Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Ultsje Hosper

geboren: ?(20ste eeuw)

Werken van Ultsje Hosper

(geen titels beschikbaar)


Secundaire literatuur over Ultsje Hosper in de dbnl

Trinus Riemersma, ‘Wurger fan it boek as fan 'e tocht De flok fan 'e technyske mooglikheden Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)


Terug naar overzicht