Dit is een schoon suverlijck boeckxken, in denwelcken ghy vinden sult veel schoone leysenen, ende gheestelijcke liedekens


auteur: anoniem Schoon suverlijck boeckxken


bron: Dit is een schoon suverlijck boeckxken, in denwelcken ghy vinden sult veel schoone leysenen, ende gheestelijcke liedekens. Thomas Pietersz. Baert, Antwerpen ca. 1625


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Dit is een schoon suverlijck boeckxken, in denwelcken ghy vinden sult veel schoone leysenen, ende gheestelijcke liedekens


Inhoudsopgave

[Dies est letitie]

[Puer natus in Bethleem]

[Dies est letitie nam processit]

[Puer nobis nascitur]

[Magnum nomen domini]

[Enixa est puerpera]

[Nunc dimittis Servum tuum]

[Gaude, Gaude, Gaude, Gaude]

[Quem nunc virgo]

[Met desen nieuwen Iare]

Een schoon Liedeken,

[Laet ons met herten reyne]

Een nieu Liedeken,

[O Suyver Maeght van Israel]

[Omnes nu laet ons Godt loven]

[Ons is ghebooren een Kindekijn]

[Het was een Maghet uytvercoren]

[Het sangh een Nachtegale]

[Doe Maria ghehouwet was]

Een schoon liedeken Van Maria.

[Had ick vleughelen als een Arent]

Een nieu Liedeken,

[Heer Iesus, kerst van Nazarene]

Een schoon Leysen,

[Met desen nieuwe Iare]

Een nieu Liedeken van den nieuwen Iare.

Een nieu Liedeken vant nieuwe Iaer.

[Doe Iesus gheboren wert]

Een nieu Liedeken: van devotien, ghemaeckt van Broeder Dirck van Munster,

Een Geestelijck Liedeken,

Een schoon Liedeken,

Dit Liedeken is van den soeten name van onder liever Vrouwen, Maria.

Gloria in excelsis Deo.

Een Lof-sangh op den Paesch-dagh.

Een nieu Liedeken, van den Mey.

Een nieu Liedeken.

Een Gheestelijck Liedeken,

[Hoe luyde riep die Ziele]

Een schoon Liedeken vant Pater noster:

Een nieu liedeken,

Een Gheestelijck nieu Liedeken,

Een Gheestelijck nieu Liedeken,

[Christe ghy zijt dagh ende licht]

[Heeft op mijn cruys wel soete Bruyt]

Een nieu Liedeken,

Een Geestelijck Liedeken,

Een nieu Liedeken, van den Avondtmael Christi:

Een Gheestelijck nieu Liedeken,

Een Liedeken,

Een liedeken,

[Het gheviel op eenen donderdagh]

[Hoe minlijck is ons des Cruycen boom ontdaen]

[Het quamen drie Coningen gereden]

[Als ick peynse om de doodt]

Den iij. Psalm, Domine quid multipucati sunt.

Den xiiij. Psalm: Dominus quis habi.

Den Cxxvij. Psalm: Beati omnes qui timent, Een Liedt in den hooghen.

Hier na volghen noch veele schoone suyverlijcke Leysenen, Hymnen, ende Gheestelijcke Liedekens, die eensdeels noyt in druck en zijn gheweest, ende nu wederom in den lesten druck vermeerdert. Een Advent Liedeken,

Noch een schoon gesang van der geboorte Christi,

Noch een ander schoon Lof-sangh van der geboorte Iesu Christi.

Asolis ortis, in duytsch,

Agnoscat omne seculum in duytsch,

Een Kers-liedeken, schriftelijck,

Puer nobis nascitur, in ‘tduytsch,

Een nieuwe Iaer activen.

Een schoon ende gheneughlijck sanck vant Kindeken Iesu.

[Wie wil mede toe Bethlehem]

Een Nieu-Iaers Liet,

Een nieuwe Iaer:

De Lofsang Symeons Nunc demittis.

De Christelijcke lofsang Media vita.

Een schoon Liedt, Van den weerdigen heyligen Sacramente.

Een suyverlijck, ende Christelijck Liet, van Gods woordt ende zijn bitter lijden,

Een schoon liedeken, van de verrijsenisse ons Heeren.

Een schoone Lofsangh.

Een schoon gesangh, om te bidden de genade des heylighen Gheest.

[Wy willen ons gaen verheffen]

[Och leghdy nu en slaept, met ongheruste sinnen]

[Al dat leeft op der aerden]

[Ic heb een traeg ezelkijn]

[Ghy die Iesus wijngaert plant]

[Tusschen twee hooge berghen]

[Ic wil met groter haestigz]

[Geen meerder geneughte op aerden en is]

[Ick seg adieu werelt, wy]

[Verlanghen doet mijner herten pijne]

[Bereyt u huys terstont]

[Och legdy nu en slaept]

[Het daget in den Oosten]

De Lxvij. Psalm, Deus misereatur nostri.

[Een nieu liet soo heffen wy aen]

Een schoon Gheestelijck Liedeken, van’t nieuwe Iaer

Noch een suyverlijc Liedeken,

Een Geestelijck Liedeken,

[Hoordt alle gaer, int openbaer]

Een Geestelijck Liedeken,

Een schoon Leyse,

Een schoon Gheestelijck Liedeken,

Die Tafel van dit teghenwoordighe Leysen-boeck.