auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
G.J.P.J. Bolland

geboren: 9 juni 1854 te Groningen
overleden: 11 februari 1922 te Leiden


Biografie(ën) over G.J.P.J. Bolland

Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2004-...)

Werken van G.J.P.J. Bolland

De logica. Leiddraard bij het onderwijs in zuivere rede., ?
De natuur. Proeve van toegepaste redeleer, ?
Oude gegevens uit het verre verleden der kerk. Meer bepaaldelijk den Roomschen landgenoot ter overweging voorgelegd, ?
Spreuken uit de leerzaal van zuivere rede, ?
'Het dialect der stad Groningen (klankleer)', 1879
De wereldbeschouwing der toekomst, 1888
Het wereldraadsel (alleen scans beschikbaar) , 1896
Verandering en tijd, 1896
Die althellenische Wortbetonung im Lichte der Geschichte, 1897
Rome en de geschiedenis. Twee verhandelingen voor Roomsche landgenooten (alleen scans beschikbaar) , 1897
Eene levensbeschouwing (alleen scans beschikbaar) , 1898
Oude gegevens uit het verre verleden der kerk. Meer bepaaldelijk den Roomschen landgenoot ter overweging voorgelegd (alleen scans beschikbaar) , 1899 (2de druk)
Petrus en Rome. Een vertoog voor Roomsche landgenooten (alleen scans beschikbaar) , 1899
Rome en de geschiedenis. Twee verhandelingen voor Roomsche landgenooten (alleen scans beschikbaar) , 1899 (2de druk)
Spinoza. (alleen scans beschikbaar) , 1899
Eenheid van tegendeelen. (alleen scans beschikbaar) , 1900
Wat is protestantenplicht bij de eerstkomende algemeene verkiezingen? (alleen scans beschikbaar) , 1900
Alte vernunft und neuer verstand oder der unterschied im princip zwischen Hegel und E. v. Hartmann (alleen scans beschikbaar) , 1902
De grondslag der 'vrije' en 'de tijd'. Een wederwoord (alleen scans beschikbaar) , 1904
De Roomsche biecht in hare wording. (alleen scans beschikbaar) , 1904
Het maatschappelijk vraagstuk en zijne slechte oneindigheid (alleen scans beschikbaar) , 1904 (2de druk)
Het maatschappelijk vraagstuk en zijne slechte oneindigheid, 1904
Zuivere rede, 1904
Collegium logicum, 1905
Collegium logicum. Deel 1, 1905
Collegium logicum. Deel 2, 1905
Het nut der wijsbegeerte (alleen scans beschikbaar) , 1905
Het eerste evangelie (alleen scans beschikbaar) , 1906
Het schoone en de kunst. Of de naaste en onmiddelijke zelfbevrediging van absolute geestelijkheid in het kort besproken (alleen scans beschikbaar) , 1906
In den voorhof der schoonheid (alleen scans beschikbaar) , 1906
Aesthetische geestelijkheid. Proeve van spraakleer omtrent schoonheid en kunst (alleen scans beschikbaar) , 1907
De achtergrond der evangeliën. Eene bijdrage tot de kennis van de wording des Christendoms (alleen scans beschikbaar) , 1907
De evangelische Jozua. Eene poging tot aanwijzing van den oorsprong des Christendoms (alleen scans beschikbaar) , 1907
De natuur. Proeve van centraliteit der wetenschap (alleen scans beschikbaar) , 1908
Het evangelie. Eene 'vernieuwde poging tot aanwijzing van den oorsprong des Christendoms. (alleen scans beschikbaar) , 1909
Zuivere rede en hare werkelijkheid, 1909 (2de uitgave)
Het antwoord op de 'poging tot voorlichting' (alleen scans beschikbaar) , 1910
Schelling, Hegel, Fechner en de nieuwere theosophie. Eene geschiedkundige voor- en inlichting (alleen scans beschikbaar) , 1910
De groote vraag voor de Christenheid onzer dagen (alleen scans beschikbaar) , 1911
De logica. Leiddraard bij het onderwijs in zuivere rede. (alleen scans beschikbaar) , 1912 (2de druk)
Het Nederlandsch als taal voor hoogere aangelegenheden des geestes, 1912
Spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (alleen scans beschikbaar) , 1912 (2de, vermeerderde druk)
De groote vraag voor de Christenheid onzer dagen (alleen scans beschikbaar) , 1913 (2de druk)
De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (alleen scans beschikbaar) , 1915
De natuur. Proeve van toegepaste redeleer (alleen scans beschikbaar) , 1915 (4de, opnieuw herziene en vermeerderde druk)
Natuurkunde en natuurbegrip. (alleen scans beschikbaar) , 1915
De evenwijdigheidsleer omtrent lijf en ziel, natuur en geest. (alleen scans beschikbaar) , 1917
De evenwijdigheidsleer omtrent lijf en ziel, natuur en geest. (alleen scans beschikbaar) , 1917 (2de druk)
Natuurbegrip en leven. (alleen scans beschikbaar) , 1917
De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede, 1919 (2de druk)
De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede (alleen scans beschikbaar) , 1919 (2de druk)
De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren (alleen scans beschikbaar) , 1919
De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren (alleen scans beschikbaar) , 1920 (2de druk)
De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren (alleen scans beschikbaar) , 1921 (3de druk)
De teekenen des tijds (alleen scans beschikbaar) , 1921
De teekenen des tijds (alleen scans beschikbaar) , 1921
De teekenen des tijds (alleen scans beschikbaar) , 1921 (4de druk)
De teekenen des tijds (alleen scans beschikbaar) , 1921 (3de druk)
Het schoone en de kunst. Of de naaste en onmiddelijke zelfbevrediging van absolute geestelijkheid in het kort besproken (alleen scans beschikbaar) , 1925 (?)
Collegium logicum. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1931 (2de, onveranderde druk)
Collegium logicum. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 1931 (2de, onveranderde druk)
De teekenen des tijds (alleen scans beschikbaar) , 1940 (2de, fotografische druk)

Uitgaven van G.J.P.J. Bolland

Wijsbegeerte van den godsdienst, 1923

Primaire teksten van G.J.P.J. Bolland elders in de dbnl

G.J.P.J. Bolland, ‘Natuurwetenschap en Wijsbegeerte. Door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
G.J.P.J. Bolland, ‘Het denken in zijne zelfkritiek. proeve eener wijsgeerige theorie der kennis. Door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
G.J.P.J. Bolland, ‘De lichamelijke verschijnselen en hunne gewaande zelfstandigheid. Proeve eener wijsgeerige kritiek der waarneming. Door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
G.J.P.J. Bolland, ‘De wereldbeschouwing der Toekomst, door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
G.J.P.J. Bolland, ‘De wereldbeschouwing der Toekomst, door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
G.J.P.J. Bolland, ‘De wereldbeschouwing der Toekomst, eene wijsgeerige studie, door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
G.J.P.J. Bolland, ‘Het Godsbegrip. Eene wijsgeerige studie door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 9 (1894)
G.J.P.J. Bolland, ‘De Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria. Een blad geschiedenis door G.J.P.J. Bolland.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 9 (1894)
G.J.P.J. Bolland, ‘Een leerrijk boek door G.J.P.J. Bolland.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 1 (1894-1895)
G.J.P.J. Bolland, ‘Rome en de geschiedenis. Een weinig kerkhistorie voor den eerw. heer G. van Noort door G.J.P.J. Bolland.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 2 (1895-1896)
G.J.P.J. Bolland, ‘Het Christendom in zijne wording, met het oog op externe aanwijzingen onderzocht door G.J.P.J. Bolland.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 2 (1895-1896)
G.J.P.J. Bolland, ‘Het Christendom in zijne wording, met het oog op externe aanwijzingen onderzocht door G.J.P.J. Bolland.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 2 (1895-1896)
G.J.P.J. Bolland, ‘Continua & discreta. Nieuwe beschrijving van oude verlegenheid, door G.J.P.J. Bolland.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 3 (1896-1897)
G.J.P.J. Bolland, ‘Hegel. Eene historische studie door G.J.P.J. Bolland.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 4 (1897-1898)
G.J.P.J. Bolland, ‘Hegel. Eene historische studie door G.J.P.J. Bolland.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 4 (1897-1898)
G.J.P.J. Bolland, ‘De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands, door G.J.P.J. Bolland.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 6 (1900)
G.J.P.J. Bolland, ‘De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands, door G.J.P.J. Bolland.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 6 (1900)
G.J.P.J. Bolland, ‘Eenheid van tegendeelen. Eene proeve van spraakleer der wetenschap, door G.J.P.J. Bolland.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 6 (1900)
G.J.P.J. Bolland, Frederik van Eeden en Jan Noordegraaf, ‘Van Eeden, Bolland en Lady Welby Significa in het licht der Rede J. Noordegraaf ’ In: Voortgang. Jaargang 12 (1991)

Secundaire literatuur over G.J.P.J. Bolland in de dbnl

Cornelis Bellaar Spruyt, ‘Tweeërlei wijsbegeerte.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
D.G. Jelgersma, ‘Doelleer. Door D.G. Jelgersma.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 6 (1891)
Abraham Dirk Loman, ‘Twee inaugureele oraties.’ In: De Gids. Jaargang 60 (1896)
Gerard Heymans, ‘Bolland's oratie.’ In: De Gids. Jaargang 60 (1896)
T.J. de Boer, ‘Ruimte en tijd, Een aanteekening op de Intreerede van Prof. Bolland, door T.J. de Boer.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 3 (1896-1897)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Bibliographie.’ In: Neerlandia. Jaargang 1 (1896-1897)
Albert Verwey, ‘Bollands rede door Albert Verwey.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 3 (1896-1897)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
Alex Gutteling, Maurits Uyldert en Is.P. de Vooys, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 2 (1906)
Albert Verwey en Is.P. de Vooys, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
Albert Verwey en Is.P. de Vooys, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
Aug. Bruijnseels, ‘De Christiwaarheid Naar aanleiding van een schrijven van G.J.P.J. Bolland in den Nieuwen Gids.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910 (1910)
Aug. Bruijnseels, ‘De Christiwaarheid Naar aanleiding van een schrijven van G.J.P.J. Bolland in den ‘Nieuwen Gids’. (Vervolg)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910 (1910)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘De voordrachten van Professor Bolland in Vlaanderen.’ In: Neerlandia. Jaargang 16 (1912)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Iets naar aanleiding van Professor Bolland's voordrachten in Vlaanderen: Nederlandsch nationaal gevoel. (Van de Vlaamsche redactie).’ In: Neerlandia. Jaargang 16 (1912)
Aug. Bruynseels, ‘De christiwaarheid Naar aanleiding van een schrijven van G.J.P.J. Bolland in den ‘Nieuwen Gids’. (Vervolg)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1913 (1913)
Aug. Bruynseels, ‘De Christiwaarheid Naar aanleiding van een schrijven van G.J.P.J. Bolland in den ‘Nieuwen gids’. Het Markusevangelie.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1914 (1914)
M.G. Levenbach, ‘Bolland en de samenleving Door Mr. Marius G. Levenbach.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 21 (1921)
Caspert van Son, ‘Prof, G.J.P.J. Bolland. †’ In: Neerlandia. Jaargang 26 (1922)
J.D. Bierens de Haan, ‘Wijsbegeerte en dichtkunst (Naar aanleiding van Bollands Faustcollege) Door Dr. J.D. Bierens de Haan.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 23 (1923)
Ch.M. van Deventer, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
H.T. Colenbrander, ‘Uit het gidsarchief’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘4 Het Culturele en Godsdienstige Leven’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
K. Schilder, ‘Uit de ‘Kroniek’.’ In: Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 4 (1953)
Raymond Brulez, ‘Professor Bolland in Vlaanderen door R. Brulez Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971 (1972)
A.L. Constandse, ‘Het elitaire christendom Van Celsus tot Bolland’ In: De Gids. Jaargang 142 (1979)
G.J.P.J. Bolland, Frederik van Eeden en Jan Noordegraaf, ‘Van Eeden, Bolland en Lady Welby Significa in het licht der Rede J. Noordegraaf ’ In: Voortgang. Jaargang 12 (1991)
Willem Otterspeer, ‘Het omkijken van Orpheus Overpeinzingen van een biograaf in wording door Willem Otterspeer’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1995 (566-577) (1995)
K. van Berkel, ‘Wetenschap en wijsbegeerte in het werk van Jacob Clay’ In: Citaten uit het boek der natuur (1998)


Terug naar overzicht