9 april 2010

DBNL en Tresoar presenteren Friese toptitels

Vanmiddag wordt in Leeuwarden de nieuwe website www.sirkwy.nl  gelanceerd, met allerlei informatie over de Friese literatuur en een ruim podium voor lezers om te reageren. Onderdeel van de site is een digitale bibliotheek waarin ruim 80 belangwekkende Friese boeken (proza, non-fictie en enkele geschiedenisboeken) integraal worden gepresenteerd, direct gekoppeld aan informatie over boek en auteur. Deze digitale bibliotheek is ontwikkeld in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, die vandaag eveneens een aparte afdeling Friese literatuur opent.

Vijftig titels uit de digitale bibliotheek worden bovendien via printing-on-demand opnieuw als boek leverbaar gemaakt. De reeks wordt uitgebracht onder de naam ‘De Nye Biblioteek’, met  een nieuw omslagontwerp van Hannie Pijnappels, en wordt uitgegeven door het imprint TDE, een samenwerkingsverband van het Tresoar, DBNL en uitgeverij Elikser. Binnen afzienbare tijd, wellicht nog voor de zomer, zullen ook diverse titels als e-book beschikbaar komen.

De lijst van 83 titels:

G. Willem Abma, De roekkat, 1986

Paulus Akkerman, Foar de lins, 1968

Paulus Akkerman, Hessel Ypma, 1993

Paulus Akkerman, It Freark Jabiks Folk, 1994

Froukje Annema-Noordenbos, Sûnder garânsje, 1999

Wilco Berga, Hauk en hazze, 1993

Jetske Bilker, Imitaasjelear, 1988

Piter Boersma, It libben sels, 1997

Abe Brouwer, De gouden swipe, 1985

Meindert Bylsma, Shit my mar lek, 1998

W. Cuperus, Swart mar leaflik, 1998

Eppie Dam, Dingeman krijt wjukken, 1999

Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, Lyts hânboek fan de Fryske literatuer, 1997

Waling Dykstra, De silveren rinkelbel, 2003

Homme Eernstma, Leafdedea, 1994

Ypk fan der Fear, Eilân fan de silligen, 1981

Ypk fan der Fear, In fatsoenlik famke, 1984

Ypk fan der Fear, Ta him dyn begearte, 1999

S.K. Feitsma, Ut 'e ûnderste lagen, 1999

E.B. Folkertsma, Eachweiding, 1950

Hylkje Goïnga, Frijende kikkerts, 1985

Hylkje Goïnga, Frijende kikkerts, 2010

Hylkje Goïnga, Hynstefigen, 1990

Josse de Haan, Piksjitten op Snyp, 1999

Nyckle J. Haisma, Peke Donia, de koloniael, 1993

Nyckle J. Haisma, Simmer, 1948

Joost Hiddes Halbertsma, Tjalling Hiddes Halbertsma en Eeltsje H. Halbertsma, Rimen en teltsjes, 1994

Teatse Eeltsje Holtrop, De wylde boerinne en oar wurk, 1979

Ulbe van Houten, De rook fan it lân, 1994

Ulbe van Houten, De sûnde fan Haitze Holwerda, 1983

Hoatse de Jong, Trude, 1994

Douwe H. Kiestra, De froulju fan de fetweider, 1993

Simke Kloosterman, De Hoara's fan Hastings, 1992

Simke Kloosterman, It jubeljier, 1994

J. Krol, M/F, 2006

R.R. van der Leest, Cap Sud, 1980

R.R. van der Leest, Komme dy kepers? Boef fan Rys, 2001

T.G. van der Meulen, In brulloft yn 'e Wâlden, 1974

Hessel Miedema, Op 'e literaire toer, 1973

Tiny Mulder, Tin iis, 1986

Auck Peanstra, Sitebuorren myn eigen paradys, 2007

Jan Tjittes Piebenga, Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse, 1957

Tjitte Piebenga, It lyk wurdt oantaest, 1998

Durk van der Ploeg, De jacht, 1988

Bokke R.S. Pollema, Lok en lijen, 2000

Ype Poortinga, De ring fan it ljocht, 1976

Ype Poortinga, Elbrich, 1998

Trinus Riemersma, De reade bwarre, 1993

Trinus Riemersma, Fabryk, 1995

Trinus Riemersma, Minskrotten-Rotminsken, 2008

Sjoerd van der Schaaf, Abbingawâld, 1999

Sjoerd van der Schaaf, De bijekening, 1981

Sjoerd van der Schaaf, Skiednis fan de Fryske biweging, 1977

Willem Schoorstra, Swarte ingels, 2004

Fedde Schurer, De besleine spegel, 1998

Doeke Sijens, Sa'n tûzen blauwe skriften, 2001

Jo Smit, Bisten en boargers, 1959

Jo Smit, Wês foarsichtich, Watse, 2000

Hylke Speerstra, It wrede paradys, 2001

Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, De oare helte, 1997

D.A. Tamminga, De boumaster fan de Aldehou, 1985

Pieter Terpstra, Fjouwer minsken yn in stêd, 1995

Koos Tiemersma, De ljedder, 2002

Willem Tjerkstra, Ridder fan Snits. Diel 1: Rom, 1999

Willem Tjerkstra, Ridder fan Snits. Diel 2: Skuld, 2000

Willem Tjerkstra, Ridder fan Snits. Diel 3: Boete, 2001

H.G. van der Veen, De kaertlizzer, 1994

Akky van der Veer, Swart op wyt, 1985

Rink van der Velde, De fûke, 1970

Rink van der Velde, De fûke, 2005

Rink van der Velde, Feroaring fan lucht, 2004

Rink van der Velde, Foroaring fan lucht, 1974

Rink van der Velde, Sa wie 't sawat, 1997

Willem Verf, In delgeande tiid, 1983

Anne Wadman, De frou yn 'e flesse, 1988

Anne Wadman, De smearlappen, 1983

Anne Wadman, In bolle yn 'e reak, 1986

Anne Wadman, It kritysk kerwei, 1990

Anne Wadman, Kritysk konfoai, 1951

Anne Wadman, Mei Abraham fûstkje, 1969

Anne Wadman, Oer oarmans en eigen, 1994

Harmen Wind, It ferset, 2004

Jan Wybenga, Moai waar en lange dagen, 1981

zie voorts:

www.sirkwy.nl