Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Albertina Soepboer

geboren: 3 december 1969 te Holwerd

Werken van Albertina Soepboer

Gearslach, 1995
De hengstenvrouw, 1997
De twirre yn 'e tiid, 1997
It nachlân, 1998
De stobbewylch, 2000
De dieptering, 2001
De fjoerbidders, 2003
Zone, 2005
Kearsinne, 2006
Reistiid, 2008
De trektocht, 2010

Primaire teksten van Albertina Soepboer elders in de dbnl

Albertina Soepboer, ‘[Nummer 1]’, ‘Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer De ferskrikkingen fan de Seefûgelfrou’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Albertina Soepboer, ‘Kronyk fan de poëzij Albertina Soepboer Oer wasklinen, poëzij en froulikheid’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer Bewegingen’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer Kronyk fan de poëzij’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer Kronyk fan de poëzij’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Hannah Ludwig, Albertina Soepboer en Hylke Tromp, ‘Hannah Ludwig, Albertina Soepboer en Hylke Tromp Sjueryrapport Gysbert Japicxpriis 1995’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer Iepen brief oan Y. Qaspersmah’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer De lêste grins’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Albertina Soepboer, ‘Fan 'e redaksje Albertina Soepboer De kritikus en syn spegel’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer De dichter, de dea en de leafde’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Albertina Soepboer, ‘A. Soepboer De ferskowende spegel fan de Fryske poëzij’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer Kronyk fan de Poëzij’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer Kronyk fan de Poëzij’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer Kronyk fan de Poëzij’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Albertina Soepboer, ‘[Nummer 3]’, ‘Dwersreed Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Albertina Soepboer, ‘De konstruksje fan in Frysk ferline Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Albertina Soepboer, ‘Frysk ‘Wetter’: tusken de bearenburch en de skûtsjes Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Albertina Soepboer, ‘De jachtfrou Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Albertina Soepboer, ‘De brune fersen Albertina Soepboer Yn 'e tiid fan 'e rein’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Albertina Soepboer, ‘‘De swietrook fan leafden dy't ik foun.’ Rixt, de gouden rider Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Albertina Soepboer, ‘De dichter, de muze en de kidelstien Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Albertina Soepboer, ‘Rosalía de Castro en de siel fan Galisië Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Albertina Soepboer, ‘Trioel Frou wêze yn Fryslân Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer De seeskriften’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Albertina Soepboer, ‘[Nummer 2]’, ‘Dwersreed Albertina Soepboer De Fryske poezij is dea, leve de Fryske poezij. In postmodernistysk ferhaal oer revolúsje yn Fryslân’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Albertina Soepboer, ‘These are the Signs to Nature's Inns - Dit wapen draecht it weardshûs fan Natûr Obe Postma as oersetter fan Emily Dickinson Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Albertina Soepboer, ‘Trioel 1998: It jier fan de digitale Fryske skriuwer? Albertine Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Albertina Soepboer, ‘hjir wol ik wei hjir wol ik altyd bliuwe Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Albertina Soepboer, ‘De ‘argewaasje’-gospels fan Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Albertina Soepboer, ‘Unoantaastber bewûnderje? (18) Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Albertina Soepboer, ‘Post-Fryske-poëzij Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Albertina Soepboer, ‘[Nummer 2]’, ‘Dwersreed Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Albertina Soepboer, ‘It eilân fan iensumens Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Albertina Soepboer, ‘Mei nei de oare ieu (2) Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Albertina Soepboer, ‘Dwersreed Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Albertina Soepboer, ‘Tryns-Ryms is boarding Spaceship Fryslân again Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer Hotel History In poëzijtaalskiednis tusken Grins-Glasgow-Newcastle-Grins’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer Jus Municipale Frisonum’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Albertina Soepboer, ‘september 2003’, ‘wer rûkt de wrâld nei stien en sân’ In: Nieuwe gedichten 2003 (2003)
Robert Anker, Huub Beurskens, Anneke Brassinga, Wouter Godijn, Wim Hofman, Jane Leusink, Albertina Soepboer en Peter Theunynck, ‘Bon appétit 2’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2004 (nrs. 105-108) (2004)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer’ In: Bunker Hill. Jaargang 8 (nrs. 29-32) (2005)
Albertina Soepboer, ‘Fotogedicht’, ‘Albertina Soepboer’ In: De Gids. Jaargang 169 (2006)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer’, ‘Getijdelijk’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 5 (2007)
Albertina Soepboer, ‘draad’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 25 (2007)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer De ratten’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2008 (nrs. 123-125) (2009)

Secundaire literatuur over Albertina Soepboer in de dbnl

Y. Qaspersmah, ‘Y. Qaspersmah It skôgjend each fan Soepboer en de swarte side fan Smink’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Anneke Reitsma, ‘Der is lûd fan folle fierder fuort De (twee)talige pelgrimages van Albertina Soepboer Anneke Reitsma’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Bart FM Droog, ‘Groningen poëziestad Bart FM Droog’ In: Passionate. Jaargang 8 (2001)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)
Piet Gerbrandy, ‘Overstroming in splinters Nemen vrouwen eindelijk de poëzie over? Door Piet Gerbrandy’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2007 (2007)

Websites over Albertina Soepboer

http://www.albertinasoepboer.nl/


Terug naar overzicht