Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Piet Hemminga

geboren: 1946

Werken van Piet Hemminga

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Piet Hemminga elders in de dbnl

Piet Hemminga, ‘De Fryske Rie’ In: Neerlandia. Jaargang 94 (1990)
Piet Hemminga, ‘Fryslân 500 of de ferlerne eare fan Juffer IJsselstein Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Piet Hemminga, ‘De nachtmerje fan de FNP: Gina! Je was geweldig! Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Peter de Haan en Piet Hemminga, ‘De Ljouwerter binnenstêd omheech? (1)’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Piet Hemminga, ‘Tsjin de merkegeast Lytse oprop oan de bouhearen ûnder de Aldehou Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Piet Hemminga, ‘Bou hurd in nij gemeentehûs De weryndieling komt dêr oan! Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Piet Hemminga, ‘De gleonreade kaart fan de Ljouwerter polityk Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Piet Hemminga, ‘Fan trelit ta kasus: taal yn Dongeradeel Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Piet Hemminga, ‘De bûterblommen fan Omrop Fryslân Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Piet Hemminga, ‘Earder waard it boartsjen neamd De ûndernimmende oerheid en de publike saak Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Piet Hemminga, ‘In nuansearre stânpunt De Fryske wimpel oan de flaggestôk Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Piet Hemminga, ‘Monitoring fan it Ljouwerter managementproses Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Piet Hemminga, ‘Want geen mens zal nooit meer nemen dan hij geeft It lok yn it stimlokaal Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Piet Hemminga, ‘Over de namen in de pleziervaart Piet Hemminga’ In: Naamkunde. Jaargang 36 (2005-2006)

Secundaire literatuur over Piet Hemminga in de dbnl

R. Straatsma, ‘Taalbelied hifke en ferlike Rindert Straatsma’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Bertus Mulder, ‘Regio-tv: in oanfolling op Hemminga Bertus Mulder’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)


Terug naar overzicht