Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
R.R. van der Leest

geboren: 29 juni 1933 te Drachten


Biografie(ën) over R.R. van der Leest

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van R.R. van der Leest

Flardeguod (= Flarden), 1967
Patates mei mayonaise, 1967
Boartersbûkje 1909-en-sextich, 1969
Komme dy kepers?, 1969
Practicum, 1970
Bargebiters/bûltsjeblazers (= Ruziemakers/belletjesblazers), 1971
Boef fan Rys, 1972
Hwat moat in ûntwerper fan pakpapier wol fiele (= Wat moet een ontwerper van pakpapier wel voelen), 1972
Lampefryske forhalen (= Lampefriese verhalen), 1972
It moaiste famke fan Antartica (= Het mooiste meisje van A.), 1974
Morpheus yn de ûnderwrâld (= M. in de onderwereld), 1975
Kunst en flaenwurk (= Kunst en vliegwerk), 1979
Cap Sud, 1980
Hertenfrou en skoppenboer (= Hartenvrouw en schoppenboer), 1983
Frouljusgambyt, 1986
Wyn en fearren, 1986

Uitgaven van R.R. van der Leest

Komme dy kepers? Boef fan Rys, 2001

Primaire teksten van R.R. van der Leest elders in de dbnl

R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Fersen’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Leave sawntjin; in stripforhaeltsje yn sonnetten’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Striptease’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Gedichten’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Gedichten’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest]’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Gedicht mei seisentweintich fuotnoaten’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘[Bloed (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R R van der Leest / Nocturne’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R. van der Leest / It is net allegearre pop dat der skreaut’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Bloed’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Trektocht’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Fersen’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Ynskede’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Teksten’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Gedicht’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest / Assosjaesje-tekeningen]’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest en Geart van der Zwaag, ‘Geart van der Zwaag / Sjoch, Sjoch dy skeane banen’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest]’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Sanglesgedicht (sânglêsgedicht)’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest]’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Ballade’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘[Nummer 5]’, ‘Yn memoriam Jan Hanlo’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest / Omke Gurbe op syn praetstoel]’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Ballade’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Sunder salt’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Konsert foar twa lofterhannen Programmearre ynstruksje’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Skutsjesilen yn fugelflecht’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest / Hier]’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest / Karakterstudie foar hierlak, eachskaed, hûdkrème en toskpoetsersguod]’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / De wart’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Op de keper(s) bisjoen (de titel is in fynst fan Josse de Daan)’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Elegy’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest]’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Nachtloop.’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘[Nummer 5]’, ‘R.R. van der Leest / Spinnen’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest bisprekt Boartlik boartskipje Ynfiltraesje Hipokrisie’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Hongkonggryp 1970’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest / Ballade’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest / Fryske Suite in S great (Lespartituur)]’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘[W. Shakespeare and R.R van der Leest / The Comedy of Errors]’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Josse de Haan, H. R. Heite, Steven de Jong en R.R. van der Leest, ‘Trioel Redaksje ‘Trotwaer’ / Skriuwen oan P. van der Mark, deputearre foar kultuer, y.f.m. provinsiale subsydzje Nota subsydzjes Fryske tydskriften, in casu ‘Trotwaer’’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘Reinder van der Leest / Tv-gewelt’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest/Sanatorium - Bernepaviljoen’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘R.R. v.d. Leest / Forbeane fruchten’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest/Utflecht’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘Reinder van der Leest / Limericks’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest]’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘[R.R. van der Leest]’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘Reinder van der Leest / Ik sei de gek’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘Reinder van der Leest / Engaezjemint’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest/ Tsjien wite mantsjes in lezing mei dia's’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘Reinder van der Leest / Asfaltjungle’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
R.R. van der Leest, ‘[Myn wolven en bearen (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
R.R. van der Leest, ‘[Myn wolven en bearen (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
R.R. van der Leest, ‘[Myn wolven en bearen (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
R.R. van der Leest, ‘[Myn wolven en bearen (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
R.R. van der Leest, ‘Nekrology fan de skriuwer R.R. van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
R.R. van der Leest, ‘[Myn wolven en bearen (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest Myn wolven en bearen’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
R.R. van der Leest, ‘[Myn wolven en bearen (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest Sjochfersen’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
R.R. van der Leest, ‘Beste Trinus,’ In: Trotwaer. Jaargang 5 (1973)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest Twa fersen’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest Fersen’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest Fersen’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest Mislearre parody?’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest Bisprek’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
R.R. van der Leest, ‘R.R. v.d. Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
R.R. van der Leest, ‘[Nummer 4]’, ‘R.R. v.d. Leest It foarspul fan de great-Fryske opstân’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest Neisleep fan de great-Fryske opstan’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest Tafeltennis’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest Trije waarnimmingen’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest Fjouwer fersen’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
H. R. Heite en R.R. van der Leest, ‘Remco Heite R.R. van der Leest Remise’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest by in útstalling fan Fryske poezij’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. Van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R van der Leest Sjit briker, freonen!’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest Sjit briker, freonen!’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
R.R. van der Leest, ‘R.R. van der Leest De oarsprong fan de Nier-en-Dynte-syklus’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest Sjit briker, freonen!’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest Sjit briker, freonen!’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest Utflecht’ In: Trotwaer. Jaargang 18 (1986)
R.R. van der Leest, ‘[Nummer 1]’, ‘R.R.R. van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 18 (1986)
Jan J. Bylsma, Berber van der Geest, R.R. van der Leest, Tsjits Peanstra en Jan Wybenga, ‘Katalogus (Foto's Andrys Stienstra, FLMD.)’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
R.R. van der Leest, ‘R.R.R. van der Leest Sjineesk gedicht’ In: Trotwaer. Jaargang 22 (1990)
John Heymans, Steven de Jong, R.R. van der Leest, Trinus Riemersma, Doete Venema, Goaitsen van der Vliet en Harmen Wind, ‘Priuwkes út 25 jier Trotwaer’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
R.R. van der Leest, ‘Trioel’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
R.R. van der Leest, ‘Trioel’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)

Secundaire literatuur over R.R. van der Leest in de dbnl

Leo Popma, ‘[Petear mei R.R. van der Leest (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Leo Popma, ‘[Petear mei R.R. van der Leest (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Leo Popma, ‘[Petear mei R.R. van der Leest (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Leo Popma, ‘Petear mei R.R. van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Leo Popma, ‘[Petear mei R.R. van der Leest (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Leo Popma, ‘[Petear mei R.R. van der Leest (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Leo Popma, ‘[Petear mei R.R. van der Leest (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Leo Popma, ‘[Petear mei R.R. van der Leest (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Trinus Riemersma, ‘Beste Reinder,’ In: Trotwaer. Jaargang 5 (1973)
Joop Boomsma, ‘Tichelwurk’, ‘In briefke oan Rein’ In: Trotwaer. Jaargang 5 (1973)
J. Pop, ‘J. Pop De Nier-Dynte-syklus fan R.R. van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
H. R. Heite, ‘Remco Heite Op onzuivere Leest geschoeid?’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
Ph.H. Breuker, ‘Ph.H. Breuker Van der Leest syn iere dichtwurk’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
[tijdschrift] Trotwaer, ‘Bibliografy R.R. van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
Sybren Sybrandy, ‘Sybren Sybrandy Nei tritich jier Petear mei Reinder R. van der Leest’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘5. It Nijfryske tiidrek: de 20ste ieu’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘6. Taheakke: De resinte Fryske literatuer (1977-1994)’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Henk van der Veer, ‘Reinder Rienk van der Leest: Ik bin útpraat. Henk van der Veer’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Jitske Kingma, ‘Taalfirtuoas Van der Leest slút rige yn styl ôf Jitske Kingma’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht