Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 141]

XIX Laetse pompen die kout hebben*III, 19

 


ALS een Bootsman die een tijdt lang by* de Zee gevaren heeft, met neerstigheydt ende opmerckinghe* van Coursen, Stroomen, Diepten ende Sanden, soo veel gheleert heeft, dat hy nu meest al* weet wat de Zeevaert in heeft, soo gheeft hy hem uyt voor Stuerman, en doet niet meer den arbeydt van pompen, winden aen spil, schoot aen halen, ende dierghelijcke: maer set de course op't Compas, handelt* den Graedtboogh op de Son en op de Sterren, ende wint grooter huyr, en doet minder werck: daerom seyt hy, Laetse pompen die kout hebben/ick heb mijn Rock aen. Dat is soo veel te segghen: Laet die arbeyden ende swaer werck doen, die hem niet anders weet te gheneeren*.
illustratie