auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
G.J.P.J. Bolland

geboren: 9 juni 1854 te Groningen
overleden: 11 februari 1922 te Leiden


Biografie(ën) over G.J.P.J. Bolland

Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2004-...)

Werken van G.J.P.J. Bolland

De logica. Leiddraard bij het onderwijs in zuivere rede. (?)
De natuur. Proeve van toegepaste redeleer (?)
Oude gegevens uit het verre verleden der kerk. Meer bepaaldelijk den Roomschen landgenoot ter overweging voorgelegd (?)
Spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (?)
'Het dialect der stad Groningen (klankleer)' (1879)
De wereldbeschouwing der toekomst (1888)
Het wereldraadsel (alleen scans beschikbaar) (1896)
Verandering en tijd (1896)
Die althellenische Wortbetonung im Lichte der Geschichte (1897)
Rome en de geschiedenis. Twee verhandelingen voor Roomsche landgenooten (alleen scans beschikbaar) (1897)
Eene levensbeschouwing (alleen scans beschikbaar) (1898)
Oude gegevens uit het verre verleden der kerk. Meer bepaaldelijk den Roomschen landgenoot ter overweging voorgelegd (alleen scans beschikbaar) (1899)
Petrus en Rome. Een vertoog voor Roomsche landgenooten (alleen scans beschikbaar) (1899)
Rome en de geschiedenis. Twee verhandelingen voor Roomsche landgenooten (alleen scans beschikbaar) (1899)
Spinoza. (alleen scans beschikbaar) (1899)
Eenheid van tegendeelen. (alleen scans beschikbaar) (1900)
Wat is protestantenplicht bij de eerstkomende algemeene verkiezingen? (alleen scans beschikbaar) (1900)
Alte vernunft und neuer verstand oder der unterschied im princip zwischen Hegel und E. v. Hartmann (alleen scans beschikbaar) (1902)
De grondslag der 'vrije' en 'de tijd'. Een wederwoord (alleen scans beschikbaar) (1904)
De Roomsche biecht in hare wording. (alleen scans beschikbaar) (1904)
Het maatschappelijk vraagstuk en zijne slechte oneindigheid (alleen scans beschikbaar) (1904)
Het maatschappelijk vraagstuk en zijne slechte oneindigheid (1904)
Zuivere rede (1904)
Collegium logicum (1905)
Collegium logicum. Deel 1 (1905)
Collegium logicum. Deel 2 (1905)
Het nut der wijsbegeerte (alleen scans beschikbaar) (1905)
Het eerste evangelie (alleen scans beschikbaar) (1906)
Het schoone en de kunst. Of de naaste en onmiddelijke zelfbevrediging van absolute geestelijkheid in het kort besproken (alleen scans beschikbaar) (1906)
In den voorhof der schoonheid (alleen scans beschikbaar) (1906)
Aesthetische geestelijkheid. Proeve van spraakleer omtrent schoonheid en kunst (alleen scans beschikbaar) (1907)
De achtergrond der evangeliën. Eene bijdrage tot de kennis van de wording des Christendoms (alleen scans beschikbaar) (1907)
De evangelische Jozua. Eene poging tot aanwijzing van den oorsprong des Christendoms (alleen scans beschikbaar) (1907)
De natuur. Proeve van centraliteit der wetenschap (alleen scans beschikbaar) (1908)
Het evangelie. Eene 'vernieuwde poging tot aanwijzing van den oorsprong des Christendoms. (alleen scans beschikbaar) (1909)
Zuivere rede en hare werkelijkheid (1909)
Het antwoord op de 'poging tot voorlichting' (alleen scans beschikbaar) (1910)
Schelling, Hegel, Fechner en de nieuwere theosophie. Eene geschiedkundige voor- en inlichting (alleen scans beschikbaar) (1910)
De groote vraag voor de Christenheid onzer dagen (alleen scans beschikbaar) (1911)
De logica. Leiddraard bij het onderwijs in zuivere rede. (alleen scans beschikbaar) (1912)
Het Nederlandsch als taal voor hoogere aangelegenheden des geestes (1912)
Spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (alleen scans beschikbaar) (1912)
De groote vraag voor de Christenheid onzer dagen (alleen scans beschikbaar) (1913)
De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (alleen scans beschikbaar) (1915)
De natuur. Proeve van toegepaste redeleer (alleen scans beschikbaar) (1915)
Natuurkunde en natuurbegrip. (alleen scans beschikbaar) (1915)
De evenwijdigheidsleer omtrent lijf en ziel, natuur en geest. (alleen scans beschikbaar) (1917)
De evenwijdigheidsleer omtrent lijf en ziel, natuur en geest. (alleen scans beschikbaar) (1917)
Natuurbegrip en leven. (alleen scans beschikbaar) (1917)
De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (1919)
De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (alleen scans beschikbaar) (1919)
De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren (alleen scans beschikbaar) (1919)
De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren (alleen scans beschikbaar) (1920)
De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren (alleen scans beschikbaar) (1921)
De teekenen des tijds (alleen scans beschikbaar) (1921)
De teekenen des tijds (alleen scans beschikbaar) (1921)
De teekenen des tijds (alleen scans beschikbaar) (1921)
De teekenen des tijds (alleen scans beschikbaar) (1921)
Het schoone en de kunst. Of de naaste en onmiddelijke zelfbevrediging van absolute geestelijkheid in het kort besproken (alleen scans beschikbaar) (1925)
Collegium logicum. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) (1931)
Collegium logicum. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) (1931)
De teekenen des tijds (alleen scans beschikbaar) (1940)

Uitgaven van G.J.P.J. Bolland

Wijsbegeerte van den godsdienst (1923)

Primaire teksten van G.J.P.J. Bolland elders in de dbnl

G.J.P.J. Bolland, ‘Natuurwetenschap en Wijsbegeerte. Door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
G.J.P.J. Bolland, ‘Het denken in zijne zelfkritiek. proeve eener wijsgeerige theorie der kennis. Door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
G.J.P.J. Bolland, ‘De lichamelijke verschijnselen en hunne gewaande zelfstandigheid. Proeve eener wijsgeerige kritiek der waarneming. Door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
G.J.P.J. Bolland, ‘De wereldbeschouwing der Toekomst, door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
G.J.P.J. Bolland, ‘De wereldbeschouwing der Toekomst, door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
G.J.P.J. Bolland, ‘De wereldbeschouwing der Toekomst, eene wijsgeerige studie, door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
G.J.P.J. Bolland, ‘Het Godsbegrip. Eene wijsgeerige studie door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 9 (1894)
G.J.P.J. Bolland, ‘De Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria. Een blad geschiedenis door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 9 (1894)
G.J.P.J. Bolland, Frederik van Eeden en Jan Noordegraaf, ‘Van Eeden, Bolland en Lady Welby Significa in het licht der Rede J. Noordegraaf ’ In: Voortgang. Jaargang 12 (1991)

Secundaire literatuur over G.J.P.J. Bolland in de dbnl

Cornelis Bellaar Spruyt, ‘Tweeërlei wijsbegeerte.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
D.G. Jelgersma, ‘Doelleer. Door D.G. Jelgersma.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 6 (1891)
Abraham Dirk Loman, ‘Twee inaugureele oraties.’ In: De Gids. Jaargang 60 (1896)
Gerard Heymans, ‘Bolland's oratie.’ In: De Gids. Jaargang 60 (1896)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Bibliographie.’ In: Neerlandia. Jaargang 1 (1896-1897)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
Alex Gutteling, Maurits Uyldert en Is.P. de Vooys, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 2 (1906)
Albert Verwey en Is.P. de Vooys, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
Albert Verwey en Is.P. de Vooys, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
Aug. Bruijnseels, ‘De Christiwaarheid Naar aanleiding van een schrijven van G.J.P.J. Bolland in den Nieuwen Gids.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910 (1910)
Aug. Bruijnseels, ‘De Christiwaarheid Naar aanleiding van een schrijven van G.J.P.J. Bolland in den ‘Nieuwen Gids’. (Vervolg)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910 (1910)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘De voordrachten van Professor Bolland in Vlaanderen.’ In: Neerlandia. Jaargang 16 (1912)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Iets naar aanleiding van Professor Bolland's voordrachten in Vlaanderen: Nederlandsch nationaal gevoel. (Van de Vlaamsche redactie).’ In: Neerlandia. Jaargang 16 (1912)
Aug. Bruynseels, ‘De christiwaarheid Naar aanleiding van een schrijven van G.J.P.J. Bolland in den ‘Nieuwen Gids’. (Vervolg)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1913 (1913)
M.G. Levenbach, ‘Bolland en de samenleving Door Mr. Marius G. Levenbach.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 21 (1921)
Caspert van Son, ‘Prof, G.J.P.J. Bolland. †’ In: Neerlandia. Jaargang 26 (1922)
J.D. Bierens de Haan, ‘Wijsbegeerte en dichtkunst (Naar aanleiding van Bollands Faustcollege) Door Dr. J.D. Bierens de Haan.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 23 (1923)
Ch.M. van Deventer, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
H.T. Colenbrander, ‘Uit het gidsarchief’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘4 Het Culturele en Godsdienstige Leven’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
K. Schilder, ‘Uit de ‘Kroniek’.’ In: Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 4 (1953)
Raymond Brulez, ‘Professor Bolland in Vlaanderen door R. Brulez Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971 (1972)
A.L. Constandse, ‘Het elitaire christendom Van Celsus tot Bolland’ In: De Gids. Jaargang 142 (1979)
G.J.P.J. Bolland, Frederik van Eeden en Jan Noordegraaf, ‘Van Eeden, Bolland en Lady Welby Significa in het licht der Rede J. Noordegraaf ’ In: Voortgang. Jaargang 12 (1991)
K. van Berkel, ‘Wetenschap en wijsbegeerte in het werk van Jacob Clay’ In: Citaten uit het boek der natuur (1998)


Terug naar overzicht