*, in raedsame suynicheydt, in't teeren en huyshouden, ende in neerstighe en ghestadighe arbeyt des Ackers ende Weyden: Op dat hy de segheninghe des Heeren ontfanghen mach, ghelijck den Esel gheschiedt is, daer Iesus Christus selfs op ghereden heeft: den Esel alleen onder alle beesten waerdigh achtende om God te draghen om zijn sachtsinnigheydt, vreedsaemheydt ende gheduldigheydt; ende heeft hem begaeft met langhduerighe ghesontheydt; want een Esel (soo men seyt) en is nimmermeer ofte seer selden sieck.
illustratie