Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 168]

XLVI Vernuftigh* BetweterIII, 46

 


DAER zijn menschen seer scherpsinnich, die dicmael over haer vernuft strompelen*, desen lesen de Schrifture averecht, en willen daer ander lieden uyt doen verstaen, datter geensins in gheschreven en staet, of zy soecken sententien* om die Contrevernuften haer tegensprekers* met ydel gheklap over staech te werpen, wat zijn dat anders als steenen of geweer*, om het gevoelen van de deughdelijcke* menschen te quetsen? Ia! maer soo worden zy vermaert: dat is, voor Betweters gehouden, en verkrijgen een eeuwighen naem, niet van goede deughdelijcke vreedsame Mannen: maer van stoute Campioenen en Voorvechters van haer ghesintheydt. Die nu selfs voelen, datse sulcks zijn, die sullen terstont roepen en kryten als maghere Verckens, dat men haer eere te nae gesproocken heeft: maer niemant wort ghequetst dan van hem selven.
illustratie