De werken van Vondel. Deel 10. 1663-1674


auteur: Joost van den Vondel


editeur: Leo Simons, C.R. de Klerk, J. Prinsen J.Lzn, H.W.E. Moller, B.H. Molkenboer, J.F.M. Sterck, L.C. Michels, C.G.N. de Vooys, C.C. van de Graft, J.D. Meerwaldt en A.A. Verdenius


bron: J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller, C.G.N. de Vooys, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn., L. Simons, C.C. van de Graft, L.C. Michels, J.D. Meerwaldt en A.A. Verdenius (eds), De werken van Vondel. Tiende deel 1663-1674. De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1937


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Aen den hooghedelen heer Pieter de Graef, vryheer van Zuitpolsbroek,
op den oorsprongk van het geslagt der graven.aant.*

 
De naem en bynaem geeft het leven aen den braven'1',1
 
Die Griete Pieter Beernts den ring op trouwe schonk,
 
Een vrouw die met haer schilt vereerde d'oude Graven,
 
Dewijl Heer Eggerts'2' glants en wapen hier in blonk.4
5
Dit huwlijk teelde Jan'3', die Amstels Raet bewaerde,5
 
In 't recht des Schependoms. Uit hem quam Diedrik'4' voort,
 
Uw grootvaêrs vader, die met jonkvrou Agnes paerde,
 
Een zuivre spruit van Nek, stantvastig by haer woort.6-8
 
Hy wert een lit des Raets, en eerde als burgervader,
10
  Des Burgermeesters stoel, tot heil der burgery:
 
Doch 't amptloos leven en gerustheit lagh hem nader
 
Aen 't hart, dan eergenot en lust tot heerschappy.
 
Zoo tuigt 's mans deught, besteet aen ouderlooze weezen.
 
Dus wort der Stammen deugt de telgen aengeprezen.9-14