De werken van Vondel. Deel 4. 1640-1645


auteur: Joost van den Vondel


editeur: Leo Simons, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn, H.W.E. Moller, J.F.M. Sterck en C.G.N. de Vooys


bron: J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller, C.G.N. de Vooys, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn. en L. Simons (eds), De werken van Vondel. Vierde deel 1640-1645. De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1930


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 298]

Op de Zangkvnst van den Heere Joan Albert Ban.aant.aant.*

 
Ay Ban; nu zegh my toch wat is 't?
 
Wat is 't? (ay zegh, ik zal u danken)
 
Dat ghy, in 't barnen van dien twist
 
En stryt van ongelyke klanken,vs. 3-4
5
My hooren laet dien lieven pais
 
Der Engelen, in Godts pallais?
 
 
My dunkt, ik hoor, in eene wolk,
 
Het paradys vol nachtegalen.
 
Hoe schiet dat schoongevedert volk
10
My in het oor zoo blyde stralen10
 
Van toonen! kinders gunt my stilt.11
 
Wie streelt myn hart? och Ban, het smilt.
 
 
Is nu de Blink in Thabors schyn,13
 
En Godts Iordaen te zien in 't Spaeren?
15
Daer Iesus zangers bezigh zyn
 
Met galm van wint, en hemelsnaren.16
 
Wie blaest dien galm? wie streelt die snaer,
 
Dan hoogh, dan laegh, dan middelbaer?18
 
 
Ghy sult (zoo Haerlem, naer den Nyl,19
20
Zich quyten gaet, voor 't zaligh teeken)20
 
Met zulk een vyl en Englestyl21
 
De Damiaetsche keten breeken.
 
Wat maekt de zaegh voor Haerlems boegh?23
 
Een keel vol org'len is genoegh.
 
 
Vondel.