Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Doeke Sijens

geboren: 1955

Werken van Doeke Sijens

Sa'n tûzen blauwe skriften, 2001
Tavenier, 2003
Harde actie, 2005
Friese jongens en andere verhalen, 2007
Blauw, 2010

Primaire teksten van Doeke Sijens elders in de dbnl

Doeke Sijens, ‘Doeke Sijens Yn 'e hjerst binne de kleuren noch moaier’ In: Trotwaer. Jaargang 18 (1986)
Doeke Sijens, ‘[Nummer 4/5]’, ‘Doeke Sijens Nei it lân fan palmerûzjen’ In: Trotwaer. Jaargang 18 (1986)
Doeke Sijens, ‘Doeke Sijens Wy wienen gewoan mar soldaten’ In: Trotwaer. Jaargang 20 (1988)
Doeke Sijens, ‘Doeke Sijens In reager op it lân’ In: Trotwaer. Jaargang 20 (1988)
Doeke Sijens, ‘Doeke Sijens De ferkeardens fan 'e heiten’ In: Trotwaer. Jaargang 21 (1989)
Doeke Sijens, ‘Doeke Sijens De triennen fan in diskdzjokky’ In: Trotwaer. Jaargang 21 (1989)
Doeke Sijens, ‘[Nummer 6]’, ‘Doeke Sijens It blau fan 'e loft’ In: Trotwaer. Jaargang 22 (1990)
Doeke Sijens, ‘Doeke Sijens Under ien paraplu’ In: Trotwaer. Jaargang 23 (1991)
Doeke Sijens, ‘Doeke Sijens Fûgels’ In: Trotwaer. Jaargang 24 (1992)
Doeke Sijens, ‘[Nummer 3]’, ‘Doeke Sijens Libben sân’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
Doeke Sijens, ‘Trioel Doeke Sijens Klassike trúk’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
Doeke Sijens, ‘[Nummer 4]’, ‘Doeke Sijens Argeology’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Doeke Sijens, ‘Trioel Doeke Sijens As it mar streamt’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Doeke Sijens, ‘Fan bûgjen frjemd Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Doeke Sijens, ‘Doeke Sijens De omkesizzer’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Doeke Sijens, ‘Fan bûgjen frjemd Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Doeke Sijens, ‘Fan bûgjen frjemd. Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Doeke Sijens, ‘Fan bûgjen frjemd. Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Doeke Sijens, ‘Fan bûgjen frjemd Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Doeke Sijens, ‘Doeke Sijens Kronyk fan it proaza’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Doeke Sijens, ‘Trioel Met professor Breuker op vlinderjacht Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Doeke Sijens, ‘Oanlutsen fan in fier ljocht yn de kimen (5) Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Doeke Sijens, ‘Oanlutsen fan in fier ljocht yn de kimen (3) Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Doeke Sijens, ‘Oanlutsen fan in fier ljocht yn de kimen (2) Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Doeke Sijens, ‘Oanlutsen fan in fier ljocht yn de kimen (4) Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Doeke Sijens, ‘Dwersreed Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Doeke Sijens, ‘Oanlutsen fan in fier ljocht yn de kimen Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Doeke Sijens, ‘Rein Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Doeke Sijens, ‘Moaije blommen fen ús Frysce letterkroane (4) Wadman en De Kaartlizzer Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Doeke Sijens, ‘Moaije Blommen fen ús Frysce letterkroane (5) Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Doeke Sijens, ‘Moaie blommen fen ús Frysce letterkroane (2) Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Doeke Sijens, ‘De ferlerne soan Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Doeke Sijens, ‘Moaije blommen fen ús Frysce letterkroane (1) Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Doeke Sijens, ‘Wy dûnsje, boppe-natuerlike diminsje’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Doeke Sijens, ‘Dea en wille, in bêste set’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Doeke Sijens, ‘En by dat halte-stasion hear ik syn stim Oer de dichter Obe Postma en syn homoseksualiteit Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Doeke Sijens, ‘Moaije blommen fen ús Frysce letterkroane (3) Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Doeke Sijens, ‘[Nummer 1]’, ‘Dwersreed Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Sytske de Jong en Doeke Sijens, ‘Ynstjoerd Min, geef, gever frysk Sytske de Jong’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Doeke Sijens, ‘Koarte kroanyk fan it proaza Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Doeke Sijens, ‘Koarte kronyk fan it proaza Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Doeke Sijens, ‘[Nummer 1]’, ‘Dwersreed Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Doeke Sijens, ‘Misdied yn 'e Wâlden’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Doeke Sijens, ‘[Nummer 8]’, ‘Dwersreed Doeke Sijens It moat ophâlde’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Doeke Sijens, ‘Yn it tiidleaze werom Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Doeke Sijens, ‘Dwersreed Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Doeke Sijens, ‘Mei nei de oare ieu Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Doeke Sijens, ‘Mei nei de oare ieu Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Doeke Sijens, ‘Mei nei de oare ieu (1) Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Doeke Sijens, ‘[Nummer 9]’, ‘Dwersreed Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Doeke Sijens, ‘Moard yn Fryslân Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Doeke Sijens, ‘By de hûndertste bertedei fan D.H. Kiestra Fertiisd yn rjocht en skuld Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Doeke Sijens, ‘De Jongfryske Mienskip As in Ijochte en kleare bran, as in Maitiidfoar Fryslân Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Doeke Sijens, ‘Ypk en Iris - in dossier revisited Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Doeke Sijens, ‘In sorbet, sa heech as in faas blommen De ferhalen fan Hylkje Goïnga Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Doeke Sijens, ‘Dwersreed Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Joop Boomsma en Doeke Sijens, ‘Dit skriuwersdeiboek wurdt hyltyd mear in iepen poadium Joop Boomsma syn ynternet-eksperimint’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Doeke Sijens, ‘Op 'e koarte baan Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)

Secundaire literatuur over Doeke Sijens in de dbnl

Jan Pieter Janzen, ‘25 jier KU Want skriuwers dat binne rare mannen. Jan Pieter Janzen’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Jan Pieter Janzen, ‘25 jier KU Want skriuwers dat binne rare mannen. Jan Pieter Janzen’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Mette Meinou Piebenga, ‘Oars as oars? Mette Meinou Piebenga’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)


Terug naar overzicht