Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 107]

XLVI Afkomst seyt nietII, 46

 


HET is een oudt recht, dat de Edele gheboren eenighe voorbaerlijckheydt* ofte praeeminentie hebben in alle Heeren Hoven, om hooghe Officien ofte Ampten te bedienen, bysonder den Krijghshandel aengaende; maer daer mede is den wegh der vrome kloeckmoedighe daden niet ghesloten, dat een slecht eerlijck mans soon daer gheen part en deel aen hebben soude, om d'eerste Edel-man zynes stams te worden. Alle Edel-stammen hebben haren oorsprong door een van heurlieder Voorouders begonnen; by Adams tyden en was het soo niet, daerom seytmen:

 
Doe Adam haspelde* en Eva span/
 
Waer was doe den Edelman?

Men maeckt seer bequame Besemen, om de kleederen seer schoon te veghen, van morsighe vuyle Verckens rugh-borstelen, die alle stof seer suyverlijck af strijcken, dit mocht niet wesen, soo dees borstelen den aert van hun Vader ende Moeder niet en verwierpen.
illustratie