De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640


auteur: Joost van den Vondel


editeur: Leo Simons, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn, H.W.E. Moller, J.F.M. Sterck en C.G.N. de Vooys


bron: J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller, C.G.N. de Vooys, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn. en L. Simons (eds), De werken van Vondel. Derde deel 1627-1640. De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1929


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 398]

Lycksang over Dionys Vos
aen Caspar van Baerle.aant.*

Ostendent terris hunc tantum Fata. Virg.

 
Doorluchtige van Baerle,
 
Ghy kostelijcke paerle
 
Aen Amstels wapenkroon;vs. 2-3
 
Nu helpme 't rouwkleed dragen,4
5
En Dionys beklaegen,
 
Sijn vaders waerdste soon.
 
 
Die goudbloem leyt vertreden,
 
En van den struyck gesneden,
 
In 't vrolijckst van haer lent.
10
Wat gaet het Noodlot over,10
 
Dat het de beste lover
 
Van Phebus lauwer schent?11-12
 
 
Of trof hem 't heyloos weder,
 
Om dat de Sweedsche veder14
15
Sijn hand was toebetrouwt;
 
Die, swanger van history,
[p. 399]
 
Gustaefs verdiende glory
 
Beschrijven sou met goud?18
 
 
Of kon de Nijd niet lyen
20
Dat hem de Teems quam vryen?20
 
Of dat hy docht te treen
 
In onsen Fredricx laersen,
 
Met soete vredevaersen,
 
Als in triomf voorheen?22-24
 
25
Ghy heeregraftgodinnen,
 
Ghy burreghwals meerminnen,
 
Besluyt een treurverbond:27
 
Bestroyt het lijck met reucken,
 
En weeft een pel van spreucken,29
30
Gevloeyt uit sijnen mond.
 
 
Bedouwtse met medoogen,
 
En traenen van uw oogen:31-32
 
Misschien of dit verlicht33
 
Soo veel bedruckte vrinden
35
En geesten, die hem minden,35
 
En schencken dit gedicht:
 
 
Al leyt hier 't lijf begraeven;
 
De deughdelijcke gaeven
 
En geest van Dionys
40
Sijn boven 't graf gevaeren,
 
By d'uytgeleerde schaeren,41
 
In 't hemelsch paradijs.
 
 
Ivste.