Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 122]

Beslach
Alst al gheloopen is*II, Beslach.

 


VEEL lieden zijn soo seer bevanghen met gierigheydt, datse haers begheertes gheen eynde en weten: ende soo meer haer goet wast, soo meer wast de winsucht, ende blyven al haer leven daghen slaven van haer ghewoel*, lesen haer ghebedt qualijck, of met onverstandt, Gheeft ons huyden ons daghelijcks broodt: Iae al ist al wittebroodt (segghen zy) soo moetter noch wijn by wesen. Ey arme woelwaters, mooght ghy niet wel ghedachtigh wesen een ghedicht, dat in de Lotery ingheleyt* was:

 
Ick had veel en sochte meer/
 
Wat sal't eijnde zijn lieve Heer. Niet*.

Hoe langhe reckt ghy de daghen uwes levens? wat belooft ghy u selven tijdts om het ghewonnen goet te ghebruycken? Een Doodt-kist met een Slaeplaecken sal u beste Kamer worden: en die u ter aerden draghen, sullen segghen: Wat heeft dees man van zijn groote goedt ghehadt?
illustratie