Het ij. Capittel.

Godt rust op den sevenden dach, vers 1, 2. Segent ende heylicht dien, 3. Verordent natuerlicke middelen tot vruchtbaerheyt des aerdrijcks, 5. Naerder verhael vande scheppinge des menschen nae lichaem ende ziele, 7. Godt stelt den mensche in't Paradijs, 8. het welcke beschreven wort, met de rivieren van dien, 9. Verbodt, nopende den boom der kennisse des goets ende quaets, 17. Adam geeft den gedierten hare namen, 19. Breeder verhael vande Scheppinge der vrouwe, 21. die van Adam gekent, ende met sonderling genoegen aengenomen wort, 23 De echte staet, 24. Naecktheyt der menschen, 25.

1

ALso zijn volbracht de 1 hemel ende de aerde, ende 2 al haer heyr.

2

a Als nu Godt op den sevensten dach volbracht hadde sijn werck, dat hy gemaekt hadde, 3 heeft hy gerust op den sevensten dach van al sijn werck, dat hy gemaeckt hadde.

3

Ende Godt 4 heeft den sevenden dach gesegent, ende dien geheyligt, om dat hy op den selven gerust heeft van al sijn Werck, 't welck Godt geschapen hadde, 5 om te volmaken.

4

Dit zijn 6 de geboorten des hemels ende der aerde, als sy geschapen werden: ten dage als 7 de HEERE Godt de aerde ende den hemel maeckte;

[fol. 2r]

5

Ende allen struyck des velts, 8 eer hy inder aerde was, ende alle 't cruyt des velts, 8 eer het uyt sproot: 9 want de HEERE Godt en hadde niet doen regenen op der aerde, ende daer en was geen mensche geweest om den aerdboden te bouwen.

6

10 Maer 11 een damp was opgegaen uyt der aerde: ende bevochtichde 12 den gantschen aerdbodem.

7

Ende de HEERE Godt hadde den mensche 13 geformeert 14 uyt b het stof der aerden, 15 ende in sijne neusgaten geblasen den adem des levens; also wert de mensche c tot eene 16 levendige ziele.

8

Oock hadde de HEERE Godt eenen 17 Hof 18 geplant in 19 Eden, 20 tegen't Oosten; ende hy stelde aldaer den mensche, dien hy geformeert hadde.

9

Ende de HEERE Godt hadde alle geboomte uyt het aerdrijck doen spruyten, begeerlick voor 't gesichte, ende 21 goet ter spijse: ende d den Boom 22 des Levens in het midden van den Hof: ende den 23 Boom der kennisse des goets ende des quaets.

10

Ende 24 eene Riviere was voortgaende 25 uyt Eden, om desen hof te bewateren, ende wert van daer verdeelt, ende wert 26 tot vier hoofden.

11

De naem der eerster [riviere] is 27 Pison: dese ist die het gantsche lant van 28 Havila 29 omloopt, daer het gout is:

12

Ende het gout deses lants is goet: daer is [oock] 30 Bedola, ende de steen 31 Sardonix.

13

Ende de naem der tweeder Riviere is 32 Gihon: dese ist die het gantsche lant 33 Cus omloopt.

14

Ende de naem der derder riviere is 34 Hiddekel, dese is gaende nae het oosten van 35 Assur: ende de vierde riviere is 36 Phrath.

15

So nam de HEERE Godt den mensche, ende settede hem in den Hof Eden, om dien te bouwen, ende dien te bewaren.

16

Ende de HEERE Godt 37 geboodt 38 den mensche, seggende: Van allen boom deses hofs 39 sult ghy vryelick eten:

17

Maer vanden boom der kennisse des goets ende des quaets, daer van en sult ghy niet eten: want ten dage, als ghy daer van eet, sult ghy 40 den doot sterven.

18

Oock hadde de HEERE Godt gesproken: Het en is niet goet dat de mensche alleen zy; ick sal hem eene hulpe maken [die] 41 als tegen hem over zy.

19

Want als de HEERE Godt, uyt der aerden alle 't gedierte des velts, ende al 't gevogelte des hemels gemaeckt hadde, so 42 bracht hyse 43 tot Adam, om te sien, hoe hyse noemen soude: ende soo als Adam alle 44 levendige ziele noemen soude, 45 dat soude sijn naem zijn.

20

So hadde Adam genoemt de namen van al het vee, ende van het gevogelte des hemels, ende van al 't gedierte des velts: maer 46 voor den mensche en vondt hy geene hulpe [die] als tegen hem over ware.

21

Doe dede de HEERE Godt eenen diepen slaep op Adam vallen, ende hy sliep: ende hy nam eene van sijne ribben, ende 47 sloot der selver plaetse toe [met] vleesch.

22

Ende de HEERE Godt 48 bouwede de ribbe, die hy e van Adam genomen hadde, tot eene vrouwe: ende hy brachtse tot Adam.

23

Doe seyde Adam; 49 Dese is ditmael f been van mijne beenen, ende vleesch van mijnen vleesche: men salse Manninne heeten, om datse uyt den man genomen is.

24

g Daerom sal de man sijnen vader ende sijne moeder 50 verlaten, ende sijnen wijve aenkleven, h ende sy sullen tot een vleesch zijn.

25

Ende sy waren beyde i naeckt, Adam ende sijn wijf: ende 51 sy en schaemden haer niet.