auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Luyken

geboren: 16 april 1649 te Amsterdam
overleden: 5 april 1712 te Amsterdam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
J.L.
Jan Luiken
Johannes Luiken
Joannes Luiken
Jan Luycken
Joannes Luyken
Joan Luyken
Jean Luyken
P.I.L.B.C.
Yan Raiken


Biografie(ën) over Jan Luyken

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 4 JAC-NYV (1823)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 11 (1865)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6 (1924)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jan Luyken, Des menschen begin, midden en einde (1977)
Jan Luyken, De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond (ca. 1977)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Jan Luyken

Duytse lier, 1671
Jezus en de ziel, 1678
Jezus en de ziel, 1685 (?)
Alle de theosoophsche of godwijze werken van den godzaligen en hoogverlichten Jacob Böhme, 1686
Voncken der liefde Jesu, 1687
Goddelyke liefde-vlammen (door P.I.L.B.C.), 1691
Het menselyk bedryf, 1694
Historie van 't leven en de doot van onsen Saligmaker Jesus Christus, 1700
Beschouwing der wereld, 1708
Icones Biblicae Veteris et Novi Testamenti, 1708
De zedelyke en stichtelyke gezangen, 1709
Lof en oordeel van de werken der barmhertigheid, 1709
De onwaardige wereld, 1710
De bykorf des gemoeds, 1711
Het leerzaam huisraad, 1711
De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond (2 delen), 1712
Des menschen begin, midden en einde, 1712
Geestelyke brieven, 1714
Jezus en de ziel, 1714 (?)
Spiegel van 't menschelyk bedryf, 1767 (?)
Duitse lier, 1962 (3de druk)
Beschouwing der wereld, 1977 (facsimile)
De zedelyke en stichtelyke gezangen, 1977 (facsimile)
Des menschen begin, midden en einde, 1977 (facsimile)
Het leerzaam huisraad, 1977 (facsimile)

Uitgaven van Jan Luyken

Spiegel van het menselyk bedrijf (alleen scans beschikbaar) , 1888
Des menschen begin, midden en einde (alleen scans beschikbaar) , 1888
Beschouwing der wereld (alleen scans beschikbaar) , 1890
Spiegel van 't menschelyk bedryf, 20ste eeuw (facsimile van uitgave 1767)
Stichelijke verzen (alleen scans beschikbaar) , 1904
Jezus en de ziel, 1916
Bloemlezing uit zijn werken (alleen scans beschikbaar) , 1924
Duitse lier, ca. 1958
G. Stuiveling, 1962, 1965
Jan Luiken. Het beste deel, 1965
De ziel van de poëet vertoont zich in zijn gedichten, 1967
De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond, ca. 1977 (facsimile van uitgave 1712)
J.W. Schulte Nordholt, 1978
Brieven zonder censuur, 1983
Het leerzaam huisraad, 1988
Duytse lier, 1996

Werken met illustraties van Jan Luyken

Den Neder-landschen herbarius ofte kruid-boek der voornaamste kruiden (1698)

Primaire teksten van Jan Luyken elders in de dbnl

Jan Luyken, ‘Mijn lief is al mijn vreugd.’ In: Gezelschapsliederen Oud en Nieuw (1875)
Jan Luyken, ‘Jan Luiken (1649-1712) Wie d' onrust niet in 't harte heeft, Leeft zalig, als hij buiten leeft.’ In: 'k Wil rijmen wat ik bouw (1994)

Secundaire literatuur over Jan Luyken in de dbnl

Pieter Langendijk, ‘Byschriften op de figuuren achter de afbeeldingen der merk waardigste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, in geheele vels plaaten geëtst dook Jan Luiken.’ In: De gedichten. Deel 3 (1751)
[tijdschrift] Denker, De, ‘De Denker. No. 404. Den 24 September 1770. [Reize naar en door de Planeeten.]’ In: De Denker. Deel 8 (1770) (1771)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘XXI. Bericht, wegens een Prentwerk, volgens de Nieuwe Uitvinding van den Heere Cornelis Ploos van Amstel, Jac. Corn. Z.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1787 (1787)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De beste Mensch Jesus, in een gedeelte van zyn Leven en Leer, Handel en Wandel, Lyden en Dood, Opstanding en Hemelvaart, naar kinderlyke vatbaarheid, afgebeeld. Schoolboek; met Plaaten, door den Kindervriend Jan Luyken. Amsterdam, by W. Holtrop, 1800. In 8vo. 100 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1801 (1801)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nagelaten Gedichten van Simon Stijl, Schrijver van de Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden. Tooneelpoëzij. [Iste Deel.] Te Leeuwarden en Harlingen, bij G.T.N. Suringar en M. van der Plaats. 1835. In gr. 8vo. XLIV en 226 bl. f 2-90. Jacoba van Beijeren en Frank van Borsselen, romantisch Tooneelspel, door C. Alex. van Ray (Noyer's Jaqueline de Bavière vrij gevolgd en voor het Nederlandsche Tooneel bewerkt.) 's Gravenhage, bij G. Vervloet. 1835. In kl. 8vo. VIII en 211 bl. f 1-25. Dichtlievende Uitspanningen, door H.W. Laurentius, te Rotterdam. 1834. In gr. 8vo. 96 bl. Bloemlezing uit de zedelijke en stichtelijke Gezangen van Jan Luiken. Te Groningen, bij M. Smit. 1835. In kl. 8vo. VIII en 94 bl. f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1836 (1836)
W.J. Hofdijk, ‘Derde tijdvak Latere Nederlandsche letteren. (Van 1550-1790.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857)
Willem Doorenbos, ‘III. De Nederlandsche letterkunde in de 17de en 18de eeuw.’ In: Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde. Deel 2 (1873)
Albert Steenbergen, ‘Johannes Luyken. Een blik op zijn leven, werken en tijd. Door Alb. Steenbergen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1875 (1875)
Albert Steenbergen, ‘Johannes Luyken. Een blik op zijn leven, werken en tijd. Door Alb. Steenbergen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1875 (1875)
Frederik van Eeden en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 3 (1888)
W.J.A. Jonckbloet, ‘X. Minnedichters.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: De zeventiende eeuw (2) (1890)
C.B. Hylkema, ‘De nieuwlichter Jan Luyken.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Jan Koopmans en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 1 (1905)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
P.J. Blok, E.B. Kielstra, K. Kuiper en Henri Smissaert, ‘Onze leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 5 (1905)
G. Kalff, ‘Joan Luiken (1649-1712). (Ontwikkeling der aesthetische natuurbeschouwing).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4 (1909)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Uit de oude school’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 13 (1914)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Daling en klimming’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
J. te Winkel, ‘XIV. Joan Luyken en zijne geestverwanten.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (3) (1924)
J.C. van der Does, ‘Het conflict tusschen Barend Joosten Stol en Jan Luyken.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 23 (1929)
J.C. van der Does, ‘Is Jan Luijken lid geweest van den kring van Jan Zoet?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 24 (1930)
Willem de Mérode, ‘Jan Luyken.’ In: De steile tocht (1930)
Jan L. Walch, ‘Eigenvolksche letteren’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
D. van Unnik, ‘Geestelijke brieven door Joannes Luiken.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 40 (1947)
Karel Meeuwesse, ‘[Nummer 5]’, ‘Onopgemerkt werk van Jan Luyken.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 43 (1950)
Karel Meeuwesse, ‘Onopgemerkt werk van Jan Luyken. (Aanvulling bij NTg. XLIII, p. 241 vlgg.)’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 44 (1951)
G.A. van Es en Edward Rombauts, ‘4. Wereldverzaking en protestantse mystiek’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5 (1952)
Karel Meeuwesse, ‘Uren met Luyken’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 61 (1968)
Karel Porteman, ‘Luyken als bladvulling’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
G.P.M. Knuvelder, ‘De lyrische dichters’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2 (1971)
P.J. Buijnsters, ‘Feith contra Luyken?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 66 (1973)
S.J. Lenselink, ‘Joan Luyken en Joannes Antonides’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 67 (1974)
Karel Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier (1977)
Reinder P. Meijer, ‘VI Classicists and romanticists Eighteenth century’ In: Literature of the Low Countries (1978)
Rudolf H. Vandendaele, ‘Het raadsel van de eigenaardige junior eindelijk onthuld!’ In: Poëziekrant. Jaargang 3 (1979)
H.W.J. Vekeman, ‘Jezus en de Ziel. De zinnebeelden I en V’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 74 (1981)
Ferdinand van Ingen, Holländisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts (1981)
Arie-Jan Gelderblom, ‘Jonge zieltjes, vlucht tot trouwen! Een nieuwe interpretatie van Jan Luykens Duytse lier.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 75 (1982)
Arie-Jan Gelderblom, 'Jonge zieltjes, vlucht tot trouwen! Een nieuwe interpretatie van Jan Luykens "Duytse lier"' (1982)
B.P.M. Dongelmans, B.H. Erné, Mary G. Kemperink, F.P. van Oostrom, B.Th. Tervoort en N.C. van Velzen, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
Boudewijn Büch, ‘Boudewijn Büch Bibliopolis 3’ In: Maatstaf. Jaargang 35 (1987)
P.J. Buijnsters, 'Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw' (1989)
Jan Kuijper, ‘de tombe van jan luiken’ In: Tomben (1989)
A.N. Paasman, ‘Bert Paasman Et omnia vanitas’ In: Mooi meegenomen? (1997)
Arie-Jan Gelderblom, ‘Binnen en buiten Symboliek in de emblemen van Jan Luyken door Arie Jan Gelderblom’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1999 (1999)
G.J. van Bork en E.M. Grabowsky, ‘Literatuur-signalementen’ In: Literatuur. Jaargang 16 (1999)
L.F. Groenendijk, Ad Leerintveld en Judith Pollmann, ‘Recensies’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 18 (2002)
Frank van Lamoen, ‘‘Luijk wollte sein Annige auf den thron haben’ Jan Luyken in de ogen van Johann Georg Gichtel Voor Carlos Gilly Frank van Lamoen’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26 (2003)
Natalia Karpenko, ‘‘The Reality of the Work of Art’ Nederlandse poëzie van de Gouden Eeuw volgens een twintigste-eeuwer Natalia Karpenko’ In: Vooys. Jaargang 22 (2004)
anoniem Vreugde en verdriet in kleine kring, ‘Een vrouw en een man’ In: Vreugde en verdriet in kleine kring (2006)

Websites over Jan Luyken

http://emblems.let.uu.nl/lu1671.html
http://emblems.let.uu.nl/lu1685.html
http://www.janluyken.com/index-nl.htm


Terug naar overzicht