De werken van Vondel. Deel 5. 1645-1656


auteur: Joost van den Vondel


editeur: Leo Simons, C.R. de Klerk, J. Prinsen J.Lzn, H.W.E. Moller, B.H. Molkenboer, J.F.M. Sterck, L.C. Michels, C.G.N. de Vooys, C.C. van de Graft en A.A. Verdenius


bron: J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller, C.G.N. de Vooys, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn., L. Simons, C.C. van de Graft, L.C. Michels en A.A. Verdenius (eds), De werken van Vondel. Vijfde deel 1645-1656. De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1931


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 361]

Lyckzang over den Heer Kasper van Baerle,
Professor t'Amsterdam.aant.*

MUSA VETAT MORI.

 
Nu daelt de gansche Helikonvs. 1
 
In rouwe, en schreit een Hengstebron
 
Van tranen op Apolloos zoon.2-3
 
Apollo treet zijn lauwerkroon
5
Met voeten, en verteert, en smilt
 
Tot water. Och, wie paeit, wie stilt6
 
Den vader, die zoo root beschreit,7
 
Zijn goude stralen nederleit
 
Om dien herboren Klaudiaen.9
10
Een Godt stort nimmermeer een traen,
 
't En zy om iemant van zijn bloet,11
 
Op Pindus toppen opgevoedt.
 
Nu zwijght de honighzoete tong
 
Des nachtegaels, die eeuwigh zong,
15
En quinckeleerde 't heele jaer;
 
Die harp, teorb, en cimbelsnaer,16
 
En orgels mengde met zijn keel.
 
Dees Koopstadt, die een lustprieel,18
 
Een Tempe scheen, vol zangk en klanck,19
20
Begint te quijnen, en leit kranck
 
Voor over op dien kouden zerck.
[p. 362]
 
Een zantkuil, een bekrompen perck22
 
Begrijpt dat groote lijck, wiens faem23
 
De werelt valt te kleen, en aêm
25
En leven schept uit 's Dichters stof;
 
Waer eenigh Rijck of Vorstenhof
 
Hem eert voor zijne heldenmaet;27
 
Zoo lang hy luit of trommel slaet.
 
Ons Hollandt mist zijn Zanggodes,
30
En Aristotels wijze les,30
 
En Hippokraet, en Cicero31
 
In 't eene lijck. Helaes, hoe noo
 
Verliest een kenner zijn juweel!33
 
Zoo valt oock 't eelste een graf ten deel.34
35
Men houwe 'r, in een' lauwerkrans,
 
Dees letters op, ten roem des mans:
 
Hier sluimert BAERLE neffens HOOFT.37
 
Geen zerck hun glans noch vrientschap dooft.38
 
 
JUSTE.