Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 146]

XXIV Het mist een meester wel*III, 24

 


HET is niet nieuws inde plaetsen daer men ghewoon is Schaetsen te ghebruycken, dat een Man valt, soo hy de moet heeft dat hy weder op staet, en gaet zijn gangh oft niet gheschiedt en waer: daer men mede te verstaen wil gheven, dat niemand haest om een kleyn ongheval den moet verliesen sal, het zy in zijn Rijckdom, in zijn Reeckeninghe, in zijn Ridderlijcke daden, in zijn Amoreusheden: dan moet met den Alchimist dencken, noch eens sal ick dat gaen beghinnen, per avontuere* sal't dan wel zijn gheraeckt: ende soo het weder den selven gangh gaet, moet men de plaetse veranderen ende soecken onbekende lieden, daer de klocken een andere klanck gheven*.
illustratie