Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 33


auteur: [tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap


bron: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 33. Johannes Müller, Amsterdam 1912


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 33


Inhoudsopgave

Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1911.

Bijlage C. Overzicht van den staat der kas van het genootschap.

Bijlage D. Lijst Der van Januari 1911 tot Januari 1912 door schenking, ruiling en aankoop voor het genootschap verkregen werken.

Bijlage E. Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de Historisch-Statistische Kaarten van Nederland over 1911.

Bijlage F. Verslag van de vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op Zaterdag 1 April 1911 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

Een zestiende-eeuwsche enquête naar de buitenneringen rondom de stad Leiden, Medegedeeld door Mr. N.W. Posthumus.

Onuitgegeven oorkonden uit de 13de eeuw, betreffende het klooster Jeruzalem onder biezelinge op Zuid-Beveland, Medegedeeld door Dr. Henri Obreen.

Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrecht en hare naaste omgeving tijdens het grafelijke huis van Holland. 1006-1299, Medegedeeld door J.L. van Dalen.

Aanteekeningen over eene inrichting van hooger onderwijs te Renen en het onderwijs-personeel, dat er aan verbonden was, in de XVIIde en XVIIIde eeuw, Medegedeeld door Dr. R. Jesse.

Johann Beckmann's dagboek van zijne reis door Nederland in 1762, Medegedeeld door G.W. Kernkamp.