Koloniale staten

Jaar van aftreding Jaar van aftreding
P.A. May 1936
C.R. Biswamitre 1936
Mr. J.C. Brons 1936
Dr. C.W. Naar 1936
Ph.A. Samson 1938
Mr. J.C. de Miranda 1938
Dr. J.W. del Prado 1938
A.W.F. Kampens 1940
W. Kaan 1940
H.G.W. De Mirande 1940
A.G. Putcher 1940
G.Ph. Zaal 1940

[p. 186]

Voorzitter gedurende het zittingsjaar 1934-1935: Mr. J.C. Brons; Onder-Voorzitter: Ph.A. Samson

 

Het aantal stemgerechtigde kiezers in 1934 bedraagt 972, waarvan in het stemdistrict Paramaribo 674, Nieuw-Nickerie 78. Friendship 25, Groningen 27, Domburg 31, Nieuw Amsterdam 92, Constantia 12, Moengo 43.

Griffie van de Koloniale Saten.

C.C.C. Meriba, griffier, A.F.G. Zaal, adj. commies, C. Emanuels, surnumerair, A.J.P. Bendt, tijdelijk bodehuisbewaarder, E Cameron, tijd. schoonmmaakster.

Gouvernements Secretarie.

Algemeen en Geuestelijk Bestuur.

Gouvernements-Secretaris, tevens waarn. agentgeneraal voor de immigratie: Mr. P. Kikkert; Referendaris: H.F. Esser.

Bureau 1,Algemeene Zaken.

Chef: commies G.H. Zichem, commies : C.G.C.F. Greiner, klerken: J.J. May en mej. D.L.C. Ellis, sunumerair: A.Th.E. Brunings (adsp.)

Bureau II, Personeele Zaken en Pensioen.

Chef: hoofd-commies H.K.A. Kleine, adj.-commies R. Hiemcke (tijd.), klerken: mejuffr. F.E. Tjon-Joe-Wai en H. Tjong-A-Jong, surnumerair mejuffr J. Wright en mevr. M. Tubbergen - Bouw.

Bureau III, Burgerlijke Stand en Becolkingsregister.

Chef: N.E. Henriquez, hoofd-commies titulair, adjunct-commies mej. B.B. Polak, klerken: . A.M. Plet, H. Hermelijn, surnumerairs: mej. L.P. van Exel, wede C.N Nelson - Matroos, mevr. C. Bueno - Hedges Abrahamsz, mej. E.P. Does.

Controleurs voor het bevolkingsregister: R.D. Vliese en M.J. Ooft, bode en huisbewaarder: R.J. Hoever.

[p. 187]

Bureau IV, Immigratie en Kolonisatie.

Chef: hoofdcommies H.K.A. Kleine, commies E. Treurniet, adjunct-commies mej. H.A. Elvader, klerk mej. M. da Costa, surnumerair mej. H. Treurniet.

Hoofdtolk voor de Javaansche en Maleische talen: T. Mail. tolk idem H. Miskin, tolk voor de Hindstansche talen: E. Sewpersad , bode, tevens dienstdoende tolk: S.P. Kaulesar.

Bureau V, Expeditie en Archief.

Chef: adjunct-commies J.J. Rach, klerken: mej. Ch. B Simons, Ph.H. Heymans (tijd.) surnumerairs, mej J.E. Hijmans, P.H. Barend, mej. P.E. Bauwer, machineschrijfsters: mejn B. Rietwijk en H. Oever archiefknechten: D. Arrias en A.J. Rommy, bode-huisbewaarder: J C. Zweden, bode: A.H. Nelom.

Toezicht op Boschnegers en Indianen

wordt uitgeoefend door den Gouvernements-Secretaris; daarvoor is aangewezen de ambtenaar J.J. Rach.

IJkkantoor.

IJker: E.A. Zschuschen, adjunct-ijkers: W.H. Steglich, G.H. Zichem, hulpijker R.L.J. Dulder.

Technisch Adviseur: F.E. Bruyning.

Districts Bestuur
Nickerie

Districts-commissaris: W.F. Roeske, Secretaris J.H.G. Juda, klerk: A.J.P. Groman.

Landbouwopzichters: H.I. Immanuel, standplaats Nw Waldeck, en Ch.H. Flu, standplaats Paradise.

Coronie

Districts-commissaris: H. Prellwitz, klerk: W.C. Matroos.

Saramacca

Districts-commissaris; A.W. Wempe, secretaris J.J.M.W. Morroy, klerk: H.E G. Sweeb (tijd.)

[p. 188]

Landbouwopzichter: G.A.J. Frederik, standplaats la Prévoyance.

Suriname

Districts-commissaris: A.W. Wempe, secretarissen: J. Douglas en G R. Watchman, klerken: J.L. Robles de Medina en E. de Robles, surnumerair W F. Scheek, Hoofdopzichters bij den kleinen landbouw H. Chundro, standplaats Meerzorg, G.W. Neumann, Domburg, A.F. Tjon A Kiet, Livorno; opzichters bij de kleinen landb. G. Loor, Lelydorp en J.L.E. Warner, Saramaccap.

Commewijne

Disricts-commissaris: A C. Thurkow, secretaris J.Th. Lichtveld, klerk: H.F. Sewberath Misser, surnumerairs: A. Dilrosum, en R.Ch. Liem Tjauw, schrijvers: M.L.E. Janson en J J. Berggraaf, tolk voor Jav. en Maleische talen: M Doelman, tolk voor Britsch-Indische talen E Shair Ali.

Opzichters bij den kleinen landbouw: R G E. Reeberg, Alkmaar, en P.C. IJvel (tijd.) Kroonenburg.

Marowijne

Districts-commissaris: E.Th O. Wong, klerk: J.E. Goede.

Parket van den Procureur-Generaal.

Procureur- Generaal: Mr. F.L.J. van Haaren, Advocaat-Generaal; Mr. M. de Niet, hoofdcommies, chef de bureau; J.S. Abendanon, klerken; E.M.L. Ensberg en W. Tubbergen. surnumerair; Mej. J.R. Ulm.

schrijfster; mevr. de weduwe L.Th. Crisson-Reeberg. hulp-ordonans; J.J.A. Groen, schoonmaakster: J. Cameron.

Hof van Justitie.

President: Mr. J.C. Brons, leden: Mr. K.J. van Erpecum, Mr. A. Vettewinkel en Mr. J. H, A. Westrik,

[p. 189]

leden-plaatsverv. C.S. Pos, J.A. Drielsma Mr. P. Kikkert, Procureur-Generaal: Mr. Dr. F.J. van Haaren, Advocaat-Generaal: Mr. M. de Niet, griffier R.A. Isselt, 1ste ambtenaar ter griffie, H.A.O. Groman, 2e ambtenaar R.E. Azijnman, surnumerair; A.M. van Eyck. schrijvers ter Griffie; E.R. van Eyck en D.G.A. Findlay, bode: G van der Aar, deurwaarders: J.G. Elmont en W.P. F, Dompig, schoonmaakster: Ch. Wittenberg.

Praktizijns bij het Hof van Justitie:

A.C.J.M. Alberga, Ph. A Samson, M.J.C. de Miranda C.E. R Kreps en M.J.A. Jesserun.

Bureau can Consultatie

(adviesbureau voor onvermogenden in civiele zaken) A.C.J.M. Alberga, voorzitter, Ph.A. Samson lid, M.J.C. de Miranda, secretaris.

Kantongerecht van Paramaribo

C.S. Pos, kantonrechter, L.C. van Amson, griffier, D.A. Samson en C.E.R. Kreps, klerken, tevens plaatsvervangers van den kantonrechter van Nickerie, dames W.J.C. Redmond en L.F. Bosch-Reitz, surnumerairs R.G. Wolf, deurwaarder.

Commissie van Toezicht op de gevangenissen te Nieuw Amsterdam en in het Fort Zeelandia.

De Procureur-Generaal, voorzitter, J.A. Drielsma, dr.P. Schuitemaker, Mr. J.C. Brons, Ch. Simons, E.A. Brunings, A.C. Thurkow, leden, J.A. van Beek, lid, tevens secretaris.

 

Het personeel van de Strafgevangenis te Nieuw Amsterdam bestaat uit:

den directeur J W.H. Alvares, directeur, J.J.A. Gerber, onder-directeur, en 11 opzichters

 

Het personeel van het Huis van Bewaring, in het fort Zeelandia bestaat uit:

J.J. Monk, directeur, A.C.J. Lo A Sioe, onderdirecteur, en 9 opzichters.

[p. 190]

Voogdijraad.

Mr. J.C. Brons, Voorzitter [v], M. Lichtveld, Pater Kooger, A. Beck, J. Frey en Ds D.A. Hoekstra, leden, Ph.A. Samson, Secretaris.

Administratie van Financiën.

Mr. H. Blom, Administrateur van Financiën, F.E Bruyning, Secretaris van Financiën.

Kantoor voor de Algemeene Zaken.

J.C. Zaal, hoofdcommies, hoofd van het kantoor, J.Ch. Buth, adjunct-commies, mej. B.A.C. Ellis en G.J. Rietwijk, klerken. H.A. Ferrier, surnumerair, mej. J G, Bierman, adspirant-surnumerair, G.L. Lichtveld, bind er A.M . Thurnim, bode, vrouw H. Sallons, schoonmaakster.

Kantoor voor de Comptabiliteit.

W.G.H.C.J. Smit, hoofdcommies, hoofd van het kantoor. H.N. Hajary, commies, mej. H.A.R. Fontaine, mevr Ch. Goede, adjunct-commiezen, R.Ch. Monsanto, L.C.R Vrede, klerken, mej. J Polak surnumerair. F.J. Currie, adspirant-surnumerair, mej. J.Th. Linscheer, schrijfster.

Kantoor van den Kolonìalen Ontvanger en Betaalmeester, tevens Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen.

H.Th.J. Hillers, Koloniale Ontvanger en Betaalmeester, tevens Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, M.F.A. Lichtveld, hoofdcommies titulair, W.A.C. Heidweiler en H.J L. Whyte adjunctcommiezen, E.C. Wolff, L.A. Kanteman, C. A Kanteman, en G.A.H. H Lo A Sjoe, klerken. mejn E F. Oostvriesland en H.C. Kuster. surnumerairs, P. H Boele, schrijverhuisbewaarder, E. A Baank, en E.C. van Eyck, deurwaarders, L.E. Juda, A. P Anches en W. Zaal, schrijvers, vrouw A. Lobato, hulpschoonmaakster.

Domeinkantoor.

A. Currie, gouv landmeter A.N.A. van Amson, landmeter, U Morpurgo, topograaf landm., P E.W. la Rose,

[p. 191]

topogr., G.E. da Silva, adj.commies. E.W.M. Tai A Pin, klerk, J.G. Donner en H. F Vos, surnumerairsteekenaar, R. H Russel, teekenaar, mej. E. G Oppenheimer, schrijfster, L.E. Ferrol, kantoorbediende.

Contrôle der Belastingen.

J.W. Wiltink, Controleur der Belastingen, E.G. Beeldsnijder, kommies [v], A. A Hedges-Abrahamsz, F.C. Tubbergen adjunct-kommiezen, H.A. Vos, klerk, H.V. Sibilo, H.S. Schenkel, E. W May, surnumerairs, A.M. Guman, tijdelijk surnumerair, U.E. Dawson, tijdelijk schrijfster, J.H.C. Bromet, tijdelijk bode, H. Bron tijd. schoonmaakster.

Ontcanger der belastingen in Nickerie.

A M Lionarons, ontvanger der belastingen, H.A. Leefmans, tijdelijk adjunct-kommies, G. Bang-A-Foe, U.C. van Sichem, tijd. schrijfsters.

Ambtenaren bij den Actieven dienst der Belastinqen.

A. Jansen, tijd. visiteur der belastingen, C.B. Samuels en S.A. Gomperts verficateurs,

A.E.L del Prado, J.E. Zeegelaar, J.R. Alvares, J. Hira-Sing, H.L.W. van der Heide, adjunct-verificateurs (verificateurs titulair)

F.H.R. Lim-A-Po, M.R. Lam- Lion, J.A. Guda, J. Hiemcke, Ch.H. Huisden, W.A. Soe-Agnie, H.E.S. Stuger, R.H. de Boer, E.S. Wong-Chung, H.R. Lindveld, M.Th. Does, H.A.I. Daal, kommiezen 1e klasse, E.F.M. van Hulten, H.J. Alvares, G.G. T Rustwijk, J.H. Bracelly, J.G.A. Lindveld, W.Th.F. Smith en G.J. Rijsdijk kommiezen 2e klasse.

G.M. Chin-A-Loi, hulp-kommies ter standpl. Nickerie.

Recherche Vaartuig ‘Wetoema’.

G.H. van der Erf, doofdkommies-schipper,

A.L. Devid, motorist,

Ch.J. Hoogstad Matroos-hulpmotorist, Ch H. Hoost, matroos.

 

Vaste knechten bij de Recherche:

J.A. Themen en D.J. Bottse

[p. 192]

Commissie van Aanslag in de Inkomstenbelasting

J.W. Wiltink, lid en voorzitter,

R.G. Vervuurt Jr., C.S. Pos, F. A Munder, H.J. de Vries, leden, H.A. Vos secretaris.

Raad van Beroep voor de Inkomstenbelasting.

... lid en voorzitter. Mr. A. Vettewinkel, W.A. van 't Hoogerhuys, leden, Mr. J A. Westrik, ... en ... plaatsvervangende leden.

Huurwaardecommissie te Paramaribo.

A.M. Samson lid en voorzitter,

G. Lichtveld, G.E. Philipszoon, A.F.C. Curiel, H.G.W. de Miranda, A.F.W. Kampens, J.J. Smit, leden, H.A. Vos, secretaris.

W.A. Soe-Agnie, J.G.A. Lindveld en E.S. Wong-Chung, adjunct-secretarissen.

Raad van Beroep voor de Huurwaardebelasting.

Mr H. Blom, Administrateur van Financiën, lid en voorzitter. J.A. Drielsma, Mr. M. de Niet en W A. 't Hoogerhuys, leden.

A.Th. de Miranda, W.H. Jannasch en Mr. S.M.S. Reitsma plaatsvervangende leden.

H.A. Vos, secretaris.

Commissie van Aanslag tot regeling van het Verlofrecht voor den Verkoop van Gedistilleerd.

J.W. Wiltink controleur der belastingen voorzitter.

H.J. de Vries en A. van der Voet, leden.

Tj.J. Meurs en L. Benjamin plaatsvervangende leden, W.G.H.C.J. Smit, secretaris.

Raad van Beroep Tariefverordening

A.G. Putscher, voorzitter, H, J. de Vries plaatsvervangend voorzitter,

J. Nobrega, A.Ph. Samson, E.F.J. Bueno, A. van der Voet, leden. W.E. P Aschmann, W.A. Dawson, H.A.W. Benz en C.H.H. Jong-Baw. Plaatsvervangende leden.

H.Tj.J. Hillers secretaris.

[p. 193]

Hypotheekkantoor.

E.A. Zschuschen, hypotheekbewaarder, W M. Cabell, commies, M.H. Hilversum en A.H.C. van Gelder, schijfvers, H.J.B. Vliese, kantoorbediende, wede C. Bartes, schoonmaakster.

Notariaten te Paramaribo

A.Th. de Miranda, notaris, W.J. Gerding, chef de bureau, J.I. Salomons, klerk-kassier. E.A. van Ommeren. Jacq de Miranda, A. Karamatalie, W. Goedhart, E. Chin-A-Moei, R. Hira Pandit en W. Adhin, klerken.

 

A.J. Drielsma, notaris, A.H.J. Vos, hoofdklerk. M H. Robles, H.L. Crisson, B. Hindori, H.E. Thijm H.M. Vas, mejn B.H. Currie en R.H. Elvader, klerken.

Candidaat-notarissen:

W.M. Cabell, thans commies op het hypotheekkantoor. Tj.H.J. Hillers. Kolon. Ontvanger en Betaalmeester, D.A. Samson, klerk bij het kantongerecht.

Postkantoor - Paramaribo.

Directeur: A.M. Samson, (tijd.) commies: M.B. Wilson, adjunct-commies: L.H. Niekoop, postambtenaars 1e klasse: N.H. Tai-Apin, J.N. Slengard (tijd.), H.R. Tjin-A-Djie, (tijd.), postambtenaars: 2e klasse: H.J. de Bruin, R.D. Elstak, W. Albrecht en J. Bueno de Mesquita (tijd.), brievenbestellers: W. van der Kust, J.J. Vriese, A.P. Vrede, Ch.A.M. Brug, W.E. Muller, J.R. Godfried en M. van Frederikslust, kantoorbediende: M.P. van Duykeren.

Koloniale Postspaarbank.

Raad van Toezicht: de Administrateur van Fnaniën, Mr. H. Blom, Mr. J.C. Brons, G A Munder.

Directeur: A.M. Samson. commies: W. Steglich, surnumerair: Ph. Polak.

Oostelijk Ommegaand Gerecht.

Rechter: Mr K.J. van Erpecum,

Rechter-plaatsvervangers: C.S. Pos, R.D. Simons, Mr. A. Vettewinkel, Mr J.H.A. Westrik, D. Arrias, griffier A, M. Wolff, surnumerair.

Westelijk Ommegaand Gerecht.

Rechter: Mr. A. Vettewinkel,

[p. 194]

Rechter-plaatsvervangers: R.D. Simons, J.A. Drielsma Mr. J.H.A. Westrik, Mr. K.J. van Erpecum, D. Arrias, griffier.

Kantongerechten v. Nickerie Coronie en Marowijne,

Rechter: Mr A. Vettewinkel. Rechter-plaatsvervartgers;
Mr. K.J. van Erpecum en Mr. A. Vettewinkel,
griffier voor Nickerie: A.J.P. Groman,
deurwaarder voor Nickerie: J.R. Nemelc,
griffier voor Coronie: W C. Matroos,
griffier voor Marowijner: J.E. Goede.

Politie.

Onder ‘ambtenaren van politie’ worden verstaan: de Hoofd-inspecteur, de Inspecteurs en de adjunctinspecteurs; onder ‘beambten’ van politie: de hoofdagenten en agenten van politie, alsmede de buitengewone agenten van politie.

Het corps ‘Gewapende Politie’ in Suriname bestaat uit:

1 Commissaris, 1 hoofd-inspecteur, 4 inspecteurs, 6 adjunct-inspecteurs, 14 hoofd-agenten, 29 agenten 1e, 64 agenten 2e, 55 agenten 3e en 24 agenten 4e kl.

 

Commissaris: N, van Beek hoofd-inspecteur: F H. Buillab, inspecteurs: P.H.D. MacDonald, J. Kleinhout, H.L. da Costa

In Paramaribo verrichten dienst: 1 hoofd-inspecteur, 4 inspecteurs, 4 adjunct-insp. en 128 beambten, verder 10 ‘nachtagenten’ (dienstdoende buitengewone agenten van politie) en 5 dienstdoende buitengewone agenten van politie.

Gedetacheerd in de districten:

1 Suriname: 1 adjunct-inspecteur en 20 beambten,
2 Commewijne 1 adjunct-inspecteur en 20 beambten,
3 Saramacca: 5 beambten,
4 Nickerie: 7 beambten,
5 Marowijne (Moengo): 5 beambten,
6 Coronie: 1 beambte.

Bovendien verrichten in de districten politiediensten een aantal aangehuurde buitengewone agenten van politie en wel:

in Coronie 2, Nickerie 5, Commewijne 2, Suriname 1.

[p. 195]

Onder het oppertoezicht van den Proc.-Generaal, als Hoofd der rechterlijke en administratieve Politie, staan de ambtenaren en beambten van politie in de stad onder de onmiddellijke bevelen van den Comm. van Politie, in de districten onder die van den distr. Commissaris

Landbouw proefstation.
Staf van het Departement.

Professor Doctor C. Stahel, directeur,

Proefstation.

Dr. D.S. Fernandes, plantkundige, Dr. H.J. Muller landbouwkundige.

Landbouw coorlichtingsdienst.

J.A. Bange, tuinbouwkundig ambtenaar, W.E. Hewitt, landbouwleeraar, tevens rijstkeuringsambtenaar.

Cultuurtuin.

P.H.J. Beek, hoofdopzichter;

Cnltures Zanderij l.

J.C. Huyzen, opzichter.

Meteorologische Dienst.

Th.L.D. A-Tjak.

Bureaupersoneel:

klerk: W.L.A. van Aalst (met verlof), Surnumeaair: E.L van Amson, bode: W.H. Sandel, amanuensis, tevens bibliothecaris, Th.L.D. Atjak, amanuensis: J.D. Gomperts.

Openbare Gezondheidsdienst.

Geneeskundig Inspecteur: P. Cool, arts, directeur, officier van gezondheid 1e klasse, N.O.I.L.b.d. commies, chef de bureau: A.D. Fernandes, klerken: mejn J.N. van Weede en M.A. Oliviera, surnumerair: E.L. Seinpaal, schrijven: D.F. Sibilo, bode: J.W. Dorp.

[p. 196]

Geneeskundige Commissie.

De Geneeskundig Inspecteur, voorzitter, F.P. Schuitemaker, arts, dr.C.W. Naar en L.E. Jesserun. genees,- heel- en verloskundigen, A.Ph. Samson. apotheker, leden.

S.A. Fernandes, genees-, heel- en verloskundige, dr.E.I. Abrahams. arts, dr.M C. Keulemans, milit. apotheker 2e klasse v.h., leden, A D. Fernandes, secretaris.

Lepra Commissie.

De Ceneeskundig-Inspecteur. voorzitter, L E. Jesserun, dr.A.E. Wolff, genees-, heel- en verloskundigen, G F.J. van Amson, arts, J.J Krijnen arts, officier van gezondheid 2e klasse N.O.I L., leden Dr. E.G. Keil, leproloog, dr C.R. Ritsema van Eck, arts, officier van gezondheid 2e klasse N.O I L.v h. plaatsvervangende leden.

Commissie ter beoordeeling van den maatschappelijken welstand.

N. van Beek. voorzitter, J.W.C Brunings en dr.A.E. Wolff, leden; M.H. Nahar en J.M. Chirill. beambten.

Stadsgeneesheeren:

G.F.J. van Amson. arts en L.E. Jesserun, genees-heel- en verloskundige.

Districts-geneesheeren:

Commewijne: J.E. Ho-Asjoe op Nieuw- Amsterdam.
  H.W. May arts, op Mariënburg
  E.A. Nassy op Frederiksdorp,
  E.D. van Exel, arts, op Katwijk,
  M. Aalstein op Constantia:
Suriname: S.J. del Castilho op Domburg,
  J.W.A. de Miranda, arts, op Uitvlugt,
  M S. Polak, op Lelydorp;
Saramacca: G.B. Kletter op Groningen,
Nickerie: H.C. van Ommeren op Margarethenb.
  S.J. Bueno de Mesquita te Nw. Nick.
Coronie: A.G.E. Zaal, op Friendship;
Marowijne: Th.W.J. Hiemcke op Albina [v].

[p. 197]

Leprabestrijding.

Dr. E.G. Keil, leproloog, belast met de behandeling van lepralijders in de gestichten,

S.A. Fernandes, geneesheer, belast met het opsporen en de behandeling van niet geïsoleerde lepralijders,

mejuffn A.L. da Costa en E.M. Soerel, verpleegsters

Inrichting voor melaatschen ‘Groot-Chatillon’.

Directrice: Mejuffrouw A.J. Moeliker,

Verbandmeetser: G. Ommel.

Landsinrichting ter verpleging van krankzinnigen op Wolffenbuttel.

Geneesheer-Directeur Dr. E.J. Abrahams, arts, psychiater, Hoofdverpleegster: mejuffrouw M.E. Vahrmeyer.

Buiten-Gasthuis.

opgeheven; thans polikliniek voor tuberculose en geslachts- en huidziekten. De stadsgeneesheer Jesserun is ermede belast.

Dr Wolff is belast met het laboratorium van 's lands hospitaal.

Slachthuis.

Gouvernements-veearts, directeur van het abattoir, tevens keurmeester van het beestiaal: J. Frickers assistent keurmeester: H.C. Corsten, opzichter; J.A. Wessels.

Hygienische Dienst.

Geneesheer belast met het algemeen toezicht: dr.A. Wolff, genees-, heel- en verloskundige,

hoofdopzichter: W.F. van Lier, opzichters: J.E. Ellis, J.B.N. Harrel, S F. Helstone, I. Islam, J.H. del Prado; belast met de hygiënische contrôle in de districten: mevr. G.R. Schneiders-Howard.

Keuringsdienst.

Gouvernements-scheikundige: G. Sant, keurmeester: R.A.J. Mac Intosh, assistent keurmeester: R.R. Sjak Sjie.

[p. 198]

Veeartsenijkundige Dienst.

Gouvernements-veearts: J. Frickers.

as sistent: H.C. Corsten.

Anchylostoombestrijding.

Geneesheeren belast met de contrôle: G.F.J. van Amson, arts. dr.A.E. Wolff, genees-, heel- en ververloskundige, microscopist: J. Vonsé.

Geneesheeren te Paramaribo:

J.A. Abercrombie, Dr. E.J. Abrahams, arts A. Arons, O. Berkenveld, J.C.L. Carbiere, P. Cool, arts, J.A. Dragten, L.C. Duurvoort, S.A. Fernandes, W. de la Fuente, arts, mej. E.W.L. Gravenberch, O. Hupsel, L.E. Jessurun, H.R. Juda, Dr. E.G. Keil, arts G.V. Kreps, J.J. Krijnen, arts, W.Th. Liems, C.E. Lo-Sin-Sjoe, arts J.E. Loe-Sack-Sjoe. G.Th. May, C.R. Beuno de Mesquita, J.J. Monkou, dr.C.W. Vaar, J.F. Nassy, E.G. Polak, L.H. Polak, Dr. J.W. del Prado, dr.C.R. Ritsema van Eck, arts, B.C.M. Samson, H.J. Samson, F.P. Schuitemaker, arts H. van der Schroeft, A. Tjon-Akien, L.F. Voet, L.C. Voigt, dr.A.E. Wolff.

te Moengo: A. Buitendorp, arts.

Apothekers.

te Paramaribo:

B.J Bos - Verschuur, R.C Buth, provisor, A.S. del Castilho, W A. Dawson, E Essed, provisor, J. de la Fuente, H.L. Hothleuv, provisor, H.G. Jesserun dr.M C. Keulemans. militair apotheker v.h., F.R. Niemel, M.J. de la Parra, A.Ph. Samson, G. Sant, C.A. van Spall. J. Stirling,

in Nickerie: W.F. van de Leuv.

Leerling apothekers.

Mejn. A. van Amson, O. Brook, H Engelbrecht en M. Engelbrecht, H. Fernandes, S.M. Jamaloekdin, mejn R.C. Juda en E Lashley, J. Louz, H. Nassy, F.R. Niemel, A.R. de Pina, mej. E.J. Polanen, J. Robles, R.A. Samson, J.R.A. Simoons, J. Smit, mej. J. Tjong-

[p. 199]

Joe Wai, I.Th. de Vries, D.J. Waterberg, mevrouw H. Weber - Brouwers.

Drogisten.

te Paramaribo:

A. van Eyck, M J. de Ia Fuente, J.M. Gilhuys, B.A. Hendriks - Coronel, D. de la Parra, M J. de la Parra, A R. de Pina, R.E. Polak, S.J. Robles, C.R. Sing, H.J. Strang.

Tandheelkundigen.

A.L. Hijmans, G.F. Lashley, Ch. van Leesten, C.H. Samuels, ...Chin-Ten-Fung.

Vroedvrouwen.

te Paramaribo:

Mej. E. Braumuller, mevrn E. Comvalius - Vlinders Th H. Curiel -Tjon-Sien-Foek, A. Dahlberg - Lessek, mejn H. Goede, J. Guljé, S, van Klein; movrn E.A. Ma-A-Jong - Jong Baw, G. ten Meer - Samson, G.L. Nerkust, J.A.C. Overman. A M. Reeber J, Samson, M.W. Smit, H H.C. Tuinfort, J.A. Weide, M van Weisen;

in Nickerie: mej. A.F.M. Lowe,

in Coronie: mevr H Nahar - Rellum.

Departement van Openbare Werken en Verkeer

Ir. S. Seliwanowsky directeur.

Centraalbureau.

J.C. Vervuurt hoofdkommies, chef van het centraalkantoor, thans met verlof, Mevr Ph.R.I de Vries-Ellis en mej B da Costa, surnumerairs.

Afdeeling Openbare Werken.

H.R. Curiel, F.E. Mathijssen, technische ambtenaars 1e klasse,

A.L.R Smit en W.E. Sniphout, technisch ambtenaars 2e klasse, C.L. Brandon, L.E. de Vries, J.O. Heide en H.Th. Kuiperbak, opzichters.

L.F. de Keyzer, klerk-teekenaar, H.C. Raatgever, adjunct-commies, J.J. Bloemendaal, surnumerair.

[p. 200]

Afdeeling Verkeer.

J.E. Herrenberg, chef van het Verkeer. J.G. A-Tjak, boekhouder-betaalmeester, L M.E. Brunings, assistentboekhouder, G.N. Oldenstam, adjunct-commies, tijd. commies, mej. H H. de la Fuente adjunct-commies, mejn. A.E. Aletrino en L.H. Kruisland, klerken.

S.H.Q Schoon, J.S. Veira, H.L van Vollevelde en mej. E. Samson, surnumerairs, W.A. Snijders, bode-huisbewaarder, L.J. Josias bode.

Afvaartsteiger.

H. Tjoe-Angie, ladingmeester, H.Th. van Breet, assistent-ladingmeester. R.I.G. van Engel, portier.

Verkeer te Water.

J.E. Eggers en D. Coppoolse, gezagvoerders 1e kl., A.J. Rolfast, gezagvoerder lichtschip,

J.H.R. Chin-A-Paw, stuurman 1e kl, C.W. Mecidi, stuurman 2e kl., H.F.J. Lionarons, hoofdconducteurcontroleur, G.Th. Libanon en A.J Manstra, zich noemende en schrijvende Bierman, conducteurs,

Th.G.C. Denz en W.H.J. Guda, machinisten 1e kl. L.M. Li-Fo-Sjoe machinist 2e kl. Th. Krieger en R. Burke, machinist 3e kl, J.C. Cordova van Claveren en S.H. Sumter hofmeesters, G.H. Karsters, H, G. Sandel, P.A.M. Anches, L. Carrilho, J. Howldar, Th.L. Telorius en Arrias motoristen 1e kl.

W.L. Sandel, H. Ligeon M. Leeuwin, A.L. Danning, W Tjon-A-Way, H.G. Doorn, E.W. van Orsoy en A.G. Millarson, bootslieden.

Verkeer te Land.

R.E. Polak, lijnopzichter, J.W.C. Rigot. stationschef, W.F. van Heydoorn klerk, tevens res. telefonist,

E.S. Polak, treinopzichter,, F.W. Gardeslen, hoofdtreingeleider, J.J. Muskiet en E. Wong-A-Kwie. treingeleiders, L.C. Schenker en H.Ch. Weigle, ploegbazen.

Werkplaats te Beekhuizen.

S.C. Poortvliet chef van de werkplaats, C. Compaan (tijd.), A.F. Wijngaarde, assistent-werkmeester, J.Th. de Vries, klerk-boekhouder. G. Alvares, surnumerair,

[p. 201]

S. Mackintosh en L. Wijngaarde, schrijvers, M B. van Exel, magazijnmeester, W.J. Kuhn, ondermagazijnm., H.E. Rommy, adspirant-surnumerair W.F. Hovel en J. van der Meer, machinisten.

Telefoonwezen.

A H.E.C. Dutier, technisch ambtenaar, H.H.C. Merton, monteur-instrumentmaker, H.H. Smits, hoofdtelefonist.

Haren- en Loodswezen.

De directeur van Openbare Werken en Verkeer is ambtshalve chef van het loodswezen.

N. van Beek. havenmeester. J. Kleinhout, onder-haven-meester, J.M Samson, S H. Samson, E.A. Tjon-A-Kien, A.G. Norden, A.J. Rolfast, E. de Boer, W. Silos, loodsen; A. Lionarons, havenmeester te Nickerie.

Cursus voor Machinisten.

De Directeur van Openbare Werken en Verkeer is belast met het toezicht.

M.G.J. Pool, onderwijzer, tevens leider, A.L.R. Smit, W.E. Sniphout, Th C.C. Denz, W.H.J. Guda. onderwijzers.