Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 157]

XXXV Quid Domini facient, audent cum talia fures*III, 35

 


DE pracht en kovaerdye is hedendaeghs soo hoogh gheresen, dat de menschen haer selven, noch de staet of gheslachte daer zy af ghekomen zijn, niet eens aen en sien: ja willen de Vorst met zijn Edeldom gheene praeeminentie oft voorbaerlijckheydt* laten, in Huysen te timmeren, in kostelijcke Peerden en Coetswagens te beryden by der straten, in Kleedinghe, in Bancketten toe te maken: jae bysonder die luyden, die haer goet niet van erffenisse ghekreghen, maer met woeckeren, rooven ende vrybuyten (door ongheoorlofde middelen) te samen gheschraept hebben, ende doen zy't selven niet, soo doen het gewisselijck haer kinderen ofte erfghenamen: ende maecken* met sulcke middelen haers Vaders roof uyt te deelen* aen die gheenen daerse af ghekomen is, dat zijn de armen, die zy het bloedt te keel uyt gheparst hebben.
illustratie