Nieuwsbrief 24 november 2006

Limburgse namen en dialecten: Honderd Mededelingen van de VLDN

Morgen, zaterdag 25 november 2006, congresseert de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN) in Sint-Truiden. De afgelopen maanden heeft de DBNL in samenwerking met de VLDN alle honderd afleveringen gedigitaliseerd van de Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, die verschenen tussen 1976 en 1999, met daarbij nog een vijftal bijlagen. Deze publicaties geven een veelzijdige blik op het onderzoek naar de dialecten en de naamgeving in Nederlands en Belgisch Limburg.

Hieronder het volledige overzicht van de honderd Mededelingen en de vijf Bijlagen. Veel van deze publicaties zijn ook te vinden in de overzichten per plaatsnaam in de DBNL ‘Atlas voor de Nederlandse taal en literatuur’. Zie voor Nederlands Limburg: overzicht plaatsen of kaart en voor Belgisch Limburg: overzicht plaatsen of kaart.

 

Mededelingen op nummer

Bijlagen op nummer

Mededelingen en Bijlagen alfabetisch op auteur

 

Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde

--- op nummer

1. J. Molemans, Mensen, namen en nummers 1976

2. J. Goossens, Jozef Leenen 1976

3. J. Lijnen, Enkele uitdrukkingen en woorden uit het dialekt van Romershoven 1977

4. José Cajot, De rijksgrens tussen beide Limburgen als taalgrens 1977

5. W. van Langendonck, Bijnamen en familienamen 1977

6. J. Molemans, Profiel van de Kempische toponymie 1977

7. M.J.H.A. Schrijnemakers, Problemen rond de plaatsnaam Venray (Ned. Limburg) Margraten (Ned. Limburg) 1977

8. J. Goossens, Dommellandse woorden (1978)

9. A. Stevens, Struktuur en historische ondergrond van het Haspengouwse taallandschap 1978

10. J. Goossens, De tweede Nederlandse auslautverscherping 1978

11. V. Mennen, Toponymische kanttekeningen bij twee abdijhoeven van Averbode te Lommel 1978

12. W. van Langendonck, De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt. Deel I De synchronische en diachronische komponenten 1978

13. W. van Langendonck, De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt. Deel II De sociolinguïstische komponent 1979

14. J. Goossens, Naar een Nederlandse familienamengeografie 1979

15. J. Remans, Genker spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen 1979

16. J. Goossens, Dialectologie en taalvariatie 1979

17. K. Roelandts, Vertrouwelijke naamgeving 1979

18. Jan Segers, P. Stijnen, Jef van den Broeck en Ton Vallen, Sociolinguistiek en dialectologie 1980

18a. P. Stijnen en Ton Vallen, Dialect en onderwijs in het Kerkrade project. 1980

18b. Ton Vallen en P. Stijnen, Dialekt door leerkrachten en leerlingen in de Kerkraadse onderwijsleersituatie. 1980

18c. Jef van den Broeck, Recent sociolinguistisch onderzoek in Vlaanderen. 1980

19. J. Molemans, Toponymie van Wijchmaal 1979

20. J. Molemans (red.), Referaten rond het thema ‘dialectwoordenboeken’ 1981

20a. José Cajot, Dialectlexicografie in Belgisch- en Nederlands-Limburg 1981

20b. Frans Claes, Een historisch overzicht van de Nederlandse dialectwoordenboeken 1981

20c. Pieter Goossens, Woordenboek van de Limburgse dialecten 1981

20d. Xavier Staelens, Het opstellen van een Hasselts woordenboek 1981

20e. Gilles Jaspars, Een woordenboek van het Gronsvelds 1981

20f. A. Stevens, In memoriam Désiré Fagot 1981

21. J. van Loon, Morfeemgeografie van de Nederlandse herkomstnamen 1981

22. A. Stevens, Leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging 1982

23. J. Molemans (red.), Referaten gehouden op het zevende congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 1982

23a. J. Mertens, Het land van Vogelzang 1982

23b. J. Molemans, De nederzettingsnamen in het land van Vogelzang 1982

23c. J. van Loon, Historisch-geografische schets van de Belgisch-Limburgse familienamen 1982

24. J. Remans, Genker spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen deel 2 1982

25. Etienne Paulissen, J. Goossens, J. Molemans en Jan Theuwissen, De begrenzing van de Kempen 1983

25a. Etienne Paulissen, Fysische landschapsdifferentiatie van de Belgische Kempen 1983

25b. J. Goossens, Kempens als dialectologisch begrip 1983

25c. J. Molemans, De Kempische toponomie, eenheid in verscheidenheid 1983

25d. Jan Theuwissen, Heeft ‘de Kempen’ wel een grens? 1983

26. Jan Segers (red.), Taalgrensvorming in Zuid-Limburg 1983

26a. Ludger Kremer, Standaardtaal en streektaal - dialectgeografisch gezien 1983

26b. Maurits Gysseling, Taalwisseling in de Zuidlimburgse toponymie van de late prehistorie tot in de Karolingische tijd 1983

26c. José Cajot, Nieuwe taalgrensvorming aan de oostgrens. In hoeverre is de Nederlands-Duitse staatsgrens tot taalgrens aan het evolueren? 1983

27. Jan Segers (red.), Dialecten en naamgeving in Haspengouw 1984

27a. Clem Marynissen, Persoonsnamen in het goederenregister van Oudenbiezen 1984

27b. Jan Segers, Vaste bestanddelen in de Haspengouwse plaatsnamen 1984

27c. J. Goossens, Oostelijk Limburgs Haspengouw woordgeografisch bekeken 1984

28. Frans Claes en J. Molemans, Driestoponiemen in de streek van Diest / Erfnamen functioneler dan familienamen in oostelijk Belgisch-Limburg 1984

28a. Frans Claes, Driestoponiemen in de streek van Diest 1984

28b. J. Molemans, Erfnamen functioneler dan familienamen in oostelijk Belgisch-Limburg 1984

29. J. Goossens, Die Herausbildung der deutsch-niederländischen Sprachgrenze 1984

30. J. Molemans, De jeneverstruik in de Kempen en de naam Wechelderzande 1985

31. José Cajot, Het Limburgs dialect van de Voerenaren 1985

32. J. Goossens, Daas ‘Paardevlieg’ en zijn varianten in de Nederlandse en Nederduitse dialecten 1985

33. J. Goossens, De Nederlandse verwanten van Oostnederduits Pede ‘Elitrigia repens’ 1985

34. A. Stevens, Pronominale isomorfen in Belgisch-Limburg I 1985

35. M. Boonen, Huisnamen ontstaan en morfologie 1986

36. J. Molemans, Naamgevingsfactoren in de Kempische toponymie, geïllustreerd aan Opglabbeek 1986

37. Frans Claes, Desiré Claes als taalkundige 1986

38. Jan Segers, Waternamen in de Oetervallei, met name te Neeroeteren 1986

39. Jos van de Wouw, Tendenzen in de klankontwikkeling van het Weertlands 1986

40. Xavier Staelens, Stadshasselts en ‘Boerenhasselts’ 1987

41. Stefan Minten, De evolutie van de woordenschat in het Hasselts dialect 1987

42. J. Goossens, Het gebruik van dialect en Algemeen Nederlands en de evolutie ervan 1987

43. H. Crompvoets, Dialect en standaardtaal in Nederlands-Limburg 1987

44. Xavier Staelens, Van taal naar toal en van toal naar taal 1987

45. H. Crompvoets, Huisslachtbenamingen in Nederlands Limburg 1988

46. J. Goossens, De woordenschat van een Belgisch-Limburgse varkenskermis 1988

47. J.M. Verhoeff, Iets over Limburgse familienamen afgeleid van beroepsaanduidingen, met speciale aandacht voor het slagersberoep 1988

48. J. Goossens, Schets van de meervoudsvorming der substantieven in de Nederlandse dialecten 1988

49. Gerrit de Vos, Voornaamgeving in de beide Limburgen sinds 1839 1989

50. J. Goossens, Woordgeografie van nominale ellipsen bij taalcontacten 1989

51. H.H.A. van den Wijngaard en H. Crompvoets, Mijnwerkersterminologie in de beide Limburgen: meer verscheidenheid dan eenheid 1989

52. J. Goossens, De geografie van de Limburgse successieoorlog bij Jan van Heelu 1989

53. Max de Bruin en Dorothée Janssen, Honderdvijftig jaar Nederlands in West- en Oostlimburgse kranten 1989

54. V. Mennen, Straatnaamgeving in Vlaanderen en Nederland 1990

55. V. Mennen, Fusie of gemeentelijke herindeling in de beide Limburgen 1990

56. Joep Kruijsen, Lommel en Limburg, een dialektometrische verkenning 1990

57. A. Stevens, Van Miegelrak tot Miezerik 1990

58. V. Mennen, Naamgevingsfactoren en naamgevingstypen 1990

59. Jos Jansen, Het Lommels als grensdialect 1991

60. J. Goossens, De nieuwe fragmenten van Hendrik van Veldekes Sente Servas 1991

61. H. Crompvoets, Meijel: dialectologisch een scharnier en tevens een zwart gat 1991

62. Jan Lucassen, Geschiedenis en dialectologie: het geval Meijel 1991

63. J. Leenen, Dialecten in Belgisch-Limburg 1991

64. Joep Kruijsen, Romaanse leenwoorden in Haspengouw 1992

65. J. Goossens, Borgloon en de Middelnederlandse letterkunde 1992

66. J. Molemans, Meting van de heerlijkheid Gruitrode-Solt (1792-1794) 1992

67. J. Goossens, De molenaar in het Limburgs dialect 1992

68. J. Molemans, Loon tussen Brabant en Luik. Teloorgang en toch behoud van eigen identiteit 1992

69. V. Mennen, Interpretatie van toponiemen 1993

70. J. Goossens, Dialecten in het centrale Zuidnederlandse stedennetwerk 1993

71. H. Crompvoets, Het lemma in het woordenboek van de Limburgse dialecten 1993

72. J. Goossens, Hulde aan André Stevens. Chronologische bibliografie van André Stevens 1993

73. Jan Segers, Haspengouwse nederzettingsnamen. Een inleiding. I 1993

74. Jan Segers, Haspengouwse nederzettingsnamen. Een inleiding. II 1994

75. V. Mennen, De persoonsnaamgeving in het Lommels dialect 1994

76. Ann Marynissen, Limburgse familienamengeografie 1994

77. J. Goossens, In memoriam dr. Jos Molemans 1995

78/79. José Cajot (red.), Hoe maak ik een dialectwoordenboek? 1995

78/79a. José Cajot, Inleiding (bij Hoe maak ik een dialectwoordenboek?) 1995

78/79b. José Cajot, Een leesbare dialectspelling 1995

78/79c. Rob Belemans, Materiaal verzamelen voor een lokaal dialectwoordenboek. Een brontypologie en een zoekstrategie naar beschikbare dialectgegevens. 1995

78/79d. H. Crompvoets, De artikelopbouw in lokale Limburgse woordenboeken 1995

78/79e. H. Crompvoets, Woordenschatverzamelingen in Belgisch- en Nederlands-Limburg 1995

78/79f. Patrick Slechten, Computerondersteuning bij het maken van een dialectwoordenboek 1995

80. H. Crompvoets, Het Stokkems in zijn dialectgeografisch verband 1995

81. V. Mennen, Stokkem en aanverwante plaatsnamen 1995

82. Rob Belemans, Stokkems dialect of Stokkemse dialecten? 1995

83. Georg Cornelissen, De dialecten in de Duits-Nederlandse Roerstreek - grensdialectologisch bekeken 1995

84. José Cajot, De Nederlands-Duitse staatsgrens als scheidingslijn tussen klanken, vormen en woordgeslachten 1996

85. Patrick Slechten, Sjampe en verweite. Een verzameling scheldwoorden. Deel 1: A - M 1996

86. Walter Hoffmann, Von Himmerod und Rottbitze bis Roda Kerkrade 1996

87. Jan Segers, Twintig jaar Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Een terugblik 1996

88. J. Goossens, Een geïsoleerd voornaamwoord: Limburgse doe, dich, dijn 1996

89. J. Goossens, Genker dialect tussen oost en west 1997

90. V. Mennen, Genker straatnaamgeving in de twintigste eeuw 1997

91. Rob Belemans, Dialectverlies bij Genker jongeren 1997

92. Ann Marynissen, Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen 1998

93. V. Mennen, Een historische verkenning van de laatste 100 jaar toponymie in Vlaanderen 1998

94. Jan Segers, Cuvelier en Huysmans 100 jaar later: moet de toponymische studie van Bilzen nog geschreven worden? 1998

95. H. Crompvoets, Klank- en woordgeografie rond Venlo 1998

96. Georg Cornelissen, Taal en onderwijs in Noord-Limburg in de Franse tijd (1794-1814) 1998

97. Ward van Osta, Venlo en andere lo-namen 1998

98. Frens Bakker, Het Venloos en het Blericks, een stads- en een dorpsdialect in één gemeente 1998

99. Patrick Slechten, Sjampe en verweite. Een verzameling scheldwoorden. Deel 2: N - Z 1999

100. J. Goossens, Bèèënen en borren voor ‘branden’. Over r-metathesis in Limburg 1999Bijlagen van de Vereniging van Limburgse Dialect- en Naamkunde

--- op nummer

1. José Cajot en Hartmut Beckers, Zur diatopie der Deutschen Dialekte in Belgien 1979

2. J. Goossens, Middelnederlandse vocaalsystemen 1981

3. J. Goossens (red.), Woeringen en de oriëntatie van het Maasland 1988

3a. J. Goossens, Inleiding (bij Woeringen en de oriëntatie van het Maasland) 1988

3b. J. Goossens, De Limburgse successieoorlog in de middeleeuwse Nederlandse en Duitse letterkunde 1988

3c. J. Molemans, Een belangrijke oorkonde van 12 oktober 1289 1988

3d. Roger Janssen, De slag van Woeringen en zijn gevolgen. Een terugblik 1988

3e. Gilbert de Smet, De evolutie van de Limburgse ambtelijke schrijftaal na Woeringen 1988

3f. Theo Coun, De Limburgse literatuur en de Slag van Woeringen 1988

3g. H. Crompvoets, De beide Limburgen als dialectologisch slagveld 1988

4. J. Goossens, Die Servatiusbruchstücke 1992

5. José Cajot (red.), Hoe maak ik een dialectwoordenboek? 1995

5a. José Cajot, Inleiding (bij Hoe maak ik een dialectwoordenboek?) 1995

5b. José Cajot, Een leesbare dialectspelling 1995

5c. Rob Belemans, Materiaal verzamelen voor een lokaal dialectwoordenboek. Een brontypologie en een zoekstrategie naar beschikbare dialectgegevens. 1995

5d. H. Crompvoets, De artikelopbouw in lokale Limburgse woordenboeken 1995

5e. H. Crompvoets, Woordenschatverzamelingen in Belgisch- en Nederlands-Limburg 1995

5f. Patrick Slechten, Computerondersteuning bij het maken van een dialectwoordenboek 1995Mededelingen en Bijlagen van de Vereniging van Limburgse Dialect- en Naamkunde

--- de afzonderlijke artikelen alfabetisch op auteur, en per auteur op nummer

98. Frens Bakker, Het Venloos en het Blericks, een stads- en een dorpsdialect in één gemeente 1998

78/79c. Rob Belemans, Materiaal verzamelen voor een lokaal dialectwoordenboek. Een brontypologie en een zoekstrategie naar beschikbare dialectgegevens. 1995

82. Rob Belemans, Stokkems dialect of Stokkemse dialecten? 1995

91. Rob Belemans, Dialectverlies bij Genker jongeren 1997

Bijlage 5c. Rob Belemans, Materiaal verzamelen voor een lokaal dialectwoordenboek. Een brontypologie en een zoekstrategie naar beschikbare dialectgegevens. 1995

35. M. Boonen, Huisnamen ontstaan en morfologie 1986

18c. Jef van den Broeck, Recent sociolinguistisch onderzoek in Vlaanderen. 1980

53. Max de Bruin en Dorothée Janssen, Honderdvijftig jaar Nederlands in West- en Oostlimburgse kranten 1989

4. José Cajot, De rijksgrens tussen beide Limburgen als taalgrens 1977

20a. José Cajot, Dialectlexicografie in Belgisch- en Nederlands-Limburg 1981

26c. José Cajot, Nieuwe taalgrensvorming aan de oostgrens. In hoeverre is de Nederlands-Duitse staatsgrens tot taalgrens aan het evolueren? 1983

31. José Cajot, Het Limburgs dialect van de Voerenaren 1985

78/79. José Cajot (red.), Hoe maak ik een dialectwoordenboek? 1995

78/79a. José Cajot, Inleiding (bij Hoe maak ik een dialectwoordenboek?) 1995

78/79b. José Cajot, Een leesbare dialectspelling 1995

84. José Cajot, De Nederlands-Duitse staatsgrens als scheidingslijn tussen klanken, vormen en woordgeslachten 1996

Bijlage 5. José Cajot (red.), Hoe maak ik een dialectwoordenboek? 1995

Bijlage 5a. José Cajot, Inleiding (bij Hoe maak ik een dialectwoordenboek?) 1995

Bijlage 5b. José Cajot, Een leesbare dialectspelling 1995

Bijlage 1. José Cajot en Hartmut Beckers, Zur diatopie der Deutschen Dialekte in Belgien 1979

20b. Frans Claes, Een historisch overzicht van de Nederlandse dialectwoordenboeken 1981

28a. Frans Claes, Driestoponiemen in de streek van Diest 1984

37. Frans Claes, Desiré Claes als taalkundige 1986

28. Frans Claes en J. Molemans, Driestoponiemen in de streek van Diest / Erfnamen functioneler dan familienamen in oostelijk Belgisch-Limburg 1984

83. Georg Cornelissen, De dialecten in de Duits-Nederlandse Roerstreek - grensdialectologisch bekeken 1995

96. Georg Cornelissen, Taal en onderwijs in Noord-Limburg in de Franse tijd (1794-1814) 1998

Bijlage 3f. Theo Coun, De Limburgse literatuur en de Slag van Woeringen 1988

43. H. Crompvoets, Dialect en standaardtaal in Nederlands-Limburg 1987

45. H. Crompvoets, Huisslachtbenamingen in Nederlands Limburg 1988

61. H. Crompvoets, Meijel: dialectologisch een scharnier en tevens een zwart gat 1991

71. H. Crompvoets, Het lemma in het woordenboek van de Limburgse dialecten 1993

78/79d. H. Crompvoets, De artikelopbouw in lokale Limburgse woordenboeken 1995

78/79e. H. Crompvoets, Woordenschatverzamelingen in Belgisch- en Nederlands-Limburg 1995

95. H. Crompvoets, Klank- en woordgeografie rond Venlo 1998

80. H. Crompvoets, Het Stokkems in zijn dialectgeografisch verband 1995

Bijlage 3g. H. Crompvoets, De beide Limburgen als dialectologisch slagveld 1988

Bijlage 5d. H. Crompvoets, De artikelopbouw in lokale Limburgse woordenboeken 1995

Bijlage 5e. H. Crompvoets, Woordenschatverzamelingen in Belgisch- en Nederlands-Limburg 1995

26b. Maurits Gijsseling, Taalwisseling in de Zuidlimburgse toponymie van de late prehistorie tot in de Karolingische tijd 1983

2. J. Goossens, Jozef Leenen 1976

8. J. Goossens, Dommellandse woorden (1978)

10. J. Goossens, De tweede Nederlandse auslautverscherping 1978

14. J. Goossens, Naar een Nederlandse familienamengeografie 1979

16. J. Goossens, Dialectologie en taalvariatie 1979

25b. J. Goossens, Kempens als dialectologisch begrip 1983

27c. J. Goossens, Oostelijk Limburgs Haspengouw woordgeografisch bekeken 1984

29. J. Goossens, Die Herausbildung der deutsch-niederländischen Sprachgrenze 1984

32. J. Goossens, Daas ‘Paardevlieg’ en zijn varianten in de Nederlandse en Nederduitse dialecten 1985

33. J. Goossens, De Nederlandse verwanten van Oostnederduits Pede ‘Elitrigia repens’ 1985

42. J. Goossens, Het gebruik van dialect en Algemeen Nederlands en de evolutie ervan 1987

46. J. Goossens, De woordenschat van een Belgisch-Limburgse varkenskermis 1988

48. J. Goossens, Schets van de meervoudsvorming der substantieven in de Nederlandse dialecten 1988

50. J. Goossens, Woordgeografie van nominale ellipsen bij taalcontacten 1989

52. J. Goossens, De geografie van de Limburgse successieoorlog bij Jan van Heelu 1989

60. J. Goossens, De nieuwe fragmenten van Hendrik van Veldekes Sente Servas 1991

65. J. Goossens, Borgloon en de Middelnederlandse letterkunde 1992

67. J. Goossens, De molenaar in het Limburgs dialect 1992

70. J. Goossens, Dialecten in het centrale Zuidnederlandse stedennetwerk 1993

72. J. Goossens, Hulde aan André Stevens. Chronologische bibliografie van André Stevens 1993

77. J. Goossens, In memoriam dr. Jos Molemans 1995

88. J. Goossens, Een geïsoleerd voornaamwoord: Limburgse doe, dich, dijn 1996

89. J. Goossens, Genker dialect tussen oost en west 1997

100. J. Goossens, Bèèënen en borren voor ‘branden’. Over r-metathesis in Limburg 1999

Bijlage 2. J. Goossens, Middelnederlandse vocaalsystemen 1981

Bijlage 3. J. Goossens (red.), Woeringen en de oriëntatie van het Maasland 1988

Bijlage 3a. J. Goossens, Inleiding (bij Woeringen en de oriëntatie van het Maasland) 1988

Bijlage 3b. J. Goossens, De Limburgse successieoorlog in de middeleeuwse Nederlandse en Duitse letterkunde 1988

Bijlage 4. J. Goossens, Die Servatiusbruchstücke 1992

20c. Pieter Goossens, Woordenboek van de Limburgse dialecten 1981

86. Walter Hoffmann, Von Himmerod und Rottbitze bis Roda Kerkrade 1996

59. Jos Jansen, Het Lommels als grensdialect 1991

Bijlage 3d. Roger Janssen, De slag van Woeringen en zijn gevolgen. Een terugblik 1988

20e. Gilles Jaspars, Een woordenboek van het Gronsvelds 1981

26a. Ludger Kremer, Standaardtaal en streektaal - dialectgeografisch gezien 1983

56. Joep Kruijsen, Lommel en Limburg, een dialektometrische verkenning 1990

64. Joep Kruijsen, Romaanse leenwoorden in Haspengouw 1992

5. W. van Langendonck, Bijnamen en familienamen 1977

12. W. van Langendonck, De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt. Deel I De synchronische en diachronische komponenten 1978

13. W. van Langendonck, De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt. Deel II De sociolinguïstische komponent 1979

63. J. Leenen, Dialecten in Belgisch-Limburg 1991

3. J. Lijnen, Enkele uitdrukkingen en woorden uit het dialekt van Romershoven 1977

21. J. van Loon, Morfeemgeografie van de Nederlandse herkomstnamen 1981

23c. J. van Loon, Historisch-geografische schets van de Belgisch-Limburgse familienamen 1982

62. Jan Lucassen, Geschiedenis en dialectologie: het geval Meijel 1991

76. Ann Marynissen, Limburgse familienamengeografie 1994

92. Ann Marynissen, Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen 1998

27a. Clem Marynissen, Persoonsnamen in het goederenregister van Oudenbiezen 1984

11. V. Mennen, Toponymische kanttekeningen bij twee abdijhoeven van Averbode te Lommel 1978

54. V. Mennen, Straatnaamgeving in Vlaanderen en Nederland 1990

55. V. Mennen, Fusie of gemeentelijke herindeling in de beide Limburgen 1990

58. V. Mennen, Naamgevingsfactoren en naamgevingstypen 1990

69. V. Mennen, Interpretatie van toponiemen 1993

75. V. Mennen, De persoonsnaamgeving in het Lommels dialect 1994

81. V. Mennen, Stokkem en aanverwante plaatsnamen 1995

90. V. Mennen, Genker straatnaamgeving in de twintigste eeuw 1997

93. V. Mennen, Een historische verkenning van de laatste 100 jaar toponymie in Vlaanderen 1998

23a. J. Mertens, Het land van Vogelzang 1982

41. Stefan Minten, De evolutie van de woordenschat in het Hasselts dialect 1987

1. J. Molemans, Mensen, namen en nummers 1976

6. J. Molemans, Profiel van de Kempische toponymie 1977

19. J. Molemans, Toponymie van Wijchmaal 1979

20. J. Molemans (red.), Referaten rond het thema ‘dialectwoordenboeken’ 1981

23. J. Molemans (red.), Referaten gehouden op het zevende congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 1982

23b. J. Molemans, De nederzettingsnamen in het land van Vogelzang 1982

25c. J. Molemans, De Kempische toponomie, eenheid in verscheidenheid 1983

28b. J. Molemans, Erfnamen functioneler dan familienamen in oostelijk Belgisch-Limburg 1984

30. J. Molemans, De jeneverstruik in de Kempen en de naam Wechelderzande 1985

36. J. Molemans, Naamgevingsfactoren in de Kempische toponymie, geïllustreerd aan Opglabbeek 1986

66. J. Molemans, Meting van de heerlijkheid Gruitrode-Solt (1792-1794) 1992

68. J. Molemans, Loon tussen Brabant en Luik. Teloorgang en toch behoud van eigen identiteit 1992

Bijlage 3c. J. Molemans, Een belangrijke oorkonde van 12 oktober 1289 1988

97. Ward van Osta, Venlo en andere lo-namen 1998

25a. Etienne Paulissen, Fysische landschapsdifferentiatie van de Belgische Kempen 1983

25. Etienne Paulissen, J. Goossens, J. Molemans en Jan Theuwissen, De begrenzing van de Kempen 1983

15. J. Remans, Genker spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen 1979

24. J. Remans, Genker spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen deel 2 1982

17. K. Roelandts, Vertrouwelijke naamgeving 1979

7. M.J.H.A. Schrijnemakers, Problemen rond de plaatsnaam Venray (Ned. Limburg) Margraten (Ned. Limburg) 1977

26. Jan Segers (red.), Taalgrensvorming in Zuid-Limburg 1983

27. Jan Segers (red.), Dialecten en naamgeving in Haspengouw 1984

27b. Jan Segers, Vaste bestanddelen in de Haspengouwse plaatsnamen 1984

38. Jan Segers, Waternamen in de Oetervallei, met name te Neeroeteren 1986

73. Jan Segers, Haspengouwse nederzettingsnamen. Een inleiding. I 1993

74. Jan Segers, Haspengouwse nederzettingsnamen. Een inleiding. II 1994

87. Jan Segers, Twintig jaar Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Een terugblik 1996

94. Jan Segers, Cuvelier en Huysmans 100 jaar later: moet de toponymische studie van Bilzen nog geschreven worden? 1998

18. Jan Segers, P. Stijnen, Jef van den Broeck en Ton Vallen, Sociolinguistiek en dialectologie 1980

78/79f. Patrick Slechten, Computerondersteuning bij het maken van een dialectwoordenboek 1995

85. Patrick Slechten, Sjampe en verweite. Een verzameling scheldwoorden. Deel 1: A - M 1996

99. Patrick Slechten, Sjampe en verweite. Een verzameling scheldwoorden. Deel 2: N - Z 1999

Bijlage 5f. Patrick Slechten, Computerondersteuning bij het maken van een dialectwoordenboek 1995

Bijlage 3e. Gilbert de Smet, De evolutie van de Limburgse ambtelijke schrijftaal na Woeringen 1988

20d. Xavier Staelens, Het opstellen van een Hasselts woordenboek 1981

40. Xavier Staelens, Stadshasselts en ‘Boerenhasselts’ 1987

44. Xavier Staelens, Van taal naar toal en van toal naar taal 1987

9. A. Stevens, Struktuur en historische ondergrond van het Haspengouwse taallandschap 1978

20f. A. Stevens, In memoriam Désiré Fagot 1981

22. A. Stevens, Leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging 1982

34. A. Stevens, Pronominale isomorfen in Belgisch-Limburg I 1985

57. A. Stevens, Van Miegelrak tot Miezerik 1990

18a. P. Stijnen en Ton Vallen, Dialect en onderwijs in het Kerkrade project. 1980

25d. Jan Theuwissen, Heeft ‘de Kempen’ wel een grens? 1983

18b. Ton Vallen en P. Stijnen, Dialekt door leerkrachten en leerlingen in de Kerkraadse onderwijsleersituatie. 1980

47. J.M. Verhoeff, Iets over Limburgse familienamen afgeleid van beroepsaanduidingen, met speciale aandacht voor het slagersberoep 1988

49. Gerrit de Vos, Voornaamgeving in de beide Limburgen sinds 1839 1989

51. H.H.A. van den Wijngaard en H. Crompvoets, Mijnwerkersterminologie in de beide Limburgen: meer verscheidenheid dan eenheid 1989

39. Jos van de Wouw, Tendenzen in de klankontwikkeling van het Weertlands 1986