D.V. Coornhert

Tsamensprake of de quade willich quaat zijn of onwilligh: tusschen Peter ende Jan (1630)

genre: proza
subgenre: non-fictie/filosofie-ethiekBeschikbare tekst in de dbnl

Tsamensprake of de quade willich quaat zijn of onwilligh: tusschen Peter ende Jan, 1630

Terug naar overzicht