De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640


auteur: Joost van den Vondel


editeur: Leo Simons, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn, H.W.E. Moller, J.F.M. Sterck en C.G.N. de Vooys


bron: J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller, C.G.N. de Vooys, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn. en L. Simons (eds), De werken van Vondel. Derde deel 1627-1640. De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1929


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Gedachtenis van Geurt Diedriks van Beuningen,aant.*

Raedt en Burgemeester van Amsterdam.
Gestelt ten dienste van zijnen Neve, Daniel Mostert,
Secretaris der selve Stede.

 
Toen Beuningen het sieckbet hiel,
 
En d'oude en afgeslaafde sielvs. 2
 
Het swacke lichaam wou begeven,
 
En suchte naar het eeuwigh leven;
5
Verscheen voor hem, en wel te ty,5
 
De droeve Maaght van 't seilrijck Y,
 
Haar pruick, vermast van gout en steenen,7
 
Die blonck door 't swarte lamper heenen.8
 
Sy steende, en sprack voor 't steenend bedt:9
10
O Diedricks soon, soo ghy my redt,
 
Soo is 'er hoop. mijn Staat wort krancker.
[p. 402]
 
De burgertwist vreet in, als kancker.
 
Mijn goude vryheit in de klem,
 
Die hangt aan 't stijven van een stem.14
15
Ick heb veel Raden, luttel vaders.15
 
Toen sloegh sijn hart, en al sijn aders
 
Van schrick, en vaderlijcke vrees;
 
En hy verpijnde sich, en rees18
 
Al hijgende op, en liet den wagen
20
De krancke leên op 't Raathuis dragen;
 
Soo uitgemergelt en gemat:
 
Niet eens beducht, of schockend radt
 
Of winterlucht sijn tijt moght korten,
 
En op een nieuw hem in doen storten.
25
De wederspannigheit vernam25
 
Den geest, die uit den grave quam:26
 
Een voorspoock, dat haar afgang spelde.27
 
Men denck hoe 't bitter hart ontstelde.
 
De flaauwe vroetschap scheen verlicht,29
30
Alleen door Beuningens gesicht,
 
En stemde 't eerlickst met malkandren.31
 
Soo kon een stem de kans verandren:
 
Soo leeft een grijs en rijp verstandt
 
Een oogenblick voor 't vaderlandt;33-34
35
Na lange moeite, en veele jaren.
 
Godt wil sijn bloet en Mostert sparen.36