De Amsterdamsche kermis-vreugd


auteur: anoniem Amsterdamsche kermis-vreugd, De


bron: De Amsterdamsche kermis-vreugd, Zingende, by die gelegenheid, de aldernieuwste Liederen. De Erve van der Putte, Amsterdam 1793


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De Amsterdamsche kermis-vreugd

Zingende, by die gelegenheid, de aldernieuwste Liederen


Inhoudsopgave

De Amsterdamsche Kermis-Vreugd. Een aardige Klugt, voorgevallen binnen Amsteldam, daar een Pruissische Husaar in de kraam kwam van een jonge Zoon 't welk op den 16 Maart 1788 is geopenbaard.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een lieflyke Samenspraak tusschen Annette en Lubyn

Wonderbare Geschiedenis, voorgevallen tot Oostende.

Een Merkwaardige Historie uit Fransch Vlaanderen.

Een Ware Geschiedenis buiten Brussel, hoe een Dienstmaagd Trouwde met een Ryke Herbergier, en hoe dat haar Oude Vader haar kwam besoeken, en zy hem niet wou kennen en hoe God haer beide Strafte.

Een waare Beschryvinge, uit het Fransche Land, van een Stuurman, die over een Ryke Dame zogt te verkeeren, maer van deselve wierd afgewesen, waer door hy in Gramschap door Duivels ingeven haer op een Erbarmlyke wys heeft mishandeld, en haer Ouders door zyn Matrosen, Barbaersch heeft om 't Leven gebragt

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Afscheid van een Jonkman en een Jonge Dogter.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een zoete Vryagie tusschen een Herder en een Herderin.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

De Dolle Waareld.

Een Nieuw Lied.

Het te laat Berouw van een Jager.

Samenspraak tusschen een Jager en een Herderin by haar spinnewiel.

Een Lied op de doortogt der Schelde.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied. Zamenspraak tusschen een Hollandsch Meisje en een Matroos.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Van een Harderin.

Een Nieuw Lied.

Tryn had liever een goede zatte Man, als een die niet als grimmen en kan.

Klaaglied van een Minnaar over de dood van zyn Minnares.

Minne-lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied. Van een Boerin die haar Beklaagd.

Een Nieuw Vermaaklyk Lied, dat binnen Alphen is geschied, tusschen een Vryster, en een getrouwd Man genaemd Yzak en Betje.

Op de tegenwoordige Maas-Vreugd.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied. Van een Matroos en een Naaister.

Register