Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Piet Hemminga

geboren: 1946

Werken van Piet Hemminga

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Piet Hemminga elders in de dbnl

Piet Hemminga, ‘Fryslân 500 of de ferlerne eare fan Juffer IJsselstein Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Piet Hemminga, ‘De nachtmerje fan de FNP: Gina! Je was geweldig! Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Peter de Haan en Piet Hemminga, ‘De Ljouwerter binnenstêd omheech? (1)’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Piet Hemminga, ‘Tsjin de merkegeast Lytse oprop oan de bouhearen ûnder de Aldehou Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Piet Hemminga, ‘Bou hurd in nij gemeentehûs De weryndieling komt dêr oan! Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Piet Hemminga, ‘De gleonreade kaart fan de Ljouwerter polityk Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Piet Hemminga, ‘Fan trelit ta kasus: taal yn Dongeradeel Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Piet Hemminga, ‘De bûterblommen fan Omrop Fryslân Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Piet Hemminga, ‘Earder waard it boartsjen neamd De ûndernimmende oerheid en de publike saak Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Piet Hemminga, ‘In nuansearre stânpunt De Fryske wimpel oan de flaggestôk Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Piet Hemminga, ‘Monitoring fan it Ljouwerter managementproses Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Piet Hemminga, ‘Want geen mens zal nooit meer nemen dan hij geeft It lok yn it stimlokaal Piet Hemminga’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Piet Hemminga, ‘Over de namen in de pleziervaart Piet Hemminga’ In: Naamkunde. Jaargang 36 (2005-2006)

Secundaire literatuur over Piet Hemminga in de dbnl

R. Straatsma, ‘Taalbelied hifke en ferlike Rindert Straatsma’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Bertus Mulder, ‘Regio-tv: in oanfolling op Hemminga Bertus Mulder’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)


Terug naar overzicht