Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 115]

LIV His Alis*II, 54

 


DEDALUS is d'eerste geweest, soo Polidorus Virgilius* schrijft, die seyl van Rae of Spriet* liet vallen, om met zijn soon Icarus te vluchten, uyt het Eylandt van Creta, daer hy om zijn konstighe Inventien ende Handtwercken ghenoeghsaem als ghevanghen gehouden wierdt: soo bedacht hy, hoe hy met de snelheydt van Seylen, de roeyende Galeyen verkloecken* mochte: waer door de Poeten oorsaeck ghenomen hebben*, om te fabuleren, dat hy zijn soon ende hem selven vleughelen (met wasse aen zijn armen bequaem*) maeckte, daer mede hy over de Zee ghevloghen is. Daerom heeft het my niet vreemt ghedocht, dat te approprieren* of toe te schryven onse Schepen, die niet alleen over de Zee van Icarien en varen, dan vlieghen met dese vleugelen over de groote Oceaen, aen alle de Custen van Oost-India, Bresil en West-India, oock door de Strate van Magellanus; met veel beter avontuere* en kennisse, dan de reuckeloose* jonghelingh over de Zee van Icarus dede, die van hem den naem behouden heeft.
illustratie