Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 128]

VI Raeck wel / heb wel*III, 6

 


ALSOO ick niemandt in zijn konst wil berechten, schelden noch beschimpen, soo kan ick nochtans (om dese Sinnepop uyt te legghen) niet laten of wy moeten lachen, om die verwaende godwouts* Doctoren, die ses of acht maenden tot Parijs, Padua of Bononia ter scholen ghelegen hebben, haer Promotie (jae veel eer de naem van Esels) gekocht hebben, recht soo de schalcke Professores segghen:

Capiamus pecuniam et remittamus Asinum in Patriam.

Dat is:

Laet ons 'tgelt strijcken / en senden den Esel wederom in zijn Vaderlandt.

Dese lieve Doctoren met haer langhe Tabbaerts, goude Ringhen aen de handen, handelen het Urinael met sulcke verwaentheyd, en oordeelen daer uyt veel stoutter, als de oude vervaren* Doctoren souden derven bestaen: die ick in dese myne Commentarien niet eens wil geroert hebben; want dese bekennen selfs wel, dat het onseecker is (om verscheyden voetselen die in elck landt zijn, daer beneffens complexien* der menschen) yet seeckers daer uyt te besluyten.
illustratie