Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 155]

XXXIII Vlyen weet wat*III, 33

 


VEEL dinghen konnen gevoeghlijck in een kleyne plaetse ghestout* werden, ende moghen door vlyen hen* stede bequamelijck kryghen; die over hoop gheworpen zijnde, veel ruymte souden beslaen. Desghelijcks machmen veel Questien, Reeckeninghen* ende andere Gheschillen schicken en buyghen, datse soo heel contrarie niet en zijn als zy wel schijnen: Ende een goet Man of twee (die verstandigh zijn) scheyen en vlyen met billickheydt altemet soo veel sware saecken, als seven Schepens doen met het uyterste Recht.
illustratie