Vis-net


auteur: Lambert de Visscher


bron: Lambert de Visscher, Vis-net, Bevangende eenige Geestelycke Liedekens, Passende op alle de Sermonen der Sondagen en geboden Feestdagen, Door het gantsche Jaer. Alexander Lintman, Amsterdam 1676


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Vis-net

Bevangende eenige Geestelycke Liedekens, Passende op alle de Sermonen der Sondagen en geboden Feestdagen, Door het gantsche Jaer

Lambert de Visscher


Inhoudsopgave

Eer-Gift.

Een ander.

Een ander.

Aan den Godvruchtigen Lezer ofte Zanger.

Vis-net, Vol Geestelijcke Liedekens, Op alle de Sondagen, en geboden, Feest-dagen van het gantsche Jaar. Sinnen-strijdt.

Van de Scheppinge des Werelts.

Begin van den Advent, Ofte verwachtingen ons Heer en Saligmaker, Jesu Christi.

Op den eersten Sondagh in den Advent.

Op den tweeden Sondag in den Advent.

Op den derden Sondag in den Advent.

Den Vierden Sondag in den Advent.

21. December. Op den Feest-dagh van de H. Apostel S. Thomas.

Op het Hoogh-tijdt Van de Geboorte Christi, Ofte Kersmis.

Kers-Liet.

Kers-Liet.

Kers-Liedt.

Kers-liedt.

Kers-liedt.

Kers-liedt.

Kers-liedt.

Kers-liedt.

Kers-liedt.

Kers-liedt.

Kers-liedt.

Kers-liedt.

26. December. Op den Feest-dagh van den H. Martelaer Stephanus.

27. December. Op den Feest-dag van den H. Apostel en Evangelist Johannes.

Op den Sondagh onder d'octave van Kersmis.

Op Nieuw-Jaers-dagh.

Nieuw-Jaers Liedt.

Nieuw-jaers Liedt.

Litani, Op den zoeten Naam Jesus.

Op den Feest-dagh van de Heylige dry Koningen.

Op den selven Feest-dagh.

Op den eersten Sondag na de dry Koningen.

Op den tweeden Sondagh na dry Koningen.

Sesde Sondagh na dry Koningen.

Op den Feest-dagh van onse Lieve Vrouwen Lichtmis.

Den Lof-zangh Simions.

Litanie, Op alle Feest-dagen van de H. Moeder Gods.

Op den Sondagh Septuagesima.

Op den Sondagh Sexagesima.

Op den eerste Sondag inde Vaste.

Op den twede Sondag in de Vaste.

Op den derde Sondag in de Vaste.

Op den vierde Sondag in de Vasten.

Op den vijfde Sondag in de Vaste.

25. Maert. Op den Feest-dagh van ons Lieve Vrouwen Boodschap.

Op den selven Feest-dagh.

Op den selven Feest-dagh.

Op den Palm-Sondagh.

Op den selven Sondagh.

De Passie ons Heeren Jesu Christi.

Aendacht, Op het H. Kruys.

Op het Hooghtijd van Paeschen.

Op den H. Paes-dagh.

Op het heerlijck verrijsen ons Saligmakers.

Maendagh na Paesschen,

Op Dingsdag na Paesschen,

Den eerste Sondagh na Paesschen,

Op den tweeden Sondagh na Paesschen.

Den derde Sondagh na Paesschen,

1. Majus. Op den Feest-dag van de HH. Apostelen Philippus en Jacobus de minder.

3. Majus. Op de vindinge van het H. Kruys.

Op den vierden Sondagh na Paesschen.

Op den vijfden Sondagh na Paesschen.

Op den Feest-dagh van ons Heeren Hemel-vaert.

Op den sesden Sondagh na Paesschen.

Op het Hoogh-tijdt van Pinxter.

[Godt sprack die in my stelt sijn sinnen]

Op de seve Gaven van den H. Geest.

Litani,

Des Maendags na Pinxter.

Des Dingsdaegs na Pinxter.

Op den Feest-dagh van de H. Drievuldigheyt.

Ter eeren de H. Dryvuldigheyt.

Op den Feest-dagh van het H. Sacrament,

Op den tweeden Sondagh na Pinxter.

Op den derden Sondagh na Pinxter.

Op den vierde Sondag na Pinxter.

24 Juny. Op de geboorte van den H. Johannes.

Op den vijfde Sondag na Pinxter.

29. Juny. Op den Feest-dagh van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus.

Op de sesde Sondagh na Pinxter.

Op den sevende Sondagh na Pinxter.

15. July. Op den Feest-dagh an den H. Apostel Jacobus de Meerder.

Op den achste Sondag na Pinxter.

Op den negende Sondagh na Pinxter.

Op den tiende Sondagh na Pinxter.

10 Augusty. Op den Feest-dagh van den H. Martelaer Laurentius.

15 Augusty. Op den Feest-dagh van Ons L. Vrouwen Hemelvaert.

Op den selven Feest-dagh,

Op den elfde Sondagh na Pinxter.

Op den twaelfde Sondagh na Pinxter.

24 Augusty. Op den Feest-dagh van den H. Apostel S. Bartholomeus.

Op den dartiende Sondagh na Pinxter.

Op den veertiende Sondagh na Pinxter.

8 Septemb. Op den Feestdagh van Ons L. Vrouwen Geboorte,

Op den vijftiende Sondagh na Pinxter.

21 April. Op den Feest-dagh van den H. Apostel Matheus.

Op den sestiende Sondagh na Pinxter.

Op den seventiende Sondagh na Pinxter.

29 Sept. Op den Feest-dagh van den H. Engel Michael.

Op den achtiende Sondagh na Pinxter.

Op den negentiende Sondagh na Pinxter.

Op den twintigste Sondagh na Pinxter.

Op den een-en-twintigste Sondag na Pinxter.

28 October. Op den Feest-dag van de HH. Apostelen Simon ende Judas.

Op den twee-en-twintigsten Sondagh na Pinxter.

1 Novemb. Op den Feest-dagh van alle Gods lieve Heyligen.

Op den selven Feest-dagh, Litani van alle Gods H. Heyligen.

Op den drie-en-twintigste Sondag na Pinxter.

7 Novemb. Op den Feest-dagh van den H. Bisschop S. Willibrordus.

11 Novemb. Op den Feest-dagh van den H. Bisschop St. Martinus.

Op den vier-en-twintigste Sondag na Pinxter.

30 Novemb. Op den Feest-dagh van den H. Apostel S. Andreas.

Op den Feest-dagh van de Kerck-Wyding.

Op het laeste eynde.

Register Vervolgens van alle de Lof-sangen deses Boecks.

Register.

Register.

Register.

Register.

Register van de Voysen deses Boecks.

Register.

Register.

Keure.